VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN

 

Już po raz ósmy liderzy uczelni z całej Polski spotkają się na konferencji LUMEN, największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniu poświęconemu skutecznemu zarządzaniu w szkolnictwie wyższym. Zeszłoroczna edycja zgromadziła 1200 uczestników. VIII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2022 odbędzie się online w dniach 22-23 listopada. Organizatorami konferencji są PCG Academia, Fundacja Rektorów Polskich oraz Times Higher Education.

Tematyka konferencji skupia się na obszarach zarządzania uniwersytetem cyfrowym, ewaluacji uczelni, umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologiach wspierających realizację misji uczelni.

Wyjątkowym punktem programu tej edycji LUMEN będzie ceremonia wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich szkół wyższych sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 2023. Nagrody wręczy osobiście Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Gali towarzyszyć będzie omówienie wyników polskich uczelni przez ekspertów THE. Ponadto na uczestników konferencji czekają wysokiej jakości, merytoryczne wystąpienia w obszarze profesjonalnego zarządzania uczelnią, zarówno panele dyskusyjne, jak i prezentacje. Prelegentami będą polscy i zagraniczni eksperci z wiodących uczelni, instytucji szkolnictwa wyższego oraz firm technologicznych współpracujących z uczelniami.

Najważniejsze debaty na LUMEN 2022

W ramach pierwszego panelu liderzy najważniejszych polskich instytucji nauki – Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Ewaluacji Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – będą dyskutować nad wnioskami z ewaluacji działalności naukowej za okres 2017-2021. Panel poprowadzi Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich.

Kolejna sesja dotyczyć będzie zarządzania uniwersytetem cyfrowym. Debatę poprowadzi Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ, autor książki „Zarządzanie uczelnią cyfrową” (2022). Zarządzaniu uczelnią w dobie transformacji cyfrowej przyjrzymy się z różnych perspektyw reprezentowanych przez gości panelu: Państwa (Centrum GovTech), wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechnika Gdańska) i niepublicznej (Akademia Leona Koźmińskiego), a także dużej firmy IT (Microsoft).

Następnie Rektorzy trzech najwyżej notowanych polskich uczelni w THE World University Rankings – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawią swoją receptę na sukces w międzynarodowych rankingach. Sesję moderował będzie Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education.

Sesje o umiędzynarodowieniu i nowych technologiach

Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemom zarządzania nauczaniem (LMS). Omówione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2022 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.

W programie zaplanowano również cztery prezentacje. Ośrodek Przetwarzania Informacji przedstawi stan nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w świetle danych zaraportowanych w ostatniej ewaluacji. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentuje nowy projekt – portal Edukacja.gov.pl, a NASK opowie o projekcie EZD RP. Wolters Kluwer przedstawi wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.

Szczegółowy program konferencji LUMEN 2022 dostępny jest na stronie https://lumen.edu.pl/

Kongres ESG Polska Moc Biznesu

Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbędzie się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji wezmą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień (power speech).

Formuła Kongresu jest hybrydowa – można uczestniczyć w nim fizycznie na Stadionie lub oglądając transmisję on-line, na stronach partnerów medialnych (w tym na głównej stronie Wirtualnej Polski).

Kongres Polska Moc Biznesu będzie podzielony na trzy segmenty, ściśle powiązane z poszczególnymi scenami:

E – enviroment (środowisko),

S – social (społeczeństwo),

G – governance (gospodarka)

Ekologia, Społeczeństwo i Gospodarka to trzy filary ESG oraz trzy obszary zagadnień, które uczestnicy omówią  podczas debat, okrągłych stołów i power speech. Eksperckie debaty odbędą się w trzech studiach: studiu E, studiu S oraz studiu G. Wybitni specjaliści zajmą się tematami m.in. oszczędzanie energii w dobie kryzysu, efektywnego finansowania polskiego sportu czy też problematyce pozyskiwania zagranicznych funduszy.

Drugi format to rozmowy przy okrągłych stołach, umożliwiające bezpośredni dialog uczestników kongresu. Jeden z zaplanowanych tematów brzmi: „Wyzwania ESG – jak rozpocząć raportowanie?”. Trzecim formatem prezentacji podczas Kongresu będą Key Notes, czyli wystąpienia znanych i  inspirujących postaci publicznych. Nazwiska mówców poznamy  w kolejnych tygodniach przed Kongresem.

Dwa tematy, które zdominowały debatę publiczną oraz rozmowy w rodzinach, to pomoc dla Ukrainy oraz walką z pandemią COVID-19. Stanowiąc trudną próbę społeczną, przywróciły jednocześnie nadzieję w siłę odwagi, wsparcia i bezinteresownego dobra. Organizatorzy Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu uhonorują podmioty, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem na tych polach.

Kongres zakończy Gala Wieczorna Polskiej Mocy Biznesu, podczas której zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych organizacji oraz osób zaangażowanych w przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid – 19 oraz w pomoc narodowi Ukraińskiemu w obliczu agresji Rosji. Laureatów, zaproponowanych przez jury, wyłoni głosowanie internautów. Gali będą towarzyszyły występy polskich oraz ukraińskich artystów.

Więcej informacji o Kongresie ESG Polska Moc Biznesu na stronie https://www.polskamocbiznesu.pl/. Kongres realizuje zespół Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Producentem wydarzenia jest agencja Creative Harder.

Międzysektorowy okrągły stół na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska), Business Centre Club
oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej serdecznie zapraszają na pierwsze spotkanie międzysektorowego okrągłego stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce, które odbędzie się w dniu 24 listopada br. w Warszawie.

Konfederacja Lewiatan jest patronem wydarzenia.

Ochronę czasową w Polsce otrzymało 1.36 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy (dane UNHCR, stan na 6 września 2022), wśród których ponad 90 % stanowią kobiety, a około połowa z nich posiada wykształcenie wyższe. Zdecydowana większość kobiet przyjechała do Polski z dziećmi (ok. 70 %). Zatrudnienie w Polsce znalazło już 430 tysięcy uchodźców (dane MRiPS, stan na 1 września). Potencjał uchodźców w dostępie do rynku pracy ogranicza wiele barier, w tym bariera językowa, informacyjna
(w zakresie dostępnych miejsc pracy), związana z obowiązkami opiekuńczymi czy bariera kwalifikacji posiadanych przez uchodźców, które często różnią się od tych wymaganych w ofertach pracy. Obecność tak dużej liczby uchodźców może mieć pozytywny wpływ na rynek pracy, jeśli ich potencjał zostanie rozpoznany i odpowiednio dostosowany.

Podczas spotkania w ramach dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy przedstawiony zostanie m.in. program pilotażowy „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” prowadzony przez Konfederację Lewiatan i Jobs First.

Celem okrągłego stołu jest:

 • wzmocnienie zaangażowania i współpracy między podmiotami wspierającymi proces integracji, w tym organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi
 • zwiększenie skuteczności działań ułatwiających włączenie uchodźców wojennych z Ukrainy na rynek pracy.
 • pogłębienie dyskusji wokół aktualnych wyzwań i potrzeb, stworzyć przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz poszukiwać rozwiązań na rzecz pełniejszej integracji ekonomicznej uchodźców
  i poprawy ich sytuacji bytowej.

Przewidzianych jest kilka spotkań okrągłego stołu. W pierwszym spotkaniu poruszone będą tematy związane ze wsparciem aktywności zawodowej i przedsiębiorczości kobiet, potencjałem uchodźców w kontekście potrzeb rynku pracy oraz wyzwaniami w zakresie zapewnienia legalnej i godnej pracy.

Efektem spotkań okrągłego stołu będzie wypracowanie szczegółowych rekomendacji oraz propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyteczne przy tworzeniu średnio i długoterminowej strategii integracyjnej w obszarze rynku pracy i inkluzji społecznej na poziomie krajowym i lokalnym.

 

Global Anti-Illicit Trade Summit, Central and Eastern Europe

The Economist i Konfederacja Lewiatan zapraszają na konferencję:

Global Anti-Illicit Trade Summit, Central and Eastern Europe

8 listopada 2022 r. do Hotelu Intercontinental w Warszawie (ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa).

