40 postulatów Lewiatana znalazło się w Tarczy Antykryzysowej
02 kwietnia 2020

40 postulatów Lewiatana znalazło się w Tarczy Antykryzysowej

W toku prac nad Tarczą Antykryzysową Lewiatan zgłosił – w imieniu swoich członków – kilkaset postulatów i uwag do projektu. 40 naszych uwag zostało uwzględnionych i znalazło się w przepisach specustawy. Są wśród nich m.in. regulacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców, badań medycyny pracy, zwolnienie ze składek na ZUS, odroczenie złożenia i zapłaty CIT-8, odroczenie wejścia w życie JPK_VAT i nowej matrycy stawek VAT, odroczenie wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej, przesunięcie obowiązków związanych z BDO i szereg innych.

Poniżej zmieszczamy listę uwzględnionych uwag. Na końcu jest link do pobrania materiału w wersji pdf.

 Postulaty Konfederacji Lewiatan uwzględnione
w przepisach Tarczy Antykryzysowej
(stan na 31 marca 2020 r.)

1. Wydłużenie okresu legalnego pobytu i pracy cudzoziemca (wiza, zezwolenie na czasowy pobyt i pracę, zezwolenie na pracę, oświadczenia).

2. Zawieszenie przepisów kodeksu pracy dotyczących badań okresowych i zmiana zasad w zakresie badań wstępnych i kontrolnych.

3. Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (przedsiębiorcy i pracowników) dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających max 9 pracowników oraz osób samozatrudnionych, których przychód w danym miesiącu nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

4. Odroczenie terminu na złożenie CIT-8 oraz zapłatę podatku do 31 maja 2020 r.

5. Wprowadzenie możliwości złożenia zeznania rocznego PIT oraz zapłaty podatku bez konsekwencji przewidzianych w KKS do 31 maja 2020 r.

6. Rozliczenie straty za 2020 r. od dochodu z 2019 r. (przy spełnieniu warunków spadku przychodów o 50% i z limitem odliczenia 5 mln zł).

7. Odroczenie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT do 1 lipca 2020 r.

8. Odroczenie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT do 1 lipca 2020 r.

9. Odroczenie terminu wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

10. Odroczenie terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

11. Pierwotny projekt ustawy przewidywał limit środków, w wysokości „800 mln. zł”, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju ekonomicznego i w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy. Przyjęta ustawa nie zawiera tego limitu, co pozwala na przeznaczenie przez Rząd większych środków na wsparcie pracodawców i pracowników.

12. Przesuniecie w czasie (z 30 czerwca na 31 grudnia 2020 r.) obowiązku prowadzenia wyłącznie elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO). Wydłużenie obowiązywania „ważności” decyzji administracyjnych oraz przepisów materialnych (postulat ogólnogospodarczy, dotyczy wielu branż).

13. Rezygnacja z kontrowersyjnego pomysłu UOKIK dot. zawieszenia spłaty każdego kredytu konsumenckiego i hipotecznego na wniosek kredytobiorcy.

14. Uwzględniono, że w przypadku ustalania cen maksymalnych należy uwzględnić cały łańcuch dostaw tj. ceny hurtowe i detaliczne.

15. Przesunięcie terminów wdrożenia PPK dla tzw. pracodawców II fazy (tj. zatrudniających od 51 do 250 pracowników). Nowe terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK – 27 października 2020 r, zawarcie umowy o prowadzenie PPK – 10 listopada 2020 r.

16. Zawieszenie terminów procesowych i sądowych oraz bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Zawieszenie materialnych terminów administracyjnych (m.in. ważność decyzji budowalnych i środowiskowych). Zawieszenie trwa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

17. Odroczenie terminu płatności zaliczek od wynagrodzeń za marzec i kwiecień do
1 czerwca 2020 r.

18. Przesuniecie w czasie wydania rozporządzenia dotyczącego listy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (z 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.).

19. Wydłużenie terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w stosunku do wytwórców OZE, którzy złożyli zwycięskie oferty w ramach aukcji przeprowadzonych w latach 2018 oraz 2019.

20. Wprowadzenie szczególnych przepisów w zakresie czasu pracy dla infrastruktury krytycznej np. możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, stacji lub urzędu.

21. Wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek inny niż zgłoszony na tzw. białej liście.

22. Przedłużenie terminów raportowania schematów podatkowych do 30 czerwca 2020 r.

23. Wprowadzenie uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia w drodze uchwały zwolnień z podatku od nieruchomości dla firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-18 (oczekiwaliśmy generalnego zwolnienia).

24. Wprowadzenie uprawnienia dla samorządowych organów podatkowych do przedłużenia w drodze uchwały terminu płatności rat podatku od nieruchomości przypadających w kwietniu, maju i czerwcu, których płynność finansowa uległa pogorszenia w związku z COVID-19, nie dłużej jednak jak do
30 września 2020 r.

25. Czasowa rezygnacja z obowiązywania zakazu wykonywania w niedziele czynności związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (tzw. „towarowanie sklepu”).

26. Przesunięcie do 1 stycznia 2021 r. terminu wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, które wprowadziły do kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta rozwiązania zmierzające do zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów.

27. Nie pobieranie opłaty prolongacyjnej od decyzji o odroczeniu, umorzeniu lub rozłożeniu na rady zaległości podatkowych, od wniosków złożonych w trakcie trwania stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

28. Odroczenie terminu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego.

29. Przedłużenie terminu do piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

30. Przedłużenie terminu do końca piątego miesiąca następującego po roku podatkowym na złożenie informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku na rzecz kontrahentów niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski – IFT-2R.

31. Wprowadzenie uprawnienia do wstrzymania w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wszystkich postępowań egzekucyjnych.

32. Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu na złożenie informacji o cenach transferowych.

33. Przedłużenie terminu płatności podatku minimalnego za miesiące marzec – maj do 20 lipca 2020 r. (przy spełnieniu warunków spadku przychodów o 50%).

34. Umożliwienie rezygnacji z opłacania zaliczek w formie uproszczonej, począwszy od zaliczki za marzec 2020 r. (tylko dla małych podatników).

35. Zwolnienie z konieczności zwiększenia przychodów, w przypadku nieuregulowania płatności w terminie wynikającym z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – przepisy o zatorach płatniczych.

36. Możliwości zawarcia porozumienia (w zakładach pracy w których nie działają związki zawodowe) z przedstawicielstwem załogi wybranym do innych celów, co oznacza, że pracodawca nie musi przeprowadzać w okresie zagrożenia COVID-19 wyborów przedstawicielstwa załogi dla celów podpisania porozumienia w sprawie przestoju lub obniżonego czasu pracy.

37. Wprowadzenie cen maksymalnych na produkty niezbędne do wytworzenia leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

38. Umożliwienie wytwórcom leków otrzymania z Agencji Rezerw Materiałowych towarów niezbędnych do zapewnienia ciągłości wytwarzania leków w taki sposób, iż dodano art. 46g, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia lub upoważnione przez niego podmioty mogą zbywać produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, produkty biobójcze oraz środki ochrony osobistej, podmiotom innym niż pacjenci.

39. Wprowadzenie uprawnienia dla Ministra Finansów, aby w drodze rozporządzenia, zaniechał w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

40. Wprowadzenie uprawnienia dla Rady Ministrów do wstrzymania w drodze rozporządzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. W okresie wstrzymania, mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Pobierz materiał TUTAJ.

 

Konfederacja Lewiatan