Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan
16 maja 2024

Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan

Propozycje zmian, które mają na celu szersze wykorzystywanie mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów zostały zaprezentowane podczas konferencji "Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”.

W dniu 16 maja 2024 r odbyła się konferencja mediacyjna pt. „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”, która zorganizowana została przez Centrum Mediacji Lewiatan. Uroczystego otwarcia dokonała dr Henryka Bochniarz wraz z mec. Romanem Rewaldem Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan.

Centrum Mediacji Lewiatan istnieje od 2006 r.

Na liście mediatorów Centrum znajdują się eksperci mediatorzy z wieloletnią praktyką. Centrum Mediacji Lewiatan poprosiło ich o przedstawienie najbardziej efektywnych rozwiązań, które mogą zmienić tę sytuację. Najlepsze rozwiązania zostały wyłonione w drodze konkursu.

Mediatorom z Centrum Mediacji Lewiatan zależy przede wszystkim na wysokiej jakości usług mediacyjnych. Ich zdaniem te pomysły wzmocniłyby zarówno mediację, jak również wzmacniałyby dialog pomiędzy przedsiębiorcami oraz zawierając aspekt edukacyjny stałyby się drogą odejścia od prowadzenia wojny w sądzie. Wojny, która kosztuje nerwy, czas i pieniądze.

Z tego względu eksperci z Listy Centrum Mediacji Lewiatan proponują ulepszenia, na których skorzysta zarówno Skarb Państwa poprze mniej obciążające koszty prowadzenia sporów sądowych jak i strony pozbawione długoletniego stresu i obciążenia.

Propozycje wzmacniające mediację

Oto pomysły, które uznane zostały przez ekspertów za te, które doprowadzą do zwiększenia się liczby mediacji i profesjonalizacji rynku mediacji:

  • Propozycja obligatoryjnego dla sędziów kierowania spraw sądowych do mediacji, co do zasady we wszystkich sprawach cywilnych, w których ugoda może zostać zawarta (z wąskimi wyłączeniami, np. spraw o ubezwłasnowolnienie), chyba że strony na dowolnym etapie wnoszą o nieprzeprowadzenie mediacji lub sąd postanowieniem uzna, iż nie jest ona celowa.
  • Odejście od stawki stałej określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). (zwane dalej „Rozporządzeniem”) poprzez  jego zmianę poprzez nadanie mu nazwy „ROZPORZĄDZENIE o WYNAGRODZENIU (…) mediatorów W SPRAWACH CYWILNYCH, PONOSZONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA/bądź alternatywnie poprzez zmianę § 2 tego Rozporządzenia poprzez dodanie do niego pkt. 1 „chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej” i w konsekwencji nadanie mu ostatecznego brzmienia:„W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej”.
  • Uproszczenie sposobu kierowania spraw sądowych do mediacji. Należałoby wprowadzić, elektroniczny (drogą emailową) sposób kierowania przez sąd spraw do mediacji. Sąd wysyłałby zwykły email do stron oraz mediatora, w którym stwierdza, że kieruje sprawę do mediacji, wymieniając mediatora lub ośrodek mediacyjny. Strony dalej miałyby ustawowy okres na odmowę poddania się mediacji, którą przekazywałyby zwrotnym emailem do sądu i do pozostałych wymienionych adresatów. Ułatwienie dokonywania skierowań uczyniłoby je bardziej akceptowalnymi dla sędziów. Dodatkowo podkreślano, że mediatorzy powinni mieć dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Liczymy na poparcie w tych obszarach przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które były reprezentowane podczas Konferencji.

Prawo.pl był patronem medialnym wydarzenia.