Jak Europa walczy ze skutkami gospodarczymi COVID-19?
27 marca 2020

Jak Europa walczy ze skutkami gospodarczymi COVID-19?

Sejm rozpoczął pracę na tarczą antykryzysową, która zdaniem biznesu jest niewystarczająca i wypada blado przy pakietach innych państw. Najbliższe dni będą krytyczne dla wielu firm. Brak adekwatnego wsparcia pociągnie za sobą bankructwa i zwolnienia na skalę, nawet większą jak w czasie globalnego kryzysu finansowego przed dekadą.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

Z epidemią COVID-19 walczy cała Europa i przynajmniej na froncie gospodarczym radzi sobie zdecydowanie sprawniej niż my. Spektrum wsparcia, jakie w ostatnich tygodniach zaproponowały rządy, jest bezprecedensowe – tak jak sytuacja, w której się znaleźliśmy. Wśród nich:

• subsydia dla firm: przede wszystkim do płac, ale również innych kosztów stałych działalności; w wybranych krajach stworzono fundusze stabilizacyjne (solidarnościowe) dla przedsiębiorstw lub branż dotkniętych w szczególny sposób;
• pożyczki i gwarancje, których celem jest utrzymanie płynności firm – przy czym narzędzia zależą od lokalnych uwarunkowań;
• komplementarne wsparcie banków w akcji kredytowej, przeciwdziałające naturalnej skłonności do ograniczania przez banki własnego ryzyka;
• przyjazne rozstrzygnięcia podatkowe: odraczanie płatności, przyspieszone zwroty należności, obniżka podatków, ograniczenie kar i odsetek, wydłużanie terminów;
• większa tolerancja w krajowych prawodawstwach zamówień publicznych;
• projektowanie działań na okres po kryzysie: kampanie promocyjne, vouchery itd.
oraz dość podobne między krajami i wprowadzane powszechnie działania w obszarze rynku pracy, polegające przede wszystkim na:
• ograniczeniu liczby godzin pracy (jako alternatywie dla zwolnień);
• uelastycznieniu czasu pracy (także w górę na krytycznych stanowiskach);
• rozluźnieniu prawodawstwa dotyczącego zwolnień;
• poszerzeniu zakresu zasiłków opiekuńczych i chorobowych (koszt tych ostatnich niekiedy bierze na siebie państwo);
• zwiększeniu dostępności zasiłków dla bezrobotnych (w tym dla samozatrudnionych),
• obniżeniu kosztów pracy np. przez współdzielenie ich z państwem lub zawieszenie płatności składek;
• ograniczeniu innych obciążeń administracyjnych, np. raportowania.

Obok zakresu wsparcia ważna jest również skala interwencji. Według naszych oszacowań, z obiecanych przez nasz rząd 212 mld zł jedynie około 60 mld zł ma charakter impulsu fiskalnego. Z tej kwoty ok. 22,5 mld ma szansę niezwłocznie trafić do firm – to ledwie 1% PKB z obiecanego ponad 9-procentowego pakietu. To niewiele na tle Niemiec (4,4%) i porównywalnie z Francją (1,1%), chociaż należy wspomnieć, że strefa euro dostanie dodatkowy 2-procentowy bodziec, który Polskę ominie.
Nawet gdyby do tej kwoty dołożyć obietnicę prezydenta o zwolnieniu mikroprzedsiębiorców ze składek, to impuls rośnie do 1,6% PKB. Zwiększenie skali pakietu jest w polskich warunkach ograniczane przez ustawę o finansach publicznych, ale doświadczenia globalne pokazują, że obecny kryzys doprowadził do złamania tabu, jakim dotąd był dług publiczny. Koronawirus ograniczający stronę podażową i popytową gospodarek uruchomił w największych gospodarkach w praktyce nieograniczone zasoby.

W tej chwili, można jeszcze wpisać do tarczy antykryzysowej rozwiązania, które staną się realnym wsparciem dla utrzymania miejsc pracy:
– zwolnienie z danin publicznych płaconych do ZUS i urzędów skarbowych dla wszystkich firm w kłopotach
– wprowadzenie przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy na warunkach dostępnych dla firm
– zwrot podatku VAT w najkrótszym możliwym terminie oraz zwolnienie środków z konta VAT
– czasowe zwolnienie z wpłat PPK.

Lewiatan przygotował gotowe poprawki w tych punktach i przekazał do wszystkich klubów parlamentarnych. Liczymy, że posłowie pokażą, że rozumieją powagę sytuacji i wspólnie przegłosują rozwiązania, które są neutralne politycznie, za to mogą okazać się niezwykle pozytywne dla gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

Lewiatan przekazał posłom kluczowe postulaty do tarczy antykryzysowej
27 marca 2020

Lewiatan przekazał posłom kluczowe postulaty do tarczy antykryzysowej

 • Dzisiaj Sejm ma się zająć tzw. tarczą antykryzysową.
 • Lewiatan przekazał wczoraj wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.
 • Wśród najważniejszych znalazły się m.in. zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Kluczowe postulaty Lewiatana:

 • Zwolnienie wszystkich firm ze składek na ubezpieczenie społeczne od 13 marca do 31 maja 2020 r.
 • Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń
 • Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym terminie
 • Zwolnienie środków z konta VAT
 • Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK

1. Zwolnienie firm ze wszystkich danin publicznych płaconych do ZUS i urzędów skarbowych od 13 marca do 31 maja 2020 r.
Z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne należy zwolnić, nie tylko mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników, ale wszystkich przedsiębiorców, pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Pomoc powinna być skierowana do wszystkich sektorów gospodarki, w tym dużych przedsiębiorców, o ile firma odnotowała 25% spadek obrotu w stosunku do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca 2019 r.

2. Umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżonego wymiaru czasu pracy oraz dopłat do wynagrodzeń
Trzeba natychmiast umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Powinno się to odbyć w trybie nadzwyczajnym i bez zbędnej biurokracji, najlepiej w formie oświadczenia.

Dostępność pomocy. Pracodawcy popierają zniesienie limitu pomocy dla wszystkich przedsiębiorców jaki był pierwotnie zapisany w projekcie ustawy (800 mln zł). Należy jednak zapisać na jaką pomoc z budżetu mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy (wskazać kwotę wsparcia), aby możliwe było oszacowanie możliwości uzyskania wsparcia i dostosowanie strategii działania firmy w okresie zmniejszonych możliwości realizacji podstawowej działalności.

Uproszczenie i przyśpieszenie procedur. Pomoc powinna być możliwa do pozyskania w ciągu kilku dni. Uzależnienie wprowadzenia rozwiązań od ustaleń z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników trwającymi dłużej niż 2 dni spowoduje, że wskazane rozwiązania będą w praktyce niemożliwe do wprowadzenia przez pracodawców.
Objęcie wsparciem pracowników tymczasowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania dyskryminują około pół miliona pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę na rzecz pracodawców użytkowników, objętych przestojem. Dlatego trzeba im udzielić wsparcia.

Pomoc de minimis. Wymaga jednoznacznego wyjaśnienia w ustawie czy udzielana pomoc będzie limitowana zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (limit do 800 tys. EUR). Proponujemy, aby rozciągnąć zakres zastosowania tego przepisu na wszystkie przypadki pomocy.

3. Możliwość otrzymywania zwrotów podatku VAT w najkrótszym możliwym terminie
Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość otrzymywania zwrotów VAT w najkrótszym możliwym terminie, tak aby zatrzymane kwoty podatku, nie pogłębiały problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw i brakiem dostępu do finansowania działalności. Zasadne jest, aby w terminie trwania stanu epidemicznego, albo epidemii, ale także w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonywany był w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

4. Zwolnienie środków z konta VAT
Uwzględniając kryzysową sytuację związaną z epidemią COVID-19 i ryzykiem wystąpienia głębokiego spowolnienia gospodarczego, bądź recesji, należy podjąć środki mające na celu maksymalne wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców. Uwzględniając, że stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma istotny niekorzystny wpływ na płynność finansową firm, proponuje się skrócić do 3 dni, termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT. Celem zmiany jest możliwie szybkie uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym samym płynności finansowej przedsiębiorców.

5. Czasowe zwolnienie z wpłat na PPK
Firma zatrudniająca i uczestnik PPK w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. nie powinni finansować wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej

Pobierz listę kluczowych postulatów Lewiatana

Konfederacja Lewiatan

Potrzebny specjalny fundusz na wsparcie zdalnej nauki i zatrzymanie studentów na uczelniach
27 marca 2020

Potrzebny specjalny fundusz na wsparcie zdalnej nauki i zatrzymanie studentów na uczelniach

 Zwiększenia wsparcia finansowego uczelni, ustanowienia specjalnego stypendium na zatrzymanie studentów i powroty na studia, dotowania zakupów sprzętu dla wykładowców i pracowników, dofinansowania studentom zakupu sprzętu do pracy zdalnej – oczekują uczelnie niepubliczne w związku z epidemią koronawirusa.
• W dłuższej perspektywie prywatne uczelnie chciałyby otrzymać rekompensatę za spadek liczby rekrutacji w okresie letnim.

– Postulujemy, aby potraktować podmioty niepublicznego szkolnictwa wyższego (a także niepublicznego szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i średniego) zarówno jako pracodawców, jak i przedsiębiorców. Uczelnie niepubliczne nie spełniają definicji „przedsiębiorcy”. Tym samym, bez odpowiednich zapisów prawnych nie będą objęte wsparciem dla przedsiębiorców – w szczególności związanym z przestojem ekonomicznym i znaczącym spadkiem obrotów, który tak samo jak w przypadku przedsiębiorcy może skutkować redukcją etatów, a nawet upadłością. Kluczowe jest m.in. zwolnienie z konieczności płatności składek na ZUS oraz zawieszenie lub odroczenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które stanowią dodatkowe obciążenie dla pracodawców – mówi Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Uczelnie prywatne proponują następujące rozwiązania, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa:

1. zwiększone wsparcie finansowe uczelni ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zapomogi, które z definicji przysługują studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodów losowych lub przez siebie niezawinionych,

2. ustanowienie specjalnego, czasowego i doraźnego stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zatrzymanie studentów lub „powroty na studia”, wynikające z trudnej sytuacji materialnej studentów i ich rodziców, którzy noszą się z zamiarem rezygnacji ze względu na trudną sytuację materialną,

3. wsparcie zakupu infrastruktury, sprzętu i nabycia właściwych kompetencji wykładowców i pracowników uczelni związanych z nauczaniem zdalnym oraz przechodzeniem na pracę zdalną w uczelniach,

4. dofinansowanie studentom w trudnej sytuacji materialnej zakupu sprzętu niezbędnego do korzystania z nauki zdalnej oraz dostępu do internetu.

5. pokrycie w formie rekompensaty ubytku finansowego spowodowanego spadkiem liczby rekrutacji w okresie letnim, w uczelniach niepublicznych, (rekrutacja krajowa i międzynarodowa – cudzoziemcy) na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, z tym, że rekompensata powinna dotyczyć pełnego cyklu studiów 3-letnich I stopnia lub 2 letnich II stopnia.

Konfederacja Lewiatan

Wsparcie pracy zdalnej: Microsoft Teams przez 6 m-cy bezpłatnie
27 marca 2020

Wsparcie pracy zdalnej: Microsoft Teams przez 6 m-cy bezpłatnie

Spółka LoVo, jako członek Konfederacji Lewiatan, poinformowała, że firma Microsoft wychodząc naprzeciw wyzwaniom ostatnich tygodni zaproponowała 6 miesięczny okres bezpłatnego korzystania z rozwiązań Microsoft Teams.

LoVo jest partnerem dla Firmy Microsoft w zakresie komunikowania Microsoft Teams z publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Wykorzystując materiały informacyjne firmy Microsoft chcielibyśmy przypomnieć o możliwościach, jakie daje Microsoft Teams w codziennej pracy zdalnej.

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem MS Teams zapraszamy do kontaktu: teams@lovo.pl

Jak działa Microsoft Teams – zobacz poniższe wideo:

 

Konfederacja Lewiatan

STEM Kindloteka – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i rodziców
27 marca 2020

STEM Kindloteka – praktyczne warsztaty dla nauczycieli i rodziców

Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Ministerstwem Cyfryzacji udostępnia wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty edukacyjne online.

