AI Challengers – relacja z konferencji w Pradze
13 lutego 2020

AI Challengers – relacja z konferencji w Pradze

W Pradze odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej (Svaz průmyslu a dopravy ČR) dotyczące sztucznej inteligencji oraz nowych technologii. Udział wzięli przedstawiciele 17 organizacji biznesowych i platform z 9 państw Europy Środkowo- Wschodniej: Czech, Słowacji, Słowenii, Polski, Litwy, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Chorwacji.

W wydarzeniu AI Challengers uczestniczyła również Konfederacja Lewiatan. Celem spotkania była rozmowa na temat poziomu rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także wymiana doświadczeń poszczególnych państw. Spotkanie miało również na celu zacieśnienie współpracy między zgromadzonymi podmiotami i wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii rozwoju agendy cyfrowej na poziomie Unii Europejskiej.

Wydarzenie to, inicjujące regionalną współpracę w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii, było odpowiedzią na zapowiadaną przez Komisję Europejską publikację Białej Księgi, dotyczącej planu rozwoju, a także możliwych regulacji sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że planowana regulacja niewątpliwie będzie miała znaczący wpływ na konkurencję między podmiotami biznesowymi oraz sytuację gospodarczą krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając obecną nierówną pozycję państw Europy Środkowo- Wschodniej w porównaniu z państwami Europy Zachodniej, widoczną w licznie specjalistów z obszaru sztucznej inteligencji czy dedykowanych instytucji badawczych, a także tworzonych rozwiązań opartych na przedmiotowej technologii, można przypuszczać, iż już widoczna dysproporcja jedynie się zwiększy. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę zacieśnienia kooperacji między środowiskami rządowymi, biznesowymi oraz akademickimi.

W trakcie wydarzenia podpisane zostało również wspólne stanowisko, które zawierało 5 głównych postulatów:

nawiązanie dialogu między decydentami politycznymi, specjalistami w dziedzinie sztucznej inteligencji, podmiotami biznesowymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie odpowiedzialnego rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, w sposób gwarantujący uczciwość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawną.
podkreślenie pozytywnego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na różne dziedziny życia, z zachowaniem poszanowania dla danych osobowych i ochrony prywatności, przy jednoczesnej aktywności decydentów politycznych, którzy nie dopuszczą do nadmiernej i niepotrzebnej regulacji prawnej w zakresie sztucznej inteligencji,
efektywne korzystanie z wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską, uwzględniających możliwość samoregulacji i współregulacji;
ograniczenie działań zmierzających do tworzenia nowych, złożonych i niejednokrotnie kolidujących ze sobą norm prawnych przy jednoczesnym pełnym i prawidłowym wykorzystaniu istniejących rozwiązań prawnych;
świadomość negatywnych aspektów sztucznej inteligencji nie powinna prowadzić do zakazania jej zastosowania choćby w kwestii technologii rozpoznawania twarzy – należy zastosować podejście oparte na analizie ryzyka, biorące pod uwagę odmienne normy prawne dla różnych typów ryzyka.
Podczas spotkania podjęto decyzję o przesłaniu wspólnego stanowiska (kliknij tutaj aby pobrać tekst) do odpowiednich przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Konfederacja Lewiatan dołączyła do tej inicjatywy i włączy się w działania mające na celu prezentację uzgodnionego stanowiska.

Konfederacja Lewiatan

Autorka: Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan