Rady eksperckie

Rady eksperckie Lewiatana

Bardzo ważną formą współpracy firm członkowskich z ekspertami są rady eksperckie. Część z nich działa stale, bo tematy prawa pracy czy podatków są zawsze aktualne. Są również rady, które powołuje się w związku z chwilową potrzebą. Gremia te pozwalają tworzyć platformy współpracy przedstawicieli firm członkowskich, działających w podobnym obszarze (np. HR, podatki, środowisko, zamówienia publiczne).

Rada Podatkowa

Rada Podatkowa Lewiatana to reprezentatywne forum wyrażania poglądów na temat prawa podatkowego. W jej skład wchodzi ponad stu ekspertów podatkowych, finansowych i prawnych. Są to zarówno specjaliści z firm doradczych i kancelarii prawnych, jak również menedżerowie odpowiedzialni za sprawy podatkowe, księgowe i finansowe w firmach członkowskich.

Cele rady

Celem działania Rady jest przygotowywanie projektów służących poprawie jakości prawa podatkowego oraz kreowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców. Rada powstała w 2004 r. w oparciu o ekspertów, które w latach wcześniej brały udział w projektach realizowanych przez Konfederację. Na początku swojego działania Rada czerpała z dorobku tego okresu i doświadczeń związanych m.in. z walką o wprowadzenie podatku liniowego dla przedsiębiorców, czy z wprowadzeniem pierwszej korzystnej dla podatników nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Szczegółowe informacje na temat Rady Podatkowej Lewiatana dostępne są na jej stronie.

www.radapodatkowa.pl

Sekretarz Rady Podatkowej

Przemysław Pruszyński
doradca podatkowy

ppruszynski@lewiatan.org
tel. 22 55 99 875

Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Rada GOZ)

W lipcu 2017 roku została powołana w Konfederacji Lewiatan Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (dalej: Rada GOZ), która zajmuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami transformacji gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. W jej pracach uczestniczy obecnie ponad czterdziestu ekspertów z kilkunastu firm członkowskich i związków branżowych, w tym reprezentujących branżę: tworzyw sztucznych, motoryzacyjną, kosmetyczną, spożywczą, konsultingową, meblarską, komunalną, gospodarki odpadami oraz handlu i dystrybucji i inne.

GOZ zmienia tradycyjny model biznesowy. Wymaga zachowania wartości produktów, materiałów oraz surowców tak długo, jak to możliwe przy jednoczesnej minimalizacji wytwarzania odpadów.

Koncepcja GOZ została uwzględniona w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako narzędzie tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. Kluczowym dokumentem wdrożeniowym jest Mapa drogowa gospodarki o obiegi zamkniętym przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. Mapa drogowa GOZ to dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego.

Koncepcja GOZ to również jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, programu na rzecz zrównoważonego wzrostu, określona m.in. w nowym Planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ogłoszonym przez Komisję Europejską w marcu 2020 r.

Cel rady

Celem pracy Rady GOZ jest opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów GOZ oraz przygotowywanie i promocja autorskich rozwiązań w zakresie GOZ. W przypadku regulacji krajowych, głównymi partnerami Rady są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW i inne.

Grupa robocza ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

W ramach Rady powołana została Grupa robocza ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Głównymi tematami prac grupy są: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, system depozytowy i kaucyjny, inne. Obecnie w pracach grupy bierze udział ponad 30 firm członkowskich /związków KL z różnych obszarów reprezentujących cały łańcuch wartości (producenci produktów w opakowaniach, producenci opakowań,  recyklerzy, organizacje odzysku opakowań, przetwarzający odpady, sektor doradczy i prawny oraz inne).

Rada GOZ współpracuje z BusinessEurope zarówno przy opiniowaniu unijnych projektów regulacji i dokumentów strategicznych GOZ, jak i przy promocji rozwiązań stosowanych przez firmy członkowskie.

Czytaj więcej o współpracy

Opiekun Rady

Dorota Zawadzka-Stępniak
Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu

dzawadzka-stepniak@lewiatan.org
tel. 22 55 99 925 oraz 502 117 112

Rada Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan działa od 2013 roku. Rada skupia szerokie grono firm zaangażowanych w rozwój źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych, biogazowych i biomasowych, a ponadto firm doradczych, kancelarii prawnych i instytucji bankowych. Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Rada jest zespołem eksperckim, którego celem jest wypracowywanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz strukturalnych na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Polsce. Misją Rady jest pomoc interesariuszom w budowie w Polsce efektywnej i nowoczesnej elektroenergetyki, ciepłownictwa, transportu i budownictwa.

Wizja i zadania

Wizją Rady jest dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej poprzez usunięcie barier w ich rozwoju w celu przyspieszenia transformacji polskiej gospodarki.

Zadaniem szczególnym Rady jest udział w przygotowaniu i promocji stanowisk Konfederacji Lewiatan zawierających propozycje krótkoterminowych działań ratunkowych oraz długoterminowych działań odbudowy gospodarki. W swoich stanowiskach Rada OZE kieruje się interesem nadrzędnym, tj. rozwojem w sposób efektywny i zrównoważony rynku energii w Polsce w interesie zarówno producentów jak i odbiorców energii.

Przedmiot prac Rady stanowią w szczególności:

 • krajowe regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym: morskich farm wiatrowych, oceny oddziaływania na środowisko, zagospodarowania przestrzennego, efektywności energetycznej, pomocy publicznej i inne;
 • unijne regulacje prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz tworzonych w ramach realizacji polityk wspólnotowych;
 • dokumenty strategiczne dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE;
 • dokumenty związane z finansowaniem OZE z krajowych środków publicznych (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW), środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 oraz środków instytucji finansowych, jak również środków z systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego;
 • innowacyjne rozwiązania w zakresie energetyki.

Rada dąży do wypracowania stanowisk na zasadzie jednomyślności. W przypadku braku jednomyślności Rady, Rada stara się wypracować konsensus.

Rada organizuje regularne spotkania z przedstawicielami: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Sejmu, Senatu, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i innych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie krajowych i unijnych dokumentów strategicznych oraz regulacji prawnych dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej Polski i UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu;
 • przygotowanie i promowanie własnych propozycji rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwoju branży OZE oraz przemysłu odnawialnych źródeł energii w Polsce;
 • dokonywanie okresowych ocen stanu rozwoju OZE w Polsce;
 • współpraca i wymiana informacji ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju OZE w Polsce i w UE;
 • aktywna współpraca z administracją publiczną w Polsce oraz w UE oraz parlamentem, w tym udział w spotkaniach, w celu wypracowywania optymalnych rozwiązań w dziedzinie OZE oraz promowania innowacyjnych technologii;
 • podejmowanie inicjatyw i działań promujących innowacyjną transformację polskiej i europejskiej gospodarki we współpracy m.in. z Radą ds. Zielonej Transformacji, Radą Podatkową, Radą GOZ Konfederacji Lewiatan oraz z BusinessEurope i europejskimi organizacjami pracodawców.

Grupy robocze w ramach Rady OZE:

 • Grupa horyzontalna (rynek energii, modele biznesowe, inne)
 • Grupa PV (instalacje prosumenckie,  wielkoskalowe instalacje PV, wirtualny prosument, inne)
 • Grupa system wsparcia po 2021 r. (SW2021)
 • Grupa ustawa OZE (uOZE)
 • Grupa Repowering i modernizacja
 • Grupa Biogaz
 • Grupa 10h
 • Grupa ds. mocy zainstalowanej
 • Zespół Polski Offshore

Opiekun Rady

Dorota Zawadzka-Stępniak
Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu

dzawadzka-stepniak@lewiatan.org
tel. 22 55 99 925 oraz 502 117 112

 

Rada ds. Zielonej Transformacji

Europejski Zielony Ład jako plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, gdzie wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od zużywania zasobów przyniesie w bieżącym roku kilka ważnych procesów legislacyjnych. Po decyzji Rady Europejskiej w grudniu 2020 r. dot. zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych przez UE z 40% do co najmniej 55% w 2030 r., kluczowe będą decyzje odnośnie kształtu pakietu Gotowi na 55 („FIT for 55”) ogłoszonego przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. Istotna w tym zakresie będzie reforma systemu EU ETS tj. handlu uprawnieniami do emisji jako głównego narzędzia do redukcji unijnych emisji, rewizje dyrektyw w sprawie: Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywności Energetycznej czy norm emisji CO2 dla samochodów, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (non-ETS), ale również mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Są to dokumenty, których kształt wpłynie (bezpośrednio lub pośrednio) na funkcjonowanie polskiego biznesu, w szczególności na jego konkurencyjność.

Rok 2021 i kolejny to także uruchomienie ogromnych środków na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną w Polsce, które napędzą inwestycje w ochronę klimatu. Istotne w tym zakresie wydają się środki zarówno z wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 oraz NextGenerationEU, gdzie kluczową rolę we wsparciu transformacji odegrają Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Podsumowanie prac

Podsumowanie działań Rady ds. Zielonej Transformacji – zobacz wideo

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

Rada składa się z Prezydium oraz Rady Członkowskiej, która posiada 5 grup roboczych:

Ambicje klimatyczne
Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
Regulacje
Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
Polityka przemysłowa
Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
Zrównoważona mobilność
Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
Zrównoważone finansowanie
Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.
Dowiedz się więcej o grupach roboczych
Przeczytaj opis i zobacz wideo

Opiekun Rady

Roksana Kozłowska
Koordynatorka pracy Rady ds. Zielonej Transformacji

rkozlowska@lewiatan.org
tel. 573 330 864     

 

Rada Dyrektorów Personalnych

Rada prowadzi działania w sprawach dotyczących stosunków pracy, zatrudnienia i dialogu społecznego. Działa od 2004 r. i zrzesza przedstawicieli działów HR z różnych branż

Podstawowym celem działań Rady jest przygotowywanie konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych, konsultowanie projektów aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw dotyczących zmiany przepisów prawa, przedstawianie dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących stosunków pracy, zatrudnienia i dialogu społecznego. W zależności od potrzeb, w ramach Rady powoływane są doraźne zespoły problemowe.

Rada stawia cztery generalne cele działania, które zamykają się w formule 4xI. Są to:

Informacja

Inspiracja

Interwencja

Integracja

W Radze współpracują dyrektorzy, menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za sprawy personalne z firm członkowskich Lewiatana.

Udział w pracach rady jest dobrowolny i nie wymaga spełnienia żadnych kryteriów. Spotkania Rady odbywają się zwykle raz w miesiącu. Funkcjonują także regionalne Rady w Krakowie, Katowicach i Olsztynie.

Opiekun Rady Dyrektorów Personalnych

mec. Robert Lisicki
Dyrektor Departamentu Pracy

rlisicki@lewiatan.org
tel. 22 55 99 914

Rada Zamówień Publicznych

Rada jest platformą współpracy pomiędzy różnymi podmiotami branży zamówień publicznych. Z uwagi na ich różnorodność istnieje potrzeba, aby budować spójny przekaz w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem tego sektora, biorąc pod uwagę głosy wszystkich środowisk. Rada powstała w 2017 r.

Cele rady

Członkowie Rady zajmują się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, dzielą się doświadczeniami. Rada spotyka się z przedstawicielami władzy i organizuje szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych.

Do zadań rady należą

 • wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • zgłaszanie postulatów i uwag w planowaniu strategicznych i bieżących działań Lewiatana oraz
  inicjatyw w ramach ciał opiniodawczo-doradczych, w których Lewiatan jest reprezentowany;
 • opiniowanie projektów legislacyjnych zgłoszonych przez członków,
 • występowanie z wnioskami inicjatyw zmian legislacyjnych.
Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Udział innych podmiotów wymaga zgody członków Rady.
Przewodniczący Zespołu:
dr Wojciech Hartung
dr Wojciech Hartung
Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka
Członek Zespołu:
Katarzyna Kuźma
Katarzyna Kuźma
Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka

Rada ds. EdTech

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan jest forum wypracowywania
i wyrażania stanowisk oraz współpracy przedsiębiorców z sektora edukacji technologicznej. Rada działa od stycznia 2022 r.

Kluczowe obszary zainteresowania i oddziaływania Rady:

 • stanowienie prawa oraz kształtowanie i realizacja polityk publicznych oraz programów dotyczących wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w edukacji i uczeniu się dorosłych,
 • sposoby i cele wykorzystania środków publicznych (krajowych i unijnych) przeznaczonych na edukacją technologiczną dzieci i dorosłych.

Spotkania rady

Spotkania Rady odbywają się raz na 2 miesiące. Rada dąży do wypracowania stanowisk na zasadzie jednomyślności. W przypadku braku jednomyślności Rady, Rada stara się wypracować konsensus

Kluczowi partnerzy

Kluczowi partnerzy do współpracy po stronie administracji w przypadku Rady ds. EdTech to m.in.: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum GovTech Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celami działania Rady są:

 • promowanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji dzieci i dorosłych,
 • zabieganie o zmiany w prawie dotyczące nowoczesnej edukacji technologicznej, umożliwiające jej rozwój,
 • kreowanie rozwiązań korzystnych dla rozwoju przedsiębiorstw działających w sektorze edukacji technologicznej,
 • kreowanie rozwiązań wspierających rozwoj kompetencji cyfrowych w społeczeństwie,
 • integracja i sieciowanie firm z sektora edukacji technologicznej.

Opiekunka Rady ds. EdTech

Małgorzata Lelińska
Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich i Edukacji Cyfrowej

mlelinska@lewiatan.org
tel. 601305420