Warsztaty pomogą im przeprowadzić z uczniami, bądź z dziećmi lekcje zdalne w trakcie zawieszenia zajęć w szkołach. Warsztaty online są elementem projektu STEM Kindloteka i zostały wpisane na listę narzędzi do nauczania zdalnego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Uczestnicy warsztatów dowiadują się, jak prowadzić ciekawe i angażujące zajęcia dla najmłodszych, związane m.in. z technologią, inżynierią i matematyką, np. lekcje programowania dla dzieci z klas 1-3. Każdy webinar trwa 90 minut i przedstawia inne treści, pomysły i eksperymenty.

Dowiedz się więcej:

 

Konfederacja Lewiatan

Ochrona europejskiej gospodarki powinna być priorytetem dla unijnych przywódców
27 marca 2020

Ochrona europejskiej gospodarki powinna być priorytetem dla unijnych przywódców

Przed planowaną na 26 marca br. wideokonferencją Rady Europejskiej, Prezydent BusinessEurope Pierre Gattaz przypomniał o stanowisku federacji w związku z kryzysem: „W tym tygodniu europejscy przywódcy mają historyczną okazję, aby postawić unijną solidarność, działanie i odpowiedzialność w centrum naszej reakcji na kryzys. Długoterminowy dobrobyt Europy można zabezpieczyć tylko wtedy, gdy przywódcy europejscy zrobią wszystko co w ich mocy, aby zachować unię gospodarczą i walutową oraz jednolity rynek. Oba mają zasadnicze znaczenie dla dobrobytu naszej gospodarki, naszych firm i pracowników.”

Dyrektor Generalny BusinessEurope, Markus Beyrer dodał: „Zachowanie jak największej liczby firm i miejsc pracy podczas tego ogromnego kryzysu będzie miało kluczowe znaczenie dla ograniczenia jego długoterminowego wpływu na gospodarkę. EBC podjął zdecydowane działania w celu wsparcia stabilności finansowej i naszej wspólnej waluty. Rada i państwa członkowskie muszą teraz podążać za przykładem EBC, w tym poprzez wprowadzenie ambitnego i skoordynowanego bodźca fiskalnego „.

Chociaż władze muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, konieczne jest zdaniem BusinessEurope również:

  • Zwiększenie elastyczności i jasności zasad dotyczących pomocy państwa dot. wsparcia przekraczającego 800 000 EUR, które będzie wymagane w przypadku wielu większych przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.
  • Podjęcie wszystkich niezbędnych kroków, aby transport towarów na jednolitym rynku nie był blokowany. Oznacza to pilne zniesienie niedawno wprowadzonych przez niektóre państwa członkowskie zakazów wywozu środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na granicach wewnątrz UE dzięki zharmonizowanym rozwiązaniom dla samochodów ciężarowych oraz utrzymanie mobilności pracowników transgranicznych poprzez szybkie wdrożenie zaproponowanej przez Komisję Europejską Inicjatywy „Green Lanes”.
  • Wdrożenie skoordynowanego podejścia UE do infrastruktury krytycznej oraz podstawowych towarów i usług.
  • Pilne opracowanie unijnego planu konwersji przemysłowej, aby szybko zwiększyć produkcję kluczowych towarów, w tym we wszystkich medycznych łańcuchach dostaw. Firmy dążące do zmiany orientacji produkcji na niezbędne towary muszą uzyskać tymczasowe odstępstwa od normalnych wymagań regulacyjnych oraz szybsze procedury wydawania zezwoleń i certyfikacji. Utrzymanie szeroko rozumianej działalności przemysłowej ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania zakłóceń.
  • Zapewnienie utrzymania międzynarodowych przepływów handlowych, biorąc pod uwagę rosnące ryzyko, że zakazy wywozu niezbędnych artykułów medycznych na całym świecie powodują dodatkowe niedobory dostaw.
  • Odroczenie konsultacji społecznych i propozycji legislacyjnych UE, poza niezbędnymi, aby móc skoncentrować wszystkie wysiłki na zwalczaniu kryzysu COVID19.
   W liście do szefów państw i rządów krajów UE, razem z BusinessEurope i innymi federacjami pracodawców, zaapelowaliśmy o kluczowe i pilne rozwiązania. Musimy ochronić jednolity rynek i europejskie łańcuchy dostaw, potrzebujemy skoordynowanego podejścia w zakresie infrastruktury krytycznej i niezbędnych towarów i usług, elastyczności w zakresie wymogów regulacyjnych i przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń i certyfikacji, jak również znacznego poprawienia cyfrowego potencjału w Unii – zauważa Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Kluczowa w tym momencie dla całej UE jest synergia działań zmierzająca do zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa zarówno zdrowotnego, jak i gospodarczego. Jedno warunkuje drugie, bo ciężko sobie wyobrazić, aby przykładowo w trakcie bardzo złej sytuacji gospodarczej udało się zapewnić wysokie standardy zdrowotne. – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli.

