6 działań, które muszą się znaleźć w tarczy antykryzysowej
20 marca 2020

6 działań, które muszą się znaleźć w tarczy antykryzysowej

  • Lewiatan przeprowadził szerokie konsultacje z firmami i wybrał sześć priorytetowych postulatów, które muszą znaleźć się w tzw. tarczy antykryzysowej.
  • Dziś priorytetem wszystkich środowisk powinno być: ratowanie miejsc prac oraz utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Zapewni to Polakom środki do życia, a firmy ochroni przed bankructwami.

 

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się:

  1. Abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia.
  3. Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19, zamiast wynagrodzenia.
  4. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.
  5. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.
  6. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Zatrudnienie cudzoziemców.

Poniżej omówienie najważniejszych postulatów Konfederacji Lewiatan:

1. Abolicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków i składek ZUS oraz odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.

Wprowadzenie od 1 marca do 1 lipca br. powszechnej abolicji dla firm od wszelkich danin publicznych, w tym przede wszystkim podatków PIT, CIT VAT oraz składek płaconych do ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). W przypadku składek na ZUS należy zadbać o ciągłość praw ubezpieczonych, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. Pomimo nieopłacania składek przez płatników, na indywidulanych kontach ubezpieczonych należałoby dokonać zapisów pozwalających na uwzględnienie tego okresu do późniejszej wysokości świadczenia, na podstawie średniej składki z poprzednich miesięcy.

W obecnej sytuacji, w której firmy nie mogą zapewnić ciągłości funkcjonowania, i w związku z absencją pracowników, niezbędne jest odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych do 1 lipca 2020 r.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia.

Należy dostosować ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy do obecnej sytuacji. Okres 6 miesięcy spadku obrotów, który uprawniałby do wsparcia, jest zbyt długi w stosunku do konieczności pilnego podjęcia działań służących ochronie miejsc pracy. Należy wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie spadku obrotu za miesiąc marzec i kolejne w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Przy czym warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp. Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do 40% średniej krajowej.

3. Zapewnienie pracownikom zasiłku chorobowego w przypadku zwolnień, odosobnienia pracowników z powodu COVID-19, zamiast wynagrodzenia.

Proponujemy wprowadzenie rozwiązania, które zmniejszy obciążenia finansowe pracodawców w sytuacji, kiedy brak możliwości świadczenia pracy przez pracownika wynika z decyzji właściwego organu. W takim przypadku pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Pracownik otrzymywałby zasiłek chorobowy.

4. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji.

Kluczowe znaczenie dla firm w okresie kryzysu związanego z epidemią COVID-19 i późniejszym ryzykiem wystąpienia głębokiego spowolnienia gospodarczego, bądź recesji, jest zachowanie płynności finansowej. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności oznacza blokowanie ogromnych kwot podatku na kontach VAT. Uwolnienie tych środków może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty należności podatkowych lub poprzez płatność w mechanizmie podzielonej płatności.

Postulujemy, aby w kryzysowym okresie, tj. do końca 2020 r. urzędy skarbowe zwalniały środki zgromadzone na koncie VAT w maksymalnie skróconym terminie – 14 dni. Jednocześnie zwrot kwoty podatku VAT wynikający z deklaracji VAT, a dokonywany na wniosek podatnika na konto VAT, powinien być dokonywany niezwłocznie, nie dłużej jak w terminie 5 dni, biorąc pod uwagę, że pieniądze te, z punktu widzenia budżetu państwa, będą „bezpieczne”, tj. możliwe do wykorzystania wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

Zasadne jest także zobowiązanie urzędów skarbowych do dokonywania standardowych zwrotów podatku VAT w maksymalnym terminie 14 dni, a nie jak ma to miejsce obecnie w terminie maksymalnym wynoszącym 60 dni.

5. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 r.

Mając na uwadze potrzebę prowadzenia prac związanych z wdrożeniem nowej matrycy stawek VAT wspólnie ze zmianami w JPK_VAT, postulujemy odroczenie wejścia w życie tych zmian do końca 2020 r. Efektem będzie przywrócenie stanu, w którym oba te pakiety (JPK_V7M i JPK_V7K oraz CN) wejdą w życie równocześnie.

Przesunięcie terminu do 1 stycznia 2021 (i odpowiednie przesunięcie dla kolejnych grup) składania nowych struktur JPK_VAT jest konieczne, ponieważ składanie nowych plików JPK_VAT nie dotyczy, wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, tylko połączenia JPK_VAT z formularzem deklaracji VAT, ale przede wszystkim wymuszają dokonanie czasochłonnej i wielowymiarowej analizy w obszarze grup produktów i usług, typów (procedur) transakcji oraz typów dokumentów w celu oznaczenia ich w systemach księgowych w nowy, niespotykany wcześniej sposób.

6. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy. Zatrudnienie cudzoziemców.

Konieczne jest wydłużenie ważności badań wstępnych, kontrolnych, okresowych przez okres obowiązywania ustawy z 2 marca 2020 r. dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

Należy odstąpić od badań wstępnych, kontrolnych w szerszym zakresie niż jest to obecnie dopuszczalne. W najbliższym okresie, tam gdzie do pracy nie są wymagane wyjątkowo szczegółowe badania, możemy opierać się na oświadczeniach pracowników, iż nie ma przeciwskazań do podjęcia określonej pracy albo przeprowadzać telefoniczną rozmowę z lekarzem, który potwierdzałby elektronicznie firmie czasowe dopuszczenie do pracy.

W przypadku cudzoziemców konieczne jest również wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń, zezwoleń o pracę i zezwoleń na pobyt czasowy przez okres obowiązywania tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.

Konfederacja Lewiatan