Projekty UE

Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”; nr projektu: 101051759- EFAD-SOCPL-2021-SOC-DIALOG, dofinansowany przez Unię Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską.

Okres realizacji projektu
1.09.2022- 31.08.2024
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Warszawa (00-727)
tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Partner projektu

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 10 organizacji z 5 krajów. Liderem projektu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, współwnioskodawcami (co-applicants) są: CISL (Włochy), BLOCUL (Rumunia), Konfederacja Lewiatan (Polska), Fundacja Instrat (Polska), a partnerami „wspierającymi” (associated organisations): Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), związki zawodowe: LPS „Solidarumas” (Litwa), KSS (Macedonia Północna) oraz organizacje pracodawców – LDK (Litwa) oraz OEM (Macedonia Północna).

Cel

Cele główne projektu:

 • stworzenie warunków do opracowania Krajowych Planów Działań przygotowujących do wdrożenia prawa do odłączenia poprzez niezbędne analizy istniejącego stanu prawnego i faktycznego  oraz wypracowania katalogu dobrych praktyk oraz
 • wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście prawa do odłączania, umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych oraz czasu pracy poprzez działania szkoleniowe i promocyjne.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Rozpoczęcie debaty na temat prawa do odłączenia (ang. R2D) w celu wzmocnienia dialogu społecznego w 5 krajach UE poprzez opracowanie Krajowych Planów Działania w tym obszarze.
 • Zainicjowanie wdrażania „Porozumienia Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” w krajach partnerskich.
 • Opracowanie nowego modułu szkoleniowego, który może być szeroko stosowany w programach szkoleniowych realizowanych przez partnerów społecznych w obszarze transformacji cyfrowej.
 • Wzrost wiedzy z obszaru tematycznego objętego Porozumieniem o cyfryzacji wśród partnerów społecznych, będących uczestnikami i odbiorcami projektu.
 • Wzrost świadomość zalet i wad pracy zdalnej wśród partnerów społecznych na poziomie przedsiębiorstwa.
 • Przeprowadzenie analizy porównawczej zebranych ankiet.
 • Opracowanie Raportu końcowego zawierającego wyniki prac ekspertów projektu, rekomendacje dla aktorów dialogu społecznego oraz katalog dobrych praktyk na poziomie europejskim, krajowym oraz zakładu pracy.
 • Upowszechnianie rezultatów projektu.
Wartość projektu
416 044,89 euro (dofinansowanie: 374 440,40 euro)

Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19”; nr projektu: 101051787 — better skilled — SOCPL-2021-SOC-DIALOG, dofinansowany przez Unię Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską.

Okres realizacji projektu
1.09.2022- 29.02.2024
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Warszawa (00-727)
tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Koordynator projektu

Sławomir Szymczak
tel. (+48) 794 646 999
e-mail: sszymczak@lewiatan.org

Cel

Cele główne projektu:

W związku z pandemią COVID-19 obszarem wymagającym stworzenia nowego potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan jest rozwój umiejętności/kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz dostosowania ich do aktualnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności w zakresie kompetencji cyfrowych. Dotychczas działania Konfederacji w tym zakresie ograniczały się do udziału w projektowaniu

interwencji w ramach EFS oraz monitorowania zasad wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Pandemia COVID-19 pokazała, że ​​takie działania są niewystarczające z punktu widzenia firm członkowskich i gospodarki jako całości. Projekt stanowi okazję do wypełnienia tej luki w zakresie zbudowania wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w obszarze szeroko rozumianych umiejętności pracowników.

Cele projektu to:

 1. Zbudowanie potencjału Konfederacji Lewiatan do kształtowania otoczenia prawnego, instytucjonalnego i finansowego w celu wspierania nabywania i doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych pracodawcom, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych.
 2. Opracowanie strategii działań Konfederacji Lewiatan mających na celu stworzenie spójnego i efektywnego systemu nabywania i doskonalenia umiejętności polskich pracowników, które będą adekwatne do potrzeb pracodawców.
 3. Poprawa reprezentacji polskich pracodawców w krajowych i unijnych instytucjach kształtujących system nabywania kompetencji i kwalifikacji.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

– Budowanie wewnętrznej ekspertyzy KL poprzez przygotowanie analiz, raportów w zakresie:

 1. polskiego systemu nabywania umiejętności poprzez osoby pracujące,
 2. działań komunikacyjnych i oferty informacyjnej skierowanej do pracodawców, dotyczącej rozwoju kompetencji pracowników,
 3. przechodzenia firm na pracę zdalną oraz jej skutkach dla pracodawców i pracowników,
 4. wpływu procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów oddalonych od ośrodków miejskich oraz możliwych mechanizmów wsparcia w zakresie wyrównywania szans,
 5. prognozy zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach,

– Identyfikacja polityk najlepszych praktyk w zakresie nabywania umiejętności i kwalifikacji w innych państwach członkowskich UE;

– Powołanie Rady ds. Kompetencji i Kwalifikacji jako stałego forum konsultacyjnego organizowanego przez Konfederację Lewiatan dla firm członkowskich;

– Opracowanie i przyjęcie Strategii Umiejętności Konfederacji Lewiatan.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu są: organizacja pracodawców – Konfederacja Lewiatan wraz z jej strukturami członkowskimi (związki regionalne, branżowe oraz członkowie indywidualni).

Wartość projektu
347 664,40 € (dofinansowanie: 312 897,96 €)

Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt pt.: „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy”; nr: POWR.02.20.00-00-0039/21-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
1.07.2022 r. – 30.09.2023 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
Warszawa (00-727)
tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Cel

Cele główne projektu:

 1. Zdiagnozowanie kluczowych wyzwań związanych z tworzeniem optymalnych warunków i zasad pracy, biorąc pod uwagę dotychczasowy wpływ pandemii na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynku pracy, obowiązujący stan prawny oraz oczekiwania pracowników (z uwzględnieniem perspektywy płci oraz pełnionych ról społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzicielstwa)
 2. Przygotowanie propozycji rozwiązań (np. opisów optymalnych modeli pracy) do wdrożenia przez pracodawców, ułatwiających im skuteczne zarządzanie zespołami i adaptację pracowników do nowych warunków, w tym w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz minimalizujących koszty psychologiczne i społeczne zwiększonego wykorzystania nowych form świadczenia pracy (np. zdalnej i hybrydowej)
 3. Wsparcie firm w dostosowaniu się do wyzwań poprzez upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w projekcie oraz dostarczenie wiedzy o trendach rozwoju rynku pracy oraz dostępnych źródłach finansowania na wprowadzanie nowych modeli pracy (np. pracy zdalnej, hybrydowej), a także dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat nowych wyzwań wynikających z dalszych zmian na rynku pracy związanych z konsekwencjami pandemii COVID-19
 4. Skuteczna reprezentacja firm w dialogu społecznym w zakresie kształtowania warunków i instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w dostosowaniu do nowych modeli pracy.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 1. Diagnoza kluczowych wyzwań związanych z tworzeniem optymalnych warunków i zasad pracy;
 2. Propozycje rozwiązań do wdrożenia przez pracodawców dotyczących organizacji pracy, ułatwiających skuteczne zarządzanie zespołami i adaptację pracowników do nowych warunków;
 3. Przegląd oferty wsparcia publicznego, w tym finansowego dotyczącego organizacji pracy w nowych warunkach oraz udział w dialogu społecznym na temat optymalnych instrumentów i warunków udzielania firmom wsparcia w tym zakresie.

Projekt realizowany z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w szczególności osób z niepełnosprawnościami

Efekty

Efektami projektu będą:

 1. Diagnoza kluczowych wyzwań związanych z przemianami na rynku pracy w związku z wpływem pandemii COVID-19 w krótkim okresie, ale także w przyszłości (perspektywa 5-10-letnia),
 2. Pakiet propozycji rozwiązań do wdrożenia przez pracodawców ułatwiających skuteczne zarządzenie zespołami i adaptację pracowników do nowych warunków,
 3. Zwiększenie świadomości firm w zakresie optymalnego kształtowania środowiska pracy i organizacji pracy, z uwzględnieniem potrzeb pracowników, w szczególności pracujących rodziców,
 4. Wsparcie organizacji pracodawców (reprezentatywnego partnera społecznego) w dialogu społecznym w zakresie kształtujących się nowych modeli pracy w efekcie pandemii COVID-19.

Realizowane działania przyczynią się do poprawy warunków zatrudnienia, zwiększą odporność firm i jej pracowników na kolejne lockdowny i pozwolą aktywnie zaplanować firmom działania na przyszłość,  ułatwią tworzenie rozwiązań dotyczących organizacji pracy w sytuacjach kryzysowych.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia są:

Firmy, które dzięki działaniom w projekcie zwiększą swoją wiedzę o optymalnych modelach i warunkach organizacji pracy.

Wartość projektu
450 000,00 PLN (379 260,00 wkład Funduszy Europejskich)
W tym na zadania covidowe
15 041 754,15 PLN

Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.: „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)”; nr -POWR.02.15.00-00-2022/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży przemysłu mody poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego dla 2 zawodów szkolnictwa branżowego na poziomie kwalifikacji technika (technik przemysłu mody oraz technik włókiennik), w tym zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości kształcenia.
 2. Pilotaż modeli praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości dla 2 zawodów.
 3. Opracowanie ostatecznej wersji modeli, zasad zapewniania jakości i upowszechnienie ich wśród szkół i pracodawców.

Projekt realizowany zgodnie ze standardami dostępności i zasadą równych szans i niedyskryminacji.

Efekty

Efektem projektu będą modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich w dwóch zawodach branży przemysłu mody: technik przemysłu mody i technik włókiennik oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia są: szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, centra kształcenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, w których realizowane jest kształcenie w branży przemysłu mody, w szczególności w zawodach, w których planowane jest wypracowanie modeli praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego, tzn. technik przemysłu mody oraz technik włókiennik.

Odbiorcami projektu pośrednio są też uczniowie/słuchacze kształcący się w ww. szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, którzy będą realizowali kształcenie praktyczne zgodnie z wypracowanymi w projekcie modelami

Wartość projektu
684 450,00 PLN (576 854,46 wkład Funduszy Europejskich)
W tym na zadania covidowe
15 041 754,15 PLN

Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.:”Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” nr POWR.02.17.00-00-0001/20-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.06.2020 r. – 31.08.2023 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z utworzeniem KRM oraz przygotowanie raportu z prac analitycznych;
 • Monitorowanie zmian prawnych w zakresie tworzonego Krajowego Rejestru Mediatora;
 • Opracowanie i wdrożenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM);
 • Przeprowadzenie cyklu ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Przygotowanie i zrealizowanie działań informacyjnych;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych oraz przygotowanie ujednoliconych materiałów dydaktycznych ze szkoleń.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia są: obywatele zainteresowani skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organy wymiaru sprawiedliwości jako kierujący sprawy do mediacji, mediatorzy, osoby, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne.

Wartość projektu
12 196 438,62 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
10 279 158,47 PLN
W tym na zadania covidowe
15 041 754,15 PLN

Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.:”Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego” nr POWR.02.21.00-00-3028/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.06.2020 r. – 31.08.2023 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym projektu jest rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw z sektora chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min. 90% pracowników objętych wsparciem, zgodnie z nadzwyczajnymi rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do marca 2021 r. Wdrażanie rekomendacji ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid -19.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Rekrutacja;
 • Działania merytoryczne w BUR;
 • Monitoring;
 • Rekrutacja – zadania covidowe;
 • Działania merytoryczne w BUR i poza BUR – zadnia covidowe;
 • Działania wspierające realizację usług rozwojowych – zadania covidowe;
 • Monitoring – zadania covidowe.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia są pracownicy Przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorach:

Chemiczny;
Usług Rozwojowych;
Motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności;

Wartość projektu
29 276 590,71 PLN
W tym na zadania covidowe
18 140 591,11 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
24 230 668,27 PLN
W tym na zadania covidowe
15 041 754,15 PLN

Dialog społeczny w czasie epidemii

Konfederacja Lewiatan realizuje projekt: pt.: „Dialog społeczny w czasie epidemii”; nr POWR.02.20.00-00-0028/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.08.2020 r. – 30.03.2021 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji pracodawców, reprezentatywnego partnera społecznego, w dialogu społecznym w obszarze związanym z wpływem i skutkami pandemii COVID-19 na gospodarkę i przedsiębiorstwa (budowanie silnej reprezentacji strony pracodawców w dialogu z rządem i związkami zawodowymi).

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Przygotowanie KL do udziału w dialogu społecznym dotyczącym wpływu COVID-19 na gospodarkę, rynek pracy i pracodawców;
 • udział KL w dialogu społecznym (reagowanie na propozycje administracji i wypracowanie własnych propozycji) w obszarze COVID-19;
 • informowanie przedsiębiorców o efektach prowadzonego dialogu społecznego i przyjętych rozwiązaniach.

Odbiorcy

Odbiorcami wsparcia są: organizacja pracodawców – Konfederacja Lewiatan jako uczestnik instytucjonalnego dialogu społecznego oraz – jako uczestnicy procesów planowanych w projekcie jej struktury członkowskie (związki regionalne, branżowe oraz członkowie indywidualni).

Wartość projektu
437 500,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
424 375,00 PLN

Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców

Projekt „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants – Decent Work) nr 2019/101979.

Okres realizacji projektu
19.12.2019 r. – 31.03.2022 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Partner projektu

Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)
Middelthuns Gate 27, 0368 OSLO

Koordynator projektu

Aleksander Szałański
tel.: (+48 22) 55 99 916
e-mail:
aszalanski@konfederacjalewiatan.pl

Cel

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu społecznego i jego uczestników (przedstawicieli organizacji pracodawców) poprzez wypracowanie modelu inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców i przeprowadzenie modelowego procesu wypracowania rekomendacji oraz zainicjowania dialogu społecznego w tym zakresie przez stronę pracodawców dla wybranych, istotnych dla pracodawców tematów.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego (przedstawicieli organizacji pracodawców) poprzez organizację szkoleń i warsztatów.
 • Opracowanie i upowszechnienie wśród przedstawicieli organizacji pracodawców modelu inicjowania przez stronę pracodawców dialogu społecznego na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.
 • Wypracowanie rekomendacji w wybranych, istotnych dla gospodarki i firm tematach zainicjowanych przez organizację pracodawców.

Efektem projektu będzie przetestowany model inicjowania dialogu społecznego na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym przez stronę pracodawców. Finalnym produktem w tym zakresie będzie z jednej strony sam model (od pomysłu na obszar merytoryczny do zainicjowania dyskusji w trójstronnym dialogu społecznym), a z drugiej rekomendacje w wybranych, istotnych dla pracodawców tematach.

Wartość projektu
382 050 EUR
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
343 000 EUR

Projekt: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca” (Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”, Project: “Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organization”.

Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL

Projekt „Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL” realizowany jest przez Konfederację Lewiatan, zgodnie z umową UDA- POWR.02.20.00-00-0008/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.04.2019 r. – 31.03.2021 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym jest podniesienie kompetencji 110 przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, spośród 120 objętych wsparciem, zaangażowanych w prace Instytucji Dialogu Społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz biorących udział w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 • budowa profili kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan (KL) w Instytucjach Dialogu Społecznego (IDS) (w projekcie powstaną 3 profile uwzględniające specyfikę 3 poziomów dialogu lub 3 kategorie przedstawicieli KL w IDS);
 • analiza kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;
 • wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;
 • wypracowanie narzędzi weryfikacji aktywności przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego;
 • wdrożenie szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w Instytucjach Dialogu Społecznego (wiedza, umiejętności relacje).

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, którzy:

 • biorą udział w dialogu społecznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz reprezentują
  Konfederację Lewiatan lub regionalne/branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL;
 • są przygotowywani do udziału w dialogu społecznym przez Konfederację Lewiatan lub regionalne/
  branżowe Organizacje Pracodawców zrzeszone w KL.

Efekty

Efektem działań projektowych będzie zwiększenie wśród przedstawicieli partnerów społecznych, kompetencji niezbędnych do udziału w dialogu społecznym, w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Wartość projektu
784 150,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
760 625,49 PLN

Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, który realizuje we współpracy z Fundacją Fundusz Współpracy (lider projektu), Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.01.00-00-0020/16. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
Okres realizacji projektu 01.12.2016-31.07.2019 (udział Konfederacji Lewiatan: 01.09.2017-31.07.2019)
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem projektu jest promocja równych szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i zwiększanie uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w firmach średnich, tzn. zatrudniających pomiędzy 50 a 249 osób. Firmom o tej wielkości proponujemy bezpłatny udział w szkoleniach stacjonarnych oraz kursie e-learningowym, w ramach których otrzymują:

 1. Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy, w tym także analizę
  przepisów prawa i obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w
  miejscu pracy,
 2. Dobre praktyki, inspiracje, przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie,
 3. Rozwiązania gotowe do wykorzystania:
  • wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
  • wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania;
  • ankietę do oceny miejsca pracy;
  • narzędzie do mierzenia luki płacowej;
  • pakiet plakatów promujących równość szans w miejscu pracy;
  • równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób zawierający informację o podstawowych prawach i obowiązkach związanych z niedyskryminacją i przeciwdziałaniem mobbinngowi.
 4. Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej,
 5. Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy
  równych szans.
Kontakt w Konfederacji Lewiatan

Małgorzata Lelińska,
tel. 22 55 99 918, e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

Wartość projektu
1 489 680,00 PLN

Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym "Z" Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania

Projekt „Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze branżowym „Z” MEDYCZNO-SPOŁECZNYM do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania” realizowany jest przez Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i TEB Edukacja Sp. z o. o. zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-3005/17-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.
Obszar realizacji projektu
Obszar realizacji projektu cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze Z Medyczno-Społecznym do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kosztochłonności kształcenia w 19 zawodach, opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:

 1. Opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w 19 zawodach znajdujących się w obszarze Z
 2. Opracowanie modelowych programów PNZ dla grup zawodów ujętych w obszarze Z
 3. Opracowanie zasad jakości kształcenia praktycznego wraz z narzędziami weryfikacji realizowanego u pracodawców dla 3 branż ujętych w obszarze Z
 4. Pilotaż rozwiązań wypracowanych w projekcie dla 3 wybranych zawodów z 3 branż ujętych w obszarze Z
 5. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zaw.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zaw. z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach przypisanych przez IP MEN do obszaru Z Medyczno-Społecznego.

Wartość projektu
2 643 949,54 PLN

Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno –Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce” zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu
01.06.2016 r. – 31.12.2021 r.
Obszar realizacji projektu
cała Polska
Biuro projektu

Konfederacja Lewiatan (KL)
Warszawa (00-727),
ul. Zbyszka Cybulskiego 3;
tel. (22) 55 99 900;
fax. (22) 55 99 910

Cel

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak:

 • szkolenia
 • warsztaty
 • wizyty i misje studyjne
 • debaty
 • wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP
 • specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Efektem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zaw.: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zaw. z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach przypisanych przez IP MEN do obszaru Z Medyczno-Społecznego.

Wartość projektu
10 954 690,47 PLN
Wartość dofinansowania ze środków europejskich
9 232 613,13 PLN