Kliknij TUTAJ, aby pobrać pełną treść komunikatu BusinessEurope.

Konfederacja Lewiatan

Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)
26 marca 2020

Postulaty działań niezbędnych dla branży energetycznej, w tym sektora OZE (aktualizacja)

W nawiązaniu do pisma Konfederacji Lewiatan z dnia 22 marca 2020 r. (znak: KL/118/68/DZS/2020) oraz konsultacji tzw. pakietu zmian związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian do przedmiotowej ustawy wraz z dalszymi postulatami legislacyjnymi.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/126/75/DZS/2020
Postulaty zmian dotyczących płatności za media
26 marca 2020

Postulaty zmian dotyczących płatności za media

Zahamowanie/ograniczenie przepływów pieniężnych między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw tych mediów, szybko (kwestia kilku tygodni) doprowadzi do utraty ich płynności finansowej, szczególnie przez przedsiębiorstwa obrotu(ale również przez mniejsze przedsiębiorstwa dystrybucyjne)ze względu na duży udział kosztów osobowych w łącznym poziomie kosztów tych przedsiębiorstw. W tej sytuacji Konfederacja Lewiatan proponuje konkretne rozwiązania.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/130/79/DZS/2020
Ratujmy miejsca pracy! Bez pomocy rządu, za kilka dni zacznie się fala zwolnień. Apel Zarządu Lewiatana
26 marca 2020

Ratujmy miejsca pracy! Bez pomocy rządu, za kilka dni zacznie się fala zwolnień. Apel Zarządu Lewiatana

W związku z dramatyczną sytuacją w polskich firmach, Zarząd Konfederacji Lewiatan wystosował dziś apel, w którym zwraca się do rządu o niezwłoczne podjęcie działań ratujących miejsca pracy i przedsiębiorstwa przed upadkiem. W swoim stanowisku przedstawia najważniejsze rozwiązania, które muszą znaleźć się w Tarczy Antykryzowej, aby była skuteczna.

Sytuacja polskich pracowników i przedsiębiorców jest dramatyczna! Z badania Lewiatana wynika, że 69% pytanych firm planuje redukcje zatrudnienia. Prawie połowa, jeżeli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać pracowników w ciągu trzech tygodni. 55% już dziś odczuwa bardzo poważnie skutki pandemii. W tej sytuacji Rząd musi działać skutecznie i błyskawicznie.

Projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej wciąż nie jest odpowiedzią na realne potrzeby wielu przedsiębiorców. Zawiera wiele pozytywnych rozwiązań, ale one nie wystarczą do uratowania polskiej gospodarki. Trzeba dużo więcej. Rozmiar pomocy jest za mały, a jej otrzymanie ogromnie uzależnione od biurokratycznych procedur, których nie można stosować w takiej chwili.

Po pierwsze – pomoc musi trafić do firm do 10 kwietnia. Najbliższe 2-3 tygodnie zdecydują o przyszłości dziesiątek tysięcy firm. W najbliższych dniach pracownikom trzeba wypłacić wynagrodzenia. Firmy, które dzisiaj są w kłopotach muszą natychmiast dostać pomoc. Bez względu na ich wielkość. Wsparcie musi obejmować okres od 13 marca, gdy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a nie od dnia wejścia w życie ustawy.

Po drugie – dziś każdy musi wiedzieć, jaką pomoc otrzyma i jak może działać. Potrzebne jest niezwłoczne, jasne zapewnienie rządu, z jakich danin i obowiązków będą zwolnieni przedsiębiorcy, i to od 13 marca 2020 r. Przedsiębiorcom brakuje również precyzyjnych informacji na jakich zasadach mogą działać, aby – tu gdzie to możliwe – nie zamykać działalności.

Po trzecie – stosujmy proste procedury. Pomoc nie może być uzależniona od rozbudowanych procedur, oczekiwania na decyzje itp. Musi być dostępna na podstawie oświadczenia, które składa przedsiębiorca (weryfikowanego ex post).

Po czwarte – w tarczy musi się znaleźć:

 • zwolnienie na 3 miesiące z danin publicznych, płaconych do ZUS i US, dla wszystkich firm przeżywających trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości. Konieczna jest gwarancja utrzymania uprawnień dla ubezpieczonych. Musi też zapewnić możliwość przedłużenia zwolnień na kolejne miesiące.
 • natychmiastowe umożliwienie wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Rozwiązanie to musi być wprowadzone bez limitu de minimis, z uwzględnieniem pracy tymczasowej, z dwudniowym terminem konsultacji z pracownikami, obowiązkiem utrzymania zatrudnienia maksymalnie przez okres równy okresowi wsparcia i niezależnie od wielkości firmy.
 • uwolnienie środków z kont split payment VAT i przyspieszony zwrot VAT (14 dni), zagwarantowane w przepisach, a nie oddane uznaniowości urzędów.

Nie mamy już czasu. Aby uratować miejsca pracy i gospodarkę przed zapaścią, potrzebne są natychmiastowe, radykalne i skuteczne działania rządu. Muszą one wykraczać daleko poza obecny projekt Tarczy Antykryzysowej. Sama Tarcza musi być na bieżąco nowelizowana w kolejnych dniach i tygodniach.

Kliknij TUTAJ aby pobrać apel (PDF)

Konfederacja Lewiatan

Firmy telekomunikacyjne też liczą na pomoc rządu
26 marca 2020

Firmy telekomunikacyjne też liczą na pomoc rządu

Skutkiem walki z epidemią koronawirusa może być czasowe ograniczenie funkcjonowania firm telekomunikacyjnych, w tym operatorów infrastruktury krytycznej.
• Dlatego należy zwolnić przedsiębiorców z tej branży z odpowiedzialności za mogące wystąpić zakłócenia w realizacji obowiązków na rzecz państwa, wynikających np. z ustawy Prawo telekomunikacyjne – proponują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

– Dotychczasowe przepisy nie regulują braku odpowiedzialności za możliwe zakłócenia, czy też za brak realizacji ustawowych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów infrastruktury krytycznej, w przypadku czasowego ograniczenia działalności lub objęcia obowiązkową kwarantanną pracowników. W obecnej sytuacji może dojść do zakłóceń w realizacji ustawowych obowiązków, wydłużenia czasu ich realizacji, czy nawet ich nie wykonania w czasie epidemii – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Większość pracowników firm przeszła na pracę zdalną. W związku z tym przedsiębiorcy proponują, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszenie wszczętych i nie wszczynanie nowych postępowań kontrolnych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydłużenie terminów na przekazywanie danych do organów administracji państwowej oraz ograniczenie wezwań jedynie do kwestii istotnych pomoże przedsiębiorcom w walce ze skutkami wirusa. Obsługa takich kontroli wiązałaby się z koniecznością zobowiązania pracowników, którzy wykonują prace zdalnie, do udania się do stałych miejsc pracy, celem obsłużenia takiej kontroli. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, każdy taki kontakt może tylko potęgować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.

– Jednocześnie należałoby ograniczyć przekazywanie informacji i danych jedynie w wersji elektronicznej (bez konieczności podpisywania pism, dołączania pełnomocnictw, opłat skarbowych, itp.) ewentualnie z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia ich w takiej formie w terminie, kiedy będzie to możliwe – dodaje Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan