Raporty, badania, manifesty

Raporty, badania i manifesty

Lewiatan jest organizacją ekspercką, dlatego co roku przygotowujemy szereg raportów, badań i opracowań. Część z nich prezentujemy poniżej. Zachęcamy do ich cytowania za podaniem źródła. Potrzebujesz opracowania eksperckiego? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z rocznymi podsumowaniami naszej działalności, które przygotowujemy od 2005 roku.

Biuletyn Zielonej Transformacji
nr 2/2024
Pobierz
Biuletyn Zielonej Transformacji
nr 1/2024
Pobierz
Antysmogowi – najlepsze praktyki CSR dotyczące jakości powietrza
Pobierz
Przegląd inicjatyw publicznych oraz proponowanych instrumentów finansowania w firmach wdrażania i rozwijania nowych modeli pracy
Pobierz
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE - rekomendacje
Pobierz
Uwarunkowania i korzyści zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Pobierz
Biuletyn Zielonej Transformacji
nr 1/2023
Pobierz
Przewodnik dla firm. Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy
Pobierz
Poradnik. Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy
Pobierz
Ekspertyza: praca w niepełnym wymiarze w dobie postpandemicznej zmiany modeli pracy
Pobierz
Opracowanie: Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce
Pobierz
Forecasting the demand for competencies and qualifications in selected industries in relation to changes in the economy
Pobierz
Opracowanie: Wpływ procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich
Pobierz
Impact of digitisation processes on people aged 50+, women, people with disabilities, and people from areas distant from urban centres
Pobierz
Ekspertyza: korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników
Pobierz
Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu - wersja pełna
Pobierz
Postulaty Konfederacji Lewiatan na nową kadencję parlamentu - wersja skrócona
Pobierz
Kryzys energetyczny
Pobierz
Przechodzenie firm na pracę zdalną oraz jej skutki dla pracodawców i pracowników
Pobierz
The transition of companies to remote working and its impact on employersand employees
Pobierz
28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach
Pobierz
Kobiety, rynek pracy i równość płac - raport Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Pobierz
Business at OECD. 2023 Policy Group Profiles
Pobierz
We stand for business. Business at OECD (BIAC) Corporate Brochure 2023
Pobierz
Raport z realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”
Pobierz
Trendbook 2023. Wybrane kierunki rozwoju technologii w edukacji, szkolnictwie wyższym i uczeniu się przez całe życie
Pobierz
Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 r. - praktyczny poradnik
Pobierz
Pozytywny wpływ zielonej transformacji na zdrowie
Pobierz
Współkształtowanie czasu i organizacji pracy a poczucie satysfakcji z pracy
Pobierz
Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku
Pobierz
Źródła nierównej pozycji zawodowej kobiet
Pobierz
Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców
Pobierz
Skills utilisation i podnoszenie kompetencji zawodowych w czasie pracy
Pobierz
Efektywność energetyczna budynków - szanse i wyzwania dla polskich firm
Pobierz
Europejski Zielony Ład - ocena wiedzy i postaw przedstawicieli polskiego biznesu (edycja 2)
Pobierz
Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm
Pobierz
Prognozowane zmiany na rynku pracy wywołane transformacją energetyczną
Pobierz
Głos polskiego biznesu w ramach Konferencji o przyszłości Europy (COFE)
Pobierz
Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami
Pobierz
Impuls dla Polski
Pobierz
Impuls Energii dla Polski
Pobierz
Europejski Zielony Ład – badanie przedsiębiorców
Pobierz
Co będzie jutro. EFNI 2019
Pobierz
PPK jako benefit – szanse i zagrożenia
Pobierz
WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI RYNKU PRACY Z PRACODAWCAMI – ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa pracy
Pobierz
Modelowa procedura współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami - wytyczne dla pracodawców
Pobierz
Wytyczne dla instytucji szkoleniowych - Modelowa procedura współpracy instytucji szkoleniowych z pracodawcami w obszarze finansowanych ze środków Funduszu Pracy trójstronnych umów szkoleniowych (TUS) oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i wzajemnej wymiany informacji pomiędzy pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi (MP2)
Pobierz
Modelowe procedury współpracy IRP z pracodawcami i przedsiębiorcami - raport z badań
Pobierz
2018Modelowe procedury współpracy IRP z pracodawcami i przedsiębiorcami. Raport z badań ilościowych
Pobierz
Raport roczny 2023
Pobierz
Raport roczny 2022
Pobierz
Raport roczny 2021
Pobierz
Raport roczny 2020
Pobierz
Raport roczny 2019
Pobierz
Raport roczny 2018
Pobierz
Raport roczny 2017
Pobierz
Raport roczny 2016
Pobierz
Raport roczny 2015
Pobierz
Raport roczny 2014
Pobierz
Raport roczny 2013
Pobierz
Raport roczny 2012
Pobierz
Raport roczny 2011
Pobierz
Raport roczny 2010
Pobierz
Raport roczny 2009
Pobierz
Raport roczny 2008
Pobierz
Raport roczny 2007
Pobierz
Raport roczny 2006
Pobierz
Raport roczny 2005
Pobierz
Manifest Kapitalistyczny
2000 r.
„Bez zrozumienia, że źródłem rozwoju przedsiębiorstw jest zysk, nie uda się spełnić najszczytniejszych nieraz celów społecznych”.
Manifest Europejski
2004 r.
„Wejście Polski do Unii Europejskiej jest wielkim świętem wszystkich obywateli, także polskich przedsiębiorców i pracodawców.”
Manifest Społeczny
2006 r.
Jesteśmy przedsiębiorcami – ale nie traktujemy działalności gospodarczej jako celu samego w sobie.
Manifest Klimatyczny
2008 r.
„Rozwój gospodarczy i ochrona klimatu nie muszą się wykluczać.”
Manifest równych szans kobiet i mężczyzn
2009 r.
„Biznes to nie tylko przedsiębiorcy, ale i przedsiębiorczynie.”
Manifest Kultularny
2010 r.
„Celem jest dostrzeżenie szczególnego znaczenia kultury dla rozwoju gospodarczego.”
Manifest Edukacyjny
2011 r.
„Pracodawcy chcą być partnerem w tworzeniu nowoczesnej oferty kształcenia.”
Manifest Cyfrowy
2012 r.
„Jeśli Polska chce być nowoczesnym krajem, musi przyspieszyć cyfryzację.”
Manifest Przedsięborców
2013 r.
„Polsce grozi stagnacja gospodarcza. Naszym zadaniem jest zapewnienie wzrostu.”
Manifest Polska 2025
2014 r.
„Biznes to nie tylko przedsiębiorcy, ale i przedsiębiorczynie.”
Manifest Dialogu
2015 r.
„Wspólnie kreślmy odważne cele i strategie ich realizacji.”
Manifest Przyszłości Pracy
2017 r.
„Czwarta rewolucja przemysłowa wymusza budowę nowego ładu na rynku pracy.”
Manifest na Stulecie
2018r.
„W trosce o przyszłość musimy zadbać, aby Polska podążała drogą rozwoju.”