24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]
13 grudnia 2023

24 postulaty podatkowe dla nowego rządu [+MP3]

Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana wadliwych interpretacji przepisów, uchylenie podatku minimalnego CIT czy korekta przepisów o estońskim CIT – to niektóre z 24 postulatów dla nowego rządu, które opracowała Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

PDF z dokładnym omówieniem postulatów znajdziesz na dole tego artykułu

Nadmierne obciążenie dla firm

W każdym roku uchwalane są dziesiątki nowych ustaw oraz wydawane lub zmieniane są setki rozporządzeń. Wprowadzają one tysiące zmian do przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców i gospodarki. Zaczynając od ustaw, które dotyczą nowych sektorów gospodarki (np. związane z OZE), przez regulacje dla konkretnych branż (np. gastronoma, hotelarstwo, motoryzacja, branża odpadowa, budowlana, finansowa), kończąc na przepisach prawa podatkowego i prawa pracy. Przepisy wprowadzające nowe podatki, obowiązki, ograniczenia, tworzone są bez analizy, czy w połączeniu z obowiązkami nakładanymi przez inne resorty, stają się nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorców. W dodatku przeważająca większość tych regulacji powstaje w pośpiechu, bez odpowiednich konsultacji z przedstawicielami pracodawców i przedsiębiorców. W efekcie przedsiębiorcy wskazują sferę regulacji podatkowych jako jeden z głównych czynników ryzyka dla prowadzonej przez nich działalności.

Monitorowanie zmian prawnych

– Biznes oczekuje rozwiązań, które zapewnią elementarny poziom bezpieczeństwa niezbędnego do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Postulujemy wprowadzenie obowiązku monitorowania przez rząd skutków zmian prawnych wpływających na działalność gospodarczą. Elementem przeglądu powinien być także raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z wyszczególnieniem i uzasadnieniem sytuacji kiedy skrócono 30-dniowy termin konsultacji społecznych. Raport z tego przeglądu powinien być publikowany, ogólnodostępny i prezentowany przez rząd w Sejmie, Senacie i Radzie Dialogu Społecznego. Wnioski płynące z dokonanego przeglądu, powinny być uwzględniane przy tworzeniu programu prac legislacyjnych rządu w kolejnym roku oraz być podstawą do zmniejszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konsultowanie prawa podatkowego

Ze szczególną uwagą należy traktować regulacje prawa podatkowego ze względu na ogromną wrażliwość przedsiębiorstw na jego zmiany. Aby w przyszłości uniknąć niewłaściwie procedowanych ustaw podatkowych i zapewnić podatnikom należytą ochronę ich interesów, proponujemy wprowadzenie konieczności konsultowania z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawa podatkowego (niezależnie od wnioskodawcy) z zachowaniem ustawowego 30 – dniowego terminu na przedstawienie uwag oraz obowiązkowy co najmniej 6 -miesięczny okres vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych. Mechanizm ten powinien warunkować, że ustawy ingerujące w prowadzenie działalności gospodarczej, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, podatki, opłaty, bądź w inny sposób pogarszają warunki ich funkcjonowania, aby mogły wejść w życie w roku następującym po roku ich ogłoszenia, powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 czerwca danego roku. Jeżeli ustawa zostanie ogłoszona w okresie po 30 czerwca danego roku i przed zakończeniem tego roku, do okresu vacatio legis wliczany będzie kolejny pełny rok kalendarzowy.

Powołanie Rady Eksperckiej

– Taki mechanizm pozwoli dyscyplinować rząd oraz parlament w planowaniu procesu legislacyjnego tak, aby zakończyć go przed 30 czerwca danego roku. Zapewniając podatnikom minimum 6- miesięczny okres na przygotowanie się do zmian. Ponadto, należy stworzyć mechanizm oceny istniejących regulacji podatkowych jako obligatoryjny element podatkowego procesu legislacyjnego, szczególnie istotny w przypadku zmiany obowiązujących rozwiązań. Mechanizm ten powinien mieć charakter instytucjonalny. Postulujemy powołanie Rady Eksperckiej, której zadaniem byłby stały monitoring tego, w jaki sposób prawo podatkowe jest wprowadzane i stosowane – dodaje Przemysław Pruszyński.

24 postulaty podatkowe Lewiatana:

 1.  Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa oraz wydłużenie vacatio legis ustaw podatkowych
 2. Reforma systemu przedawnienia zobowiązań podatkowych
 3. Uporządkowanie systemu zwolnień z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej
 4. Wprowadzenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
 5. Korekta przepisów o podatku u źródła (withholding tax – wht)
 6. Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych
 7. Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych
 8. Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)
 9. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem ulg proinnowacyjnych
 10. Uchylenie podatku minimalnego CIT
 11. Przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych
 12. Zmiana interpretacji przepisów o podatku od przychodów z budynków
 13. Wyeliminowanie niejasności związanych z interpretacja przepisów o podatku od nieruchomości w kontekście urządzeń technicznych
 14. Wydanie zaktualizowanych objaśnień podatkowych w sprawie opodatkowania nieruchomości komercyjnych
 15. Korekta przepisów o estońskim CIT
 16. Korekta przepisów odnoszących się do opodatkowania VAT w ramach nowego systemu kaucyjnego
 17. Uproszczenie przepisów o grupach VAT
 18. Doprecyzowanie kwestii opodatkowania fundacji rodzinnej
 19. Wznowienie prac nad ustawą o firmach inwestujących w najem nieruchomości (tzw. REIT)
 20. Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania systemu STIR
 21. Wyłączenie sprzedaży paliwa spod podatku od sprzedaży detalicznej
 22. Zwolnienie z akcyzy pojazdów przeznaczonych do celów badawczo – rozwojowych
 23. Zmiana interpretacji przepisów dotyczących poboru opłaty za reklamę piwa
 24. Utrzymanie tzw. mapy akcyzowej

Konfederacja Lewiatan

Pobierz postulaty podatkowe Konfederacji Lewiatan