Apel europejskiego biznesu przed szczytem Rady Europejskiej [+MP3]
24 czerwca 2021

Apel europejskiego biznesu przed szczytem Rady Europejskiej [+MP3]

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej 24-25 czerwca BusinessEurope i federacje członkowskie (w tym Konfederacja Lewiatan) wzywają szefów państw i rządów do skutecznego wykorzystania europejskich funduszy naprawczych, podjęcia niezbędnych działań dla jak najszybszego wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz złagodzenia złych skutków międzynarodowych napięć dla gospodarki i zatrudnienia w Europie.

 

Pobierz wypowiedź Kingi Grafy, dyrektorki biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli na temat szczytu Rady Europejskiej (format MP3) >>

 

Przyszłość europejskiego Planu Odbudowy (Next Generation EU)

Wszystkie 27 państw członkowskich ratyfikowało już decyzję w sprawie zasobów własnych. Unia może zacząć zaciągać pożyczki, aby udostępnić środki w ramach instrumentu naprawy i wzmacniania odporności. Aby zapewnić spłatę tego długu poprzez wzrost gospodarczy bez nadmiernych obciążeń dla przyszłych pokoleń, należy zadbać o to, by państwa członkowskie dobrze wykorzystywały wsparcie, jakie otrzymują.

W Barometrze Reform BusinessEurope 2021 oceniono krajowe plany naprawy i odporności (NRRP) przygotowane przez państwa członkowskie. Przesłanie od krajowych federacji pracodawców jest jasne. Plany państw członkowskich mają wiele pozytywnych aspektów. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie Plan Odbudowy, należy położyć większy nacisk na inwestycje, które mogą stymulować długoterminową konkurencyjność (zwłaszcza w dziedzinie badań i innowacji), a także na bardziej ambitne reformy pobudzające wzrost. Przed ostatecznym zatwierdzeniem istnieje możliwość ulepszenia tych planów, aby upewnić się, że pieniądze są dobrze wydane.

Jak zauważa Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli: „Zarówno BusinessEurope, jak i jego federacje członkowskie, w tym Konfederacja Lewiatan, jesteśmy gotowi do współpracy z Radą Europejską w ciągu najbliższych tygodni w celu ulepszenia krajowych planów odbudowy. Liczymy na to, że Rada Europejska zagwarantuje, że w ramach KPO priorytetowo będą traktowane inwestycje kluczowe dla rzeczywistej modernizacji gospodarek oraz wsparcia pracowników, jak np. te związane z kompetencjami. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić większe zaangażowanie partnerów społecznych przy dalszym opracowywaniu i wdrażaniu planów reform, aby były one wykonalne i zyskały akceptację społeczną”.

 

Wyjście z koronakryzysu

Dla szybkiego wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią, konieczne jest jak najszybsze przywrócenie swobód jednolitego rynku oraz poprawa dostępu do szczepionek i metod leczenia choroby COVID-19 na całym świecie. Rosnące wskaźniki szczepień i spadające infekcje pozwalają na stopniowe znoszenie obostrzeń. Państwa członkowskie muszą jednak nadal stawiać czoła wyzwaniom związanym z produkcją szczepionek. Kluczowe jest