Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu 

Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu 

Apelujemy o dialog i wypracowanie dobrego programu gospodarczego dla Polski, który obejmie także kluczowe dla gospodarki wyzwania społeczne, prezentując nasz wkład do tej debaty. Jako organizacja pracodawców jesteśmy gotowi uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych.

Dawno w postkomunistycznej historii Polski nie byliśmy tak podzieleni jak dziś. Społeczeństwo i gospodarka muszą sobie radzić z konsekwencjami wielu jednoczesnych i nadzwyczajnych wydarzeń. Po pandemii, która trwale zmieniła wiele aspektów życia obywateli i przedsiębiorców, nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, co drastycznie zmieniło realia polityczne i gospodarcze. Do tego dochodzą krytyczne błędy krajowej polityki gospodarczej, a właściwie brak tej polityki, załamanie praworządności, systemu stanowienia prawa i próby uzależnienia sądownictwa od władzy wykonawczej.

Lista zaniedbań i spraw do pilnego rozwiązania jest bardzo długa. Kluczowe stają zmiany systemowe: bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe Polski, zielona i cyfrowa transformacja, edukacja, bezpieczeństwo finansów publicznych, poprawa warunków dla nowych inwestycji, odpartyjnienie firm państwowych i ich demonopolizacja, przywrócenie ładu korporacyjnego, przywrócenie służby cywilnej, szybkie stworzenie warunków do uruchomienia środków  dla Krajowego Programu Odbudowy. Trzeba też stanowczo odrzucić praktykę rozdawnictwa, które zastępuje dziś uczciwą i powiązaną z rozwojem gospodarczym politykę społeczną.

Dziś najgorętszy temat ekonomiczny to inflacja. W połowie 2023 r. wzrost cen przekracza 14% w skali roku, a prognozy nie pozostawiają złudzeń – koszty życia nadal będą rosły. Jeszcze silniej odczuwają inflację przedsiębiorcy. Szybki wzrost kosztów działalności, spotęgowany kryzysem na rynku energii, niesie konsekwencje gospodarcze. Ceny hurtowe dla przemysłu rosły w tempie niejednokrotnie przekraczającym 25%, budzą więc uzasadnioną niechęć do podejmowania inwestycji i nadzwyczajną ostrożność w prowadzeniu działalności.

Negatywne skutki wzrostu cen odczuła cała gospodarka. Wynagrodzenia nie są w stanie dogonić wzrostów. Zaczęliśmy kupować mniej – dynamika sprzedaży detalicznej na początku 2023 r. zaczęła pokazywać wartości ujemne. Jeden z filarów naszego wzrostu gospodarczego – konsumpcja – przestaje grać kluczową rolę.

Systemowym problemem Polski jest erozja jakości stanowionego prawa i instytucji państwa. To nie system demokratyczny zawodzi, to większość parlamentarna otwarcie wybiera krótkoterminowy koniunkturalizm, partykularyzm i populizm. Odpowiedzialność za długoterminowe losy kraju i społeczeństwa schodzi na dalszy plan.

Rozwój nie może być oparty na populistycznych i krótkowzrocznych obietnicach, na bezmyślnym izolowaniu się, tłumaczonym wzmacnianiem suwerenności. Potrzebujemy silnej gospodarki, silnych instytucji państwowych i efektywnego dialogu społecznego. Nie da się zbudować rozwoju bez dialogu z głównymi uczestnikami procesu gospodarczego – z pracownikami i pracodawcami. Nie zbudujemy silnej polskiej gospodarki konsumpcją i gromadzeniem zapasów. Nie da się zbudować silnej gospodarki, zaciągając kredyt na wiele pokoleń po to, żeby go dziś „przejeść” w całości i utrzymać władzę. Zadłużać się trzeba mądrze. Tak należy budować silniejszą gospodarkę, perspektywy trwałego rozwoju, lepsze miejsca pracy i wyższy dochód narodowy.

Potrzebujemy mądrego zarządzania

Nie można pozwolić, aby Polska była zarządzana chaotycznie, od pomysłu do pomysłu, gdzie potrzeby społeczne są zaspokajane przez rozdawnictwo, bez liczenia się z deficytem finansów publicznych, gdzie znaczna część wydatków budżetu państwa jest de facto ukryta, a podatki rosną, gdzie publiczna służba zdrowia jest w coraz głębszym kryzysie, podobnie jak standard edukacji, który nie przystaje do aktualnych wyzwań.

Nie odbudujemy siły ekonomicznej Polski bez natychmiastowej reformy edukacji, analizy wpływu zmian demograficznych na rynek pracy, bez przywrócenia praworządnego procesu legislacyjnego, bez niezależnego sądownictwa i aktywnego członkostwa w Unii Europejskiej.

Polska przed wyborami

Jak wspomnieliśmy, Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Potrzebujemy jasnych celów, jasnego podziału odpowiedzialności, przejrzystego zarządzana finansami publicznymi, poszanowania dialogu społecznego, rządów prawa, stabilnych regulacji i krytycznej analizy dotychczasowych  obietnic wyborczych.

W trosce o naszą przyszłość i z nadzieją na to, że możemy wykorzystać stojące przed nami wyzwania i nadarzające się nam szanse, przygotowaliśmy zestaw postulatów gospodarczych obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania. Jesteśmy przekonani, że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla pozycji Polski w świecie i poziomu życia Polek i Polaków. Uważamy, że kwestie te nie znajdują należnego miejsca w programach politycznych ugrupowań aspirujących do rządzenia naszym krajem.

Dlatego, prezentując nasz  wkład  do  tej  debaty, apelujemy o dialog i wypracowanie dobrego programu gospodarczego dla Polski, który obejmie także kluczowe dla gospodarki wyzwania społeczne Jako  organizacja  pracodawców  jesteśmy  gotowi  uczestniczyć w debacie o planie odbudowy i rozwoju Polski. Nim do tego dojdzie, zgłaszamy najpilniejsze propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych.

 

1. Lepsze prawo

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa. 

 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez rząd przeglądu i analizy skutków wprowadzanych zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • wprowadzenie konieczności obowiązku konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.
 • obowiązkowy, co najmniej 6-miesięczny, okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.
 • powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób stosowania przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

Eksperci odpowiedzialni:

Krzysztof Kajda

Przemysław Pruszyński

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

2. Ręce do pracy

Sytuację na rynku pracy utrudniają niekorzystne zmiany demograficzne, systematycznie postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa, a tym samym kurczące się zasoby na rynku pracy. 

 • aktywizacja zawodowa niedoreprezentowanych na rynku pracy grup społecznych, w szczególności kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz w wieku okołoemerytalnym.
 • dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc pracy do potrzeb określonych grup pracowników w zakładzie pracy.
 • przyjęcie strategii migracyjnej, określającej cele i mechanizmy polityki zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania polityką migracyjną.
 • efektywny system dostępu do legalnego pobytu i zatrudnienia oraz uznawania kwalifikacji cudzoziemców.

Ekspert odpowiedzialny: Robert Lisicki

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

3. Edukacja, edukacja, edukacja

Poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji.

EDUKACJA OGÓLNA (POWSZECHNA)

 • wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.
 • wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.
 • podniesienie wynagrodzeń kadrom uczącym i odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela.
 • ustanowienie jednego nadrzędnego ośrodka decyzyjnego i realizacja długofalowego planu cyfryzacji edukacji.

EDUKACJA ZAWODOWA (BRANŻOWA)

 • koordynacja między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku.
 • opracowanie i wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.
 • stałe doposażanie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe.
 • zapewnienie kadr dla systemu kształcenia zawodowego.
 • współtworzenie przez pracodawców efektywnego systemu diagnozowania i informowania o zapotrzebowaniu na umiejętności.

EDUKACJA USTAWICZNA – SYSTEM KSZTAŁCENIA OSÓB DOROSŁYCH

 • wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe.
 • zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników.
 • rozwój kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności.
 • wypracowanie skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji w zakresie rozwoju umiejętności.
 • współtworzenie przez pracodawców efektywnego systemu diagnozowania i informowania o zapotrzebowaniu na umiejętności.

KRAJOWY SYSTEM KWALIFIKACJI

 • przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 • stworzenie mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie.
 • promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących
  te programy.

Eksperci odpowiedzialni:

Małgorzata Lelińska

Sławomir Szymczak

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

4. Tania i czysta energia

W obecnych realiach jak najszybsze zwiększanie udziału zielonych mocy w systemie powinno być oczywistym elementem strategii rozwoju polskiej energetyki. Jest to niezwykle istotne w szczególności z uwagi na fakt, że według wyliczeń Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, około 2030 r. w polskim systemie elektroenergetycznym może zabraknąć aż 6 GW mocy dyspozycyjnej.  

 • powrót do mechanizmów rynkowych i wycofanie interwencji cenowych.
 • przywrócenie obliga giełdowego.
 • ponowna nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej i umożliwienie budowy wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań.
 • ograniczenie barier regulacyjnych umożliwiających budowę linii bezpośrednich.
 • rozwiązanie problemu związanego z odmowami przyłączenia nowych instalacji OZE do sieci.
 • wsparcie budowy i modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej.
 • objęcie dużych przedsiębiorstw czasowym mechanizmem ceny maksymalnej energii elektrycznej oraz wprowadzenie czasowego mechanizmu ochrony wszystkich przedsiębiorstw przed wysokimi cenami gazu.
 • objęcie wsparciem finansowym wszystkich sektorów gospodarki o wysokiej wrażliwości na ceny energii elektrycznej oraz gazu.
 • zmiana zasad finansowania mechanizmu zamrożonych cen energii.

Ekspert odpowiedzialny: Jakub Safjański 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

5. Cyfryzacja (gospodarki i administracji) 

Przyspieszenie procesu cyfryzacji gospodarki w Polsce jest kluczowe dla dalszego rozwoju kraju. Według raportu „Digital Challengers” firmy McKinsey & Company, przyspieszona cyfryzacja może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo ponad 360 mld zł do 2030 r. oraz silniejszą odporność na kryzysy. 

 • sprawne przeprowadzenie przez Prezesa UKE aukcji 5G, koniecznej dla rozwoju przemysłu 4.0 i nowoczesnej gospodarki.
 • przyjęcie nowych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • szybkie przyjęcie nowych przepisów określających standardy funkcjonowania rynku nowoczesnej komunikacji w Polsce (Prawo Komunikacji Elektronicznej).
 • przyjęcie jasnego stanowiska w sprawie nowego modelu finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w UE (tzw. koncepcja „fair share”).
 • wdrożenie reformy usług cyfrowych na poziomie krajowym oraz wskazanie niezależnej instytucji, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem usług cyfrowych w Polsce.
 • przyspieszenie prac nad CEPIK 2.0 oraz pełne wdrożenie e-doręczeń w Polsce.
 • jak najszybsza rewizja KPO, z uwzględnieniem postulatów rynku, i uruchomienie środków KPO (komponent cyfrowy).
 • przejście na „domyślność cyfrową”, rozumianą jako pierwszeństwo rozwiązań cyfrowych przed procesem analogowym.
 • likwidacja barier dla biznesu przez usunięcie wymogów stosowania przez przedsiębiorców dokumentów lub realizacji procesów wyłącznie w formie papierowej.
 • upowszechnienie podpisu elektronicznego i respektowanie go przez organy administracji publicznej.

Ekspertka odpowiedzialna: Aleksandra Musielak 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

6. Proste podatki 

W ostatnich kilku latach wprowadzono kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Daniny te spowodowały istotny wzrost
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i przyczyniły się do wzrostu inflacji, gdyż wiele z nich, jak np. podatek cukrowy, naliczane są od ceny oferowanych produktów. Pozostałe również generują dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców, przez co ich koszt uwzględniany jest w cenach towarów i usług. 

Postulujemy:

 • dokonanie przeglądu systemu podatkowego i wyeliminowanie przepisów, których stosowanie powoduje największe trudności.
 • niewprowadzanie nowych podatków dedykowanych wybranym branżom/firmom.
 • uchylenie szczególnie wadliwych podatków:
  – od przychodów z budynków
  – minimalnego podatku CIT
  – tzw. podatku Belki
 • przywrócenie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych wynajmowanych w ramach działalności gospodarczej.
 • przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Ekspert odpowiedzialny: Przemysław Pruszyński

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

7. Realizacja Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy wzmacnia odbudowę gospodarek europejskich po pandemii COVID-19. Dlatego kluczowe wyzwania dla nowej ekipy rządzącej to:

 • realizacja kamieni milowych dotyczących bezstronności sędziów i odblokowanie możliwości złożenia wniosków o płatność.
 • wprowadzenie jednolitych standardów gwarantujących przejrzystość decyzji finansowych, w tym:  obowiązek konsultowania kryteriów wyboru projektów w konkursach finansowanych z KPO,  ekspercka ocena projektów.
 • weryfikacja ex post procedur oceny już zaakceptowanych projektów.
 • zwiększenie kontroli społecznej nad realizowanymi reformami i inwestycjami: dostęp do bieżącej sprawozdawczości, weryfikacja przyjętych wskaźników przez KM KPO, udział partnerów społecznych w ewaluacji.
 • na tym etapie nie rekomendujemy zasadniczych zmian w samym KPO.

Ekspertka odpowiedzialna:

Marzena Chmielewska

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

8. Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Postulujemy radykalne uproszczenia sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki.

 • uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez przywrócenie zryczałtowanej składki dla przedsiębiorców.
 • zasiłek chorobowy w firmach zatrudniających do 20 pracowników, od pierwszego dnia choroby opłacany przez ZUS.

Eksperci odpowiedzialni:

Przemysław Pruszyński 

Krzysztof Kajda


Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

9. Proste umowy i ich egzekucja. Mediacje i arbitraż

Poprawa warunków zawierania i egzekwowania zawartych już umów jest kluczowym elementem dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego państwa. Zasada pacta sunt servanda jest kluczowa dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. W różnych formach znajduje ona odzwierciedlenie we wskaźnikach czy indeksach ekonomicznych (m.in. The Index of Economic Freedom czy Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski). 

 • usprawnienie systemu sądownictwa.
 • usprawnienie egzekucji komorniczej.
 • uproszczenie i ułatwienie dostępu do wszystkich sposobów egzekwowania zawartych umów, które nie wymagają procesu sądowego, w tym mediacji i arbitrażu.
 • usprawnienie przepływu informacji gospodarczych, kluczowych dla weryfikacji kontrahenta, jak i przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • umożliwienie swobodniejszego zarządzania wierzytelnościami i ułatwienia w zawieraniu umów.
 • zapewnienie, aby projektowane przepisy dotyczące dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami obowiązkowo były poprzedzone ekonomiczną analizą prawa oraz wiarygodnymi konsultacjami publicznymi.
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia analizy ekonomicznej i konsultacji publicznych projektów przepisów dotyczących dochodzenia czy zarządzania wierzytelnościami.

MEDIACJE

 • edukacja w zakresie mediacji sprawi, że więcej spraw będzie objętych mediacją oraz podniesie jej skuteczność.
 • powołanie specjalnego zespołu roboczego, który mógłby wypracować rozwiązania oparte o uświadamianie na różnych etapach procesu sądowego o możliwości podjęcia mediacji i korzyściach z tego płynących.
 • przyspieszenie procedur sądowych, co usprawni walkę z zatorami płatniczymi.

ARBITRAŻ

 • zachęcanie (przez sędziów sądów powszechnych w ramach prowadzonych przez nich postępowań) stron postępowań cywilnych/gospodarczych do korzystania z konstrukcji art. 11611 k.p.c., który stanowi, że w sprawie zawisłej przed sądem strony mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny (tzw. konwersja). Korzystanie z tego uprawnienia może przyczynić się do odciążenia sądów powszechnych oraz skrócenia przedłużających się postępowań.
 • dokonywanie przez przedsiębiorców odpowiednich zapisów na sąd polubowny poprzez wpisywanie w kontrakty tzw. „klauzul arbitrażowych”. Wpisanie takiej klauzuli powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Ekspert odpowiedzialny: Adrian Zwoliński 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

10. Stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego oraz finansów obywateli

Sektor bankowy stanowi wyjątkowy element gospodarki państwa, z jednej strony mający olbrzymi wpływ na oszczędności i inwestycje obywateli, z drugiej na działalność przedsiębiorstw, a na najwyższym poziomie na wyniki gospodarcze państwa. Stąd też jego stabilność i rozwój muszą być uwzględnione w planach dotyczących rozwoju gospodarczego kraju. 

 • stabilność i przewidywalność prawa gwarantująca odpowiednie warunki do utrzymywania zdolności sektora bankowego.
 • lepsza edukacja finansowa.
 • racjonalne zasady podatku bankowego.
 • dbałość o stabilność sektora bankowego.
 • wzmocnienie oszczędności i inwestycji Polaków.

Ekspert odpowiedzialny: Adrian Zwoliński 

 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

11. Koniec monopoli w gospodarce

Polityka rozwoju „narodowych championów” miała wzmocnić pozycję konkurencyjną polskiej gospodarki. Tymczasem  osłabiła ona poważnie rynek wewnętrzny, psując warunki prowadzenia biznesu. Firmy państwowe i z udziałem skarbu państwa, wykorzystują dominującą pozycję rynkową, ulegają nepotyzmowi, który ogranicza ich efektywność działania, a przede wszystkim korzystają z nieetycznego i szkodliwego połączenia funkcji właściciela i regulatora.

 • powołanie niezależnego komitetu nominacyjnego, który będzie rozstrzygał konkursy na najwyższe stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach skarbu państwa.
 • podzielenie spółek oraz wprowadzenie regulacji ograniczających ich pozycję monopolistyczną.
 • oddzielenie roli właściciela od regulatora.

Ekspert odpowiedzialny: Maciej Witucki 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

12. Autentyczny, efektywny dialog społeczny

Przejrzysty, efektywny, konstruktywny i oparty na argumentach i faktach dialog społeczny jest istotnym czynnikiem dobrego funkcjonowania nowoczesnych gospodarek. W Polsce sytuacja w Radzie Dialogu Społecznego ulega od kilku lat erozji. Wciąż partnerzy społeczni pozbawieni są realnego wpływu na jakość regulacji prawnych.

 • obowiązkowe opiniowanie projektów poselskich przez Radę Dialogu Społecznego.
 • zmiany w funkcjonowaniu RDS i zasadach wyboru Przewodniczącego.
 • rozszerzenie kompetencji i zmiany w funkcjonowaniu WRDS.
 • wzmocnienie instytucjonalne i finansowe Rady poprzez powołanie urzędu ds. dialogu społecznego.
 • doprecyzowanie dotychczasowych kryteriów reprezentatywności organizacji pracodawców.

Ekspert odpowiedzialny: Jacek Męcina 

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

13. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia powinno być połączone ze strategią wydatkowania środków i wzmocnieniem konsultacji publicznych.

 • realne zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia.
 • zwiększenie roli aptek w systemie ochrony zdrowia:
  – umieszczenie usług opieki farmaceutycznej w koszyku świadczeń gwarantowanych,
  – umożliwienie i upowszechnianie szerszego katalogu usług szczepiennych w aptekach,
  – refundacja recepty farmaceutycznej na szczepionkę przeciw grypie.
 • wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego kraju:
  – indeksacja cen leków refundowanych krajowych producentów,
  – wprowadzenie systemowego mechanizmu rozwijania inwestycji w Polsce – Partner Bezpieczeństwa Lekowego.
 • zwiększenie roli profilaktyki i świadomości zdrowotnej społeczeństwa:
  – stworzenie optymalnych warunków do wprowadzania innowacyjnych wyrobów medycznych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce,
  – uwzględnienie kosztów pośrednich przy wyborze wyrobów medycznych dla pacjenta,
  – wprowadzenie zielonych kryteriów, uwzględniających cechy prośrodowiskowe wyrobów medycznych.

 Ekspert odpowiedzialny: Kacper Olejniczak  

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

14. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego i przekłada się na wyższą wydajność przedsiębiorstw.

Aby kobiety były traktowane na równi z mężczyznami, konieczne jest:

 • wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej.
 • zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń.
 • zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych.
 • promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

 Ekspertka odpowiedzialna: Nadia Kurtieva

Zobacz więcej na ten temat – rozszerzona wersja postulatów Lewiatana – pobierz >>

Zobacz wersję skróconą postulatów Lewiatana – pobierz>>

 

Pobierz postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu – wersja pełna

Pobierz postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu – wersja skrócona

 

Kontakt:
Danuta Dobrzyńska-Schimmer
ddobrzynska@lewiatan.org

tel. 608540910