Z każdego euro PKB wypracowanego w Unii Europejskiej 1 eurocent trafia do rąk handlarzy podrobionym lub przemyconym towarem. W 2019 roku Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że skala obrotu nielegalnymi dobrami może być wyższa niż dochód wypracowany łącznie przez gospodarki Brazylii, Włoch i Kanady. Przeciwdziałanie poważnemu problemowi, jakim jest obrót nielegalnie wprowadzanymi na rynek dobrami konsumpcyjnymi, wymaga wspólnego wysiłku i skoordynowanych działań pomiędzy władzami i instytucjami krajów dotkniętych tym zjawiskiem.

W szóstej odsłonie Global Illicit Trade Summit brytyjski tygodnik biznesowy The Economist przenosi dialog do Europy Środkowej i Wschodniej i zaprasza do dyskusji na temat zwalczania nielegalnego handlu. Zapraszamy przedstawicieli biznesu, rządu, organizacji międzynarodowych, organów ścigania i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na eksperckie dyskusje i panele dotyczące:

 • Wymiany najlepszych praktyk
 • Prezentacji sukcesów i rezultatów
 • Analizy wyzwań związanych z walką z nielegalnym handlem
 • Przeanalizowania, w jaki sposób można wzmocnić współpracę międzynarodową
 • Omówienia działań, które można podjąć dziś, jutro i w przyszłości w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Wydarzenie zgromadzi kluczowych branżowych ekspertów, którzy podzielą się wiedzą i spostrzeżeniami na temat rozwiązania problemu nielegalnego handlu w regionie CEE.

Dla chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zostały jeszcze ostatnie miejsca. Zapraszamy do rejestracji: https://bit.ly/3SnC0VX

Patronem konferencji jest Konfederacja Lewiatan.

Konferencja „Kadry bez granic”

KADRY BEZ GRANIC to spotkanie ekspertów, którzy wskażą, jak bezpiecznie i świadomie działać w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Uczestnicy powiedzą o istotnych faktach, zagrożeniach, mitach, perspektywach. Rozwieją wątpliwości, wskażą rozwiązania.

Poruszą problemy delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Poinformują też o przepisach przystosowywanych do zmieniającej się rzeczywistości.

Złamią granice standardowego postrzegania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, bo dziś są oni coraz bardziej pożądani jako pracownicy.

Technologia rozwijająca się zgodnie z potrzebami współczesnego świata wspomaga na wielu płaszczyznach i ułatwia funkcjonowanie firm na dzisiejszym rynku, łamiąc granice czasu i przestrzeni, pozwalając firmom funkcjonować w wirtualnej przestrzeni.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli firm działających na arenie międzynarodowej, zatrudniających cudzoziemców, otwartych na wyzwania. Niezwykle cenne informacje znajdą w trakcie tego spotkania zarówno właściciele firm, jak i pracownicy działów kadr i płac czy managerowie.

SKŁAD EKSPERTÓW NA KONFERENCJI

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła m.in. Kancelaria Chakowski&Ciszek, której przedstawiciele Izabela Florczak i Maciej Chakowski, uświetnią panel ekspercki o zatrudnianiu cudzoziemców prowadzony przez eksperta ds. zatrudniania cudzoziemców Monikę Olszewską.

Kogo więc ostatecznie spotkacie na wydarzeniu?

IWONA WOŁKIEWICZ

PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI

SAMIR KAYYALI

PATRYCJA KUBIESA

TOMASZ SMOLAREK

ODYSSEAS KARALIS

MONIKA OLSZEWSKA

IZABELA FLORCZAK

MACIEJ CHAKOWSKI

i nasz gość specjalny wydarzenia HENRYKA BOCHNIARZ!

Sami widzicie, że wiedzy merytorycznej, przekazanej w sposób niezwykły będzie co niemiara!

Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Szczegółowe informacje o wydarzeniu https://kadrybezgranic.eu/

Konferencja Forum HR

Zapraszamy na wydarzenie celebrujące jubileusz Polskiego Forum HR – konferencję FORUM HR, która odbędzie się 6 października.

Rynek pracy przynosi coraz to nowe zmiany

Rosnąca luka kompetencyjna, nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy, rodzą nowe wyzwania dla pracodawców. Rozwój technologii na nowo definiuje nie tylko potrzeby kompetencyjne firm, ale również sposób ich funkcjonowania. Na trendy długofalowe nakłada się obecna sytuacja ekonomiczna, która dodatkowo utrudnia prognozowanie i strategiczne planowanie działań w zakresie polityki personalnej. Sektor usług HR rozwija się niezwykle dynamicznie, podążając za tymi zmianami.

Polskie Forum HR od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy. Od 20 lat stanowi głos branży usług HR w Polsce i Unii Europejskiej. Konferencja „Forum HR” organizowana z okazji jubileuszu działalności organizacji, to forum do debaty i rozmowy o przyszłości rynku pracy w Polsce. W gronie wybitnych ekspertów, przyjrzymy się wyzwaniom i rozwiązaniom już funkcjonującym na rynku oraz tym, które kryją się za rogiem.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, udział stacjonarny możliwy jest tylko na zaproszenia. Wszystkich zapraszamy do udziału online.

W programie:

– Zmiany na rynku pracy – rewolucja czy ewolucja?
– Zarządzanie najmłodszymi pokoleniami pracowników
– Cyfrowy kandydat – doświadczenia ery digital
– Rynek pracy jutra

Partnerem wydarzenia jest Konfederacja Lewiatan.
Partnerami medialnymi są: PulsHR.pl, Personel Plus, Personel i Zarządzanie.

Głosowanie w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Wydarzenie pod patronatem Konfederacji Lewiatan

Już po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 6 września.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Raportowanie kwestii niefinansowych nabiera coraz większego znaczenia, rośnie także grono podmiotów obejmowanych obowiązkami sprawozdawczości w tym zakresie. Tym bardziej warto wskazywać dobre praktyki i motywować rynek do przykładania większej uwagi do raportowania ESG, które jest jednym z kluczowych elementów komunikacji firm i organizacji stawiających na CSR i zrównoważony rozwój.  Dlatego zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, dzięki któremu razem możemy działać na rzecz popularyzacji tej tematyki w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z dużą satysfakcją obserwuję rozwój raportowania niefinansowego, które zgodnie z nowymi regulacjami powinniśmy nazywać raportowaniem na temat zrównoważonego rozwoju. Bez wątpienia Dyrektywa CSRD, a także system europejskich standardów raportowania – ESRS, przyczyniły się do zwiększenia znaczenia ujawnień i szerszego spojrzenia na odpowiedzialność oraz wpływ organizacji na otoczenie. Z roku na rok zgłaszane do konkursu raporty są bardziej wnikliwe, odnoszą się do konkretnych zobowiązań i ambitnych celów, a udział interesariuszy jest coraz większy. Podczas kolejnej edycji konkursu chcemy nagrodzić organizacje, które sporządzają raporty na temat zrównoważonego rozwoju i wyróżnić liderów w tym istotnym obszarze – mówi Irena Pichola partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje
i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021. Publikacje można było zgłaszać do 12 września 2022 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Raporty następnie zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą eksperci i ekspertki z różnych dziedzin odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport trwa od 15 września do 7 października przez stronę raportyzr.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

 • nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,
 • nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,
 • najlepszy debiut,
 • nagroda internautów,
 • wyróżnienia.

Organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte inicjatywa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2021.

Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie

Bieżące informacje: facebook.com/RaportyZR

***

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe. FOB od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development i jest  jedynym przedstawicielem WBCSD w Polsce.

„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji o FOB: www.odpowiedzialnybiznes.pl.

***

Kontakt z koordynatorem konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Leszek Stefaniak, + 48 451 061 612, leszek.stefaniak@fob.org.pl

Kontakt dla mediów:

Marta Tittenbrun, + 48 669 510 483, marta.tittenbrun@fob.org.pl

17 Gliwickie Targi EXPOBUD

Już po raz 17 spotkamy się w Gliwicach podczas Targów EXPOBUD. Obok tematów związanych z budownictwem i wyposażeniem wnętrz w tym roku znajdą Państwo również ofertę deweloperów oraz firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii w panelu Śląskie Energooszczędne 4 kąty.

Targi w Gliwicach to branżowe wydarzenie skupiające w jednym miejscu i czasie ofertę  firm
z  powiatu gliwickiego, ze Śląska oraz innych rejonów Polski.  Tegoroczna oferta będzie tak różnorodna, że każdy kto buduje lub chce kupić dom, mieszkanie, znajdzie odpowiednią ofertę lub produkty dla siebie. A ponadto  fachowe porady przedstawicieli firm, możliwość zobaczenia produktu dają możliwość podjęcia dobrych decyzji, a także skorzystania z rabatów, jakie będą oferować wystawcy.

Od kilku już edycji targi to nie tylko wystawa i prezentacja produktów, to także duża dawka wiedzy
z zakresu budownictwa, instalacji i wnętrz. A dzięki prelekcjom przygotowanym przez naszych wystawców i partnerów,  zwiedzający będą mogli poznać wiele ciekawych tematów, m.in. jak nie kupić „bubla”, czy jak prawidłowo wykonać taras.

Na dzieci, które przyjdą wraz z Rodzicami, będzie czekać Klub Flojamo. Tutaj pod okiem animatorów będą mogły rozwijać swoje umiejętności, budując domki z materiałów recyklingowych,  spróbować swoich zdolności na kreatywnym placu budowy przy wykorzystaniu dużych klocków konstrukcyjnych „Mały Cieśla”.

A ponadto konkursy dla wystawców. Po raz kolejny wybierzemy najlepsze produkty prezentowane na targach oraz wręczymy nagrody za najlepszą aranżację stoiska.

Serdecznie zapraszamy – zaplanuj  weekend razem z nami 10-11.09.2022 r., Arena Gliwice, wstęp wolny.

Miasto Gliwice – zaprasza.

 

IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Wydarzenie pod patronatem Konfederacji Lewiatan

„Nowy wymiar BOGACTWA – Rodzina. Trwanie. Dobro” na IX Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych

Już po raz dziewiąty polskie rodziny biznesowe spotkają się w Poznaniu na Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania 28-29 marca 2022 r. organizowanego przez Instytut Biznesu Rodzinnego jest „Nowy wymiar BOGACTWA – Rodzina. Trwanie. Dobro” – agenda skupiona jest wokół bogactwa, nie tylko własnościowego i majątkowego, ale przede wszystkim tego niematerialnego, czyli bogactwa wiedzy, wartości, dobra, tradycji, relacji, jakości, a także wszystkiego tego, co scala rodzinę, społeczeństwo i buduje silną firmę rodzinną na pokolenia.    

– Gdy czasy są nieoczywiste, siłą stają się rzeczy, które czynią człowieka bogatym wewnętrznie! Rodzina – nie ma firmy rodzinnej, która może trwać przez pokolenia bez silnej, zdrowej, kochającej się rodziny! To siła relacji, uważności, poświęconego czasu… w imię budowania tych więzi.  Trwanie – wspólna historia, znaczenie decyzji, jakie podejmowali przodkowie ponosząc ryzyko biznesowe, siła wartości, którym pozostajemy wierni. To odpowiedzialność na pokolenia! Dobro – jak mawiał Seneka, rzeczą ważną w dobroci jest CHCIEĆ stać się dobrym! – podkreśla dr Adrianna Lewandowska, Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz inicjator Kongresu.

 Podczas kongresu przedsiębiorcy rodzinni spotkają się w zupełnie innej niż dotychczas formule. Po wystąpieniu każdego z gości odbędzie się krótkie podsumowanie eksperckie oraz forum dyskusyjne.

będziemy rozmawiać o bieżącej sytuacji i aktualnych problemach oraz wyzwaniach, z jakimi w obecnej sytuacji mierzą się przedsiębiorcy rodzinni oraz jak mimo trudności dzielą się dobrem i wspierają potrzebujących. Prelekcje będą połączone z międzynarodowymi komentarzami eksperckimi (Ivan Miroshnychenko, Rania Labaki, Valerija Kozlova, Guillermo Salazar, Erika Matwij) odnoszącymi się do bieżącej sytuacji firm rodzinnych w Polsce i w innych krajach, które będą stanowiły otwarcie do dyskusji Let’s talk about… między uczestnikami kongresu.

Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o najbardziej bieżące i aktualne dziś tematy, czyli m.in. jak prowadzić zarządzanie kryzysowe w firmie rodzinnej, jak zabezpieczyć firmę w obliczu wielu trudnych czynników wpływających na jej funkcjonowanie, jak komunikować się w trudnej sytuacji z rodziną, pracownikami, jak radzić sobie ze stresem, lękiem i niepewnością, jak zadbać o kondycję psychofizyczną swoją i pracowników. Nieodłączną częścią trwale budowanego biznesu jest profesjonalizacja i wielowymiarowa odpowiedzialność społeczna, które są również jednym z głównych tematów poddawanych do dyskusji podczas tegorocznego wydarzenia.

Zaproszenie do grona prelegentów przyjął Władysław Grochowski Prezes i współwłaściciel firmy Arche, który opowie, jak ważny jest optymizm, szczególnie w trudnych momentach, o zaufaniu jako źródle człowieczeństwa i zmianie, która jest warunkiem koniecznym, by rozwijać firmę w oparciu o zrównoważony rozwój. Natomiast Zofia Dzik z Instytutu Humanites poruszy niezwykle istotny temat, jakim jest Leading with purpose. 

 Gościem specjalnym kongresu będzie Patrizia Gucci – prawnuczka założyciela Domu Mody Gucci – Guccio Gucci, córka Paolo Gucci. Reprezentantka czwartego pokolenia rodziny Gucci przedstawi prawdziwą historię najsłynniejszego włoskiego domu mody oraz rodzinnego dziedzictwa. Jak aktualnie funkcjonuje biznes w domu mody Gucci – bez rodziny właścicielskiej? Jaka była kiedyś rodzina Gucci, a jakie jest jej kolejne pokolenie, jakie wartości rodzinne przekazywane są potomstwu, czy jest ono wychowywane w kulcie rodzinnych tradycji, jakie lekcje można wyciągnąć z historii Gucci – na te i wiele innych pytań odpowie spadkobierczyni dziedzictwa Gucci. 

Budowanie i rozwijanie silnej firmy oraz rodziny biznesowej w branży fashion to tematyka, którą przedstawi Artur Kazienko, Prezes Zarządu Grupy Kazar. Wielowymiarowa społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem wiodącym dyskusji, między przedsiębiorcami i instytucjami społecznymi, która poprowadzi dr hab. Maciej Stradomski, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego. Natomiast to, że Matrix już nie jest fikcją, przedstawi prezentując najważniejsze trendy w świecie firm rodzinnych Szymon Trzebiatowski, Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego i wieloletni członek zarządu Volkswagen Poznań, zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, i skutecznością scruma poza IT.

 IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to wydarzenie, na którym rodziny biznesowe z całej Polski spotykają się, aby porozmawiać o swoich biznesach, o tym co ich nurtuje, ciekawi, ale też by wymienić się wiedzą i doświadczeniem oraz zainspirować siebie i innych. Już po raz drugi Kongres jest otwarty dla dzieci z rodzin biznesowych, dla których równolegle z prelekcjami kongresowymi odbywają się zajęcia i warsztaty. Młode pokolenie przyszłych sukcesorów uczy się, spędzając kreatywnie czas pod opieką pedagoga.

Każdego dnia odbędą się indywidualne prelekcje połączone z komentarzami i wspólnymi dyskusjami dotyczącymi najbardziej nurtujących tematów. Nie zabraknie również moderowanych paneli dyskusyjnych, które zawsze stanowią zaczątek szerszej dyskusji społecznej w najbardziej bieżących i aktualnych tematach z obszaru family business. W części wieczornej Kongresu uczestnicy spotkają się na uroczystej gali. Dwudniowe wydarzenie poprowadzi dr Adrianna Lewandowska Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Szczegółowy program kongresu dostępny jest na stronie: https://kongresfirmrodzinnych.pl/

Instytut Biznesu Rodzinnego to Centrum Wiedzy o Firmach Rodzinnych w Polsce i za granicą. Wiodącą misją działań Instytutu jest profesjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych poprzez doradztwo w zakresie procesu sukcesji, strategii międzypokoleniowych i Konstytucji Firm Rodzinnych, szerzenie wiedzy, dobrych praktyk, prowadzenie i publikowanie wyników badań naukowych oraz wymianę doświadczeń krajowych i zagranicznych. Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń́ dedykowanych firmom rodzinnym, które zawsze są unikatową platformą wymiany doświadczeń́ i okazją do nawiązania bezcennych relacji biznesowych.

Dane organizatora:

Instytut Biznesu Rodzinnego
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań́

Biuro prasowe:

Dagmara Krakówka
dkrakowka@ibrpolska.pl
Tel. 883 777 621 | 61 307 14 27

Strona wydarzenia: kongresfirmrodzinnych.pl

Strona Instytutu Biznesu Rodzinnego: ibrpolska.pl

Webinarium: Zatrudnienie cudzoziemców 2022 – nowelizacja i jej praktyczne aspekty

 

W imieniu organizatorów – Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Personnel Service – serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium “Zatrudnienie cudzoziemców 2022 – nowelizacja i jej praktyczne aspekty”, które odbędzie się 28 lutego 2022 r. w godz. 14:00 – 16:00,w ramach kampanii społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”.

 

Po niemal miesiącu od wejścia w życie nowelizacji ustaw regulujących pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce chcielibyśmy przeanalizować zmiany jakie nastąpiły w ustawodawstwie oraz ich praktyczne zastosowanie i osiągnięte dotychczas rezultaty.  

 

 

Agenda:

 

14:00 – 14:10 Słowo wstępne 

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 

Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców RP 

 

14:10 – 14:30 Miesiąc po nowelizacji: wnioski, wyniki, dalsze kroki w stronę ułatwienia dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. 

dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki  Społecznej 

 

14:30 – 14:50 Polityka migracyjna a zapotrzebowanie pracodawców na cudzoziemskich  pracowników. Zmieniające się tendencje w zatrudnieniu. Jak polscy pracodawcy  oceniają nowelizacje przepisów?  

Michał Podulski – Przewodniczący Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds.  Reformy Polityki Rynku Pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia,  Pracodawcy RP 

 

14:50 – 15:10 Ocena zakresu nowelizacji przepisów regulujących pobyt i pracę cudzoziemców  w Polsce. 

Olga Senychak – Ekspertka ds. procedur imigracyjnych w Crido, Ekspertka  Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie” 

 

15:10 – 15:30 Sytuacja sprzed i po nowelizacji przepisów – praktyczne aspekty zmian w  ustawach. Jak ułatwienia wpływają na proces rekrutacji i czy są wystarczające? Krzysztof Inglot – Założyciel Personnel Service, Przewodniczący Platformy HR  przy Pracodawcach RP 

 

15:30 – 15:50 Oczekiwania pracodawców co do dalszych zmian przepisów i procedur.

 Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy, Radca Prawny, Konfederacja  Lewiatan  

 

15:50 – 16:10 Sesja Q&A 

16:10 – 16:20 Podsumowanie dyskusji 

Jacek Piechota – Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej 

 

Jesteśmy przekonani, iż organizowane webinarium przyczyni się do lepszego zrozumienia zachodzących na rynku pracy zmian oraz prawodawstwa regulującego kwestie zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w RP.

 

Wydarzenie odbędzie się online. Udział w webinarium jest bezpłatny. REJESTRACJA

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!