02 września 2020

Apel o wsparcie istniejących instalacji OZE

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan apeluje o wprowadzenie systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii po amortyzacji urządzeń, w przypadku których przychody ze sprzedaży energii nie są wystarczające do pokrycia kosztów eksploatacyjnych.

– Aby zapewnić dalszą, nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej w instalacjach OZE, które utraciły prawo do otrzymywania świadectw pochodzenia lub prawo do korzystania z systemów FIT/FIP albo aukcyjnego, w związku z upływem 15-letniego okresu wsparcia, niezbędne jest ustanowienie nowego systemu pomocy. Powinien on zapewnić rentowność produkcji energii poprzez pokrycie różnicy pomiędzy kosztami operacyjnymi a przychodami ze sprzedaży energii po cenie rynkowej – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Możliwość wprowadzenia takiego mechanizmu dla instalacji wykorzystujących biomasę wynika wprost z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i celów związanych z energią w latach 2014-2020.

Zgodnie z tymi wytycznymi dopuszczalna jest pomoc operacyjna na instalację wykorzystującą biomasę po amortyzacji instalacji w przypadku, gdy:

– koszty operacyjne ponoszone przez beneficjenta po amortyzacji instalacji są nadal wyższe niż cena rynkowa energii z zastrzeżeniem spełnienia łącznie jeszcze kilku innych warunków
– niezależnie od ceny rynkowej odnośnego rodzaju energii, wykorzystanie paliw kopalnych jako surowca jest ekonomicznie korzystniejsze niż wykorzystanie biomasy z zastrzeżeniem spełnienia kilku innych warunków.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz