Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu 

Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu 

Jako organizacja pracodawców jesteśmy gotowi uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych.

Potrzebujemy silnej gospodarki, silnych instytucji państwowych i efektywnego dialogu społecznego. Nie da się zbudować rozwoju bez dialogu z głównymi uczestnikami procesu gospodarczego – z pracownikami i pracodawcami.

Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Potrzebujemy jasnych celów, jasnego podziału odpowiedzialności, przejrzystego zarządzania finansami publicznymi, poszanowania dialogu społecznego, rządów prawa, stabilnych regulacji i krytycznej analizy dotychczasowych obietnic wyborczych.

W trosce o naszą przyszłość i z nadzieją na to, że możemy wykorzystać stojące przed nami wyzwania i nadarzające się nam szanse, przygotowaliśmy zestaw postulatów gospodarczych dla nowego parlamentu i rządu obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania.

1. Lepsze prawo

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa. 

 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez rząd przeglądu i analizy skutków wprowadzanych zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • wprowadzenie konieczności obowiązku konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.
 • obowiązkowy, co najmniej 6-miesięczny, okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.
 • powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób stosowania przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

Eksperci odpowiedzialni:

Krzysztof Kajda

Przemysław Pruszyński

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

2. Ręce do pracy

Sytuację na rynku pracy utrudniają niekorzystne zmiany demograficzne, systematycznie postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa, a tym samym kurczące się zasoby na rynku pracy. 

 • aktywizacja zawodowa niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych, w szczególności kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku okołoemerytalnym.
 • dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb określonych grup pracowników w zakładzie pracy.
 • przyjęcie strategii migracyjnej, określającej cele i mechanizmy polityki zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania polityką migracyjną.
 • efektywny system dostępu do legalnego pobytu i zatrudnienia oraz uznawania kwalifikacji cudzoziemców.

Ekspert odpowiedzialny: Robert Lisicki

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

3. Edukacja, edukacja, edukacja

Poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji.

EDUKACJA OGÓLNA (POWSZECHNA)

 • wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.
 • wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.
 • podniesienie wynagrodzeń kadrom uczącym i odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela.
 • ustanowienie jednego nadrzędnego ośrodka decyzyjnego i realizacja długofalowego planu cyfryzacji edukacji.

EDUKACJA ZAWODOWA (BRANŻOWA)

 • koordynacja między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku.
 • opracowanie i wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.
 • stałe doposażanie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe.
 • zapewnienie kadr dla systemu kształcenia zawodowego.
 • współtworzenie przez pracodawców efektywnego systemu diagnozowania i informowania o zapotrzebowaniu na umiejętności.

EDUKACJA USTAWICZNA – SYSTEM KSZTAŁCENIA OSÓB DOROSŁYCH

 • wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe.
 • zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników.
 • rozwój kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności.
 • wypracowanie skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji w zakresie rozwoju umiejętności.
 • współtworzenie przez pracodawców efektywnego systemu diagnozowania i informowania o zapotrzebowaniu na umiejętności.

KRAJOWY SYSTEM KWALIFIKACJI

 • przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • stworzenie mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie.
 • promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących
  te programy.

Eksperci odpowiedzialni:

Małgorzata Lelińska

Sławomir Szymczak

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

4. Tania i czysta energia

W obecnych realiach jak najszybsze zwiększanie udziału zielonych mocy w systemie powinno być oczywistym elementem strategii rozwoju polskiej energetyki. Jest to niezwykle istotne w szczególności z uwagi na fakt, że według wyliczeń Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, około 2030 r. w polskim systemie elektroenergetycznym może zabraknąć aż 6 GW mocy dyspozycyjnej.  

 • powrót do mechanizmów rynkowych i wycofanie interwencji cenowych.
 • przywrócenie obliga giełdowego.
 • ponowna nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej i umożliwienie budowy wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań.
 • ograniczenie barier regulacyjnych umożliwiających budowę linii bezpośrednich.
 • rozwiązanie problemu związanego z odmowami przyłączenia nowych instalacji OZE do sieci.
 • wsparcie budowy i modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej.
 • objęcie dużych przedsiębiorstw czasowym mechanizmem ceny maksymalnej energii elektrycznej oraz wprowadzenie czasowego mechanizmu ochrony wszystkich przedsiębiorstw przed wysokimi cenami gazu.
 • objęcie wsparciem finansowym wszystkich sektorów gospodarki o wysokiej wrażliwości na ceny energii elektrycznej oraz gazu.
 • zmiana zasad finansowania mechanizmu zamrożonych cen energii.

Ekspert odpowiedzialny: Jakub Safjański 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

5. Cyfryzacja (gospodarki i administracji) 

Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki w Polsce jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Według raportu „Digital Challengers” firmy McKinsey & Company, przyspieszona cyfryzacja może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 r. oraz silniejszą odporność na kryzysy. 

 • przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • szybkie przyjęcie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji w Polsce (Prawo Komunikacji Elektronicznej).
 • przyjęcie jasnego stanowiska w sprawie nowego modelu finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w UE (tzw. koncepcja „fair share”).
 • wdrożenie reformy usług cyfrowych na poziomie krajowym oraz wskazanie niezależnej instytucji, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem usług cyfrowych w Polsce.
 • przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń w Polsce.
 • jak najszybsza rewizja KPO, z uwzględnieniem postulatów rynku, i uruchomienie środków KPO (komponent cyfrowy).
 • przejście na „domyślność cyfrową”, rozumianą jako pierwszeństwo rozwiązań cyfrowych przed procesem analogowym.
 • likwidacja barier dla biznesu przez usunięcie wymogów stosowania przez przedsiębiorców dokumentów lub realizacji procesów wyłącznie w formie papierowej.
 • upowszechnienie podpisu elektronicznego i respektowanie go przez organy administracji publicznej.

Ekspertka odpowiedzialna: Aleksandra Musielak 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

6. Proste podatki 

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przyczyniły się do wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy, naliczane są od ceny oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług. 

Postulujemy:

 • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności.
 • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom.
 • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
  – od przychodów z budynków
  – minimalnego podatku CIT
  – tzw. podatku Belki
 • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej.
 • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Ekspert odpowiedzialny: Przemysław Pruszyński

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

7. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy wzmacnia odbudowę gospodarek europejskich po pandemii COVID-19. Dlatego kluczowe wyzwania dla nowej ekipy rządzącej to:

 • realizacja kamieni milowych dotyczących bezstronności sędziów i odblokowanie możliwości złożenia wniosków o płatność.
 • wprowadzenie jednolitych standardów gwarantujących przejrzystość decyzji finansowych, w tym:  obowiązek konsultowania kryteriów wyboru projektów w konkursach finansowanych z KPO,  ekspercka ocena projektów.
 • weryfikacja ex post procedur oceny już zaakceptowanych projektów.
 • zwiększenie kontroli społecznej nad realizowanymi reformami i inwestycjami: dostęp do bieżącej sprawozdawczości, weryfikacja przyjętych wskaźników przez KM KPO, udział partnerów społecznych w ewaluacji.
 • na tym etapie nie rekomendujemy zasadniczych zmian w samym KPO.

Ekspertka odpowiedzialna:

Marzena Chmielewska

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

8. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Postulujemy radykalne uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki.

 • uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez przywrócenie zryczałtowanej składki dla przedsiębiorców.
 • zasiłek chorobowy w firmach zatrudniających do 20 pracowników, od pierwszego dnia choroby opłacany przez ZUS.

Eksperci odpowiedzialni:

Przemysław Pruszyński 

Krzysztof Kajda


Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

9. Proste umowy i ich egzekucja. Mediacje i arbitraż

Poprawa warunków zawierania i egzekwowania zawartych już umów jest kluczowym elementem dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego państwa. Zasada pacta sunt servanda jest kluczowa dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W różnych formach znajduje ona odzwierciedlenie we wskaźnikach czy indeksach ekonomicznych (m.in. The Index of Economic Freedom czy Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski). 

 • usprawnienie systemu sądownictwa.
 • usprawnienie egzekucji komorniczej.
 • uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów, które nie wymagają procesu sądowego, w tym mediacji i arbitrażu.
 • usprawnienie przepływu informacji gospodarczych, kluczowych dla weryfikacji kontrahenta, jak i przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami i ułatwienia w zawieraniu umów.
 • zapewnienie, aby projektowane przepisy dotyczące dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami obowiązkowo były poprzedzone ekonomiczną analizą prawa oraz wiarygodnymi konsultacjami publicznymi.
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia analizy ekonomicznej i konsultacji publicznych projektów przepisów dotyczących dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami.

MEDIACJE

 • edukacja w zakresie mediacji sprawi, że więcej spraw będzie objętych mediacją oraz podniesie jej skuteczność.
 • powołanie specjalnego zespołu roboczego, który mógłby wypracować rozwiązania oparte o uświadamianie na różnych etapach procesu sądowego o możliwości podjęcia mediacji i korzyściach z tego płynących.
 • przyspieszenie procedur sądowych, co usprawni walkę z zatorami płatniczymi.

ARBITRAŻ

 • zachęcanie (przez sędziów sądów powszechnych w ramach prowadzonych przez nich postępowań) stron postępowań cywilnych/gospodarczych do korzystania z konstrukcji art. 11611 k.p.c., który stanowi, że w sprawie zawisłej przed sądem strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny (tzw. konwersja). Korzystanie z tego uprawnienia może przyczynić się do odciążenia sądów powszechnych oraz skrócenia przedłużających się postępowań.
 • dokonywanie przez przedsiębiorców odpowiednich zapisów na sąd polubowny poprzez wpisywanie w kontrakty tzw. „klauzul arbitrażowych”. Wpisanie takiej klauzuli powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Ekspert odpowiedzialny: Adrian Zwoliński 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

10. Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego oraz finansów obywateli

Sektor bankowy stanowi wyjątkowy element gospodarki państwa, z jednej strony mający olbrzymi wpływ na oszczędności i inwestycje obywateli, z drugiej na działalność przedsiębiorstw, a na najwyższym poziomie na wyniki gospodarcze państwa. Stąd też jego stabilność i rozwój muszą być uwzględnione w planach dotyczących rozwoju gospodarczego kraju. 

 • stabilność i przewidywalność prawa gwarantująca odpowiednie warunki do utrzymywania zdolności sektora bankowego.
 • lepsza edukacja finansowa.
 • racjonalne zasady podatku bankowego.
 • dbałość o stabilność sektora bankowego.
 • wzmocnienie oszczędności i inwestycji Polaków.

Ekspert odpowiedzialny: Adrian Zwoliński 

 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

11. Koniec monopoli w gospodarce

Polityka rozwoju „narodowych championów” miała wzmocnić pozycję konkurencyjną polskiej gospodarki. Tymczasem  osłabiła ona poważnie rynek wewnętrzny, psując warunki prowadzenia biznesu. Firmy państwowe i z udziałem skarbu państwa, wykorzystują dominującą pozycję rynkową, ulegają nepotyzmowi, który ogranicza ich efektywność działania, a przede wszystkim korzystają z nieetycznego i szkodliwego połączenia funkcji właściciela i regulatora.

 • powołanie niezależnego komitetu nominacyjnego, który będzie rozstrzygał konkursy na najwyższe stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach skarbu państwa.
 • podzielenie spółek oraz wprowadzenie regulacji ograniczających ich pozycję monopolistyczną.
 • oddzielenie roli właściciela od regulatora.

Ekspert odpowiedzialny: Maciej Witucki 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

12. Autentyczny, efektywny dialog społeczny

Przejrzysty, efektywny, konstruktywny i oparty na argumentach i faktach dialog społeczny jest istotnym czynnikiem dobrego funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. W Polsce sytuacja w Radzie Dialogu Społecznego ulega od kilku lat erozji. Wciąż partnerzy społeczni pozbawieni są realnego wpływu na jakość regulacji prawnych.

 • obowiązkowe opiniowanie projektów poselskich przez Radę Dialogu Społecznego.
 • zmiany w funkcjonowaniu RDS i zasadach wyboru Przewodniczącego.
 • rozszerzenie kompetencji i zmiany w funkcjonowaniu WRDS.
 • wzmocnienie instytucjonalne i finansowe Rady poprzez powołanie urzędu ds. dialogu społecznego.
 • doprecyzowanie dotychczasowych kryteriów reprezentatywności organizacji pracodawców.

Ekspert odpowiedzialny: Jacek Męcina 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

13. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych.

 • realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia.
 • zwiększenie roli aptek w systemie ochrony zdrowia:
  – umieszczenie usług opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych,
  – umożliwienie i upowszechnianie szerszego katalogu usług szczepiennych w aptekach,
  – refundacja recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie.
 • wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego kraju:
  – indeksacja cen leków refundowanych krajowych producentów,
  – wprowadzenie systemowego mechanizmu rozwijania inwestycji w Polsce – Partner Bezpieczeństwa Lekowego.
 • zwiększenie roli profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa:
  – stworzenie optymalnych warunków do wprowadzania innowacyjnych wyrobów medycznych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce,
  – uwzględnienie kosztów pośrednich przy wyborze wyrobów medycznych dla pacjenta,
  – wprowadzenie zielonych kryteriów, uwzględniających cechy prośrodowiskowe wyrobów medycznych.

 Ekspert odpowiedzialny: Kacper Olejniczak  

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

14. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw.

Aby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, konieczne jest:

 • wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej.
 • zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń.
 • zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych.
 • promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

 Ekspertka odpowiedzialna: Nadia Kurtieva

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

Pobierz postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu – wersja pełna

Pobierz postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu – wersja skrócona

 

Kontakt:
Danuta Dobrzyńska-Schimmer
ddobrzynska@lewiatan.org

tel. 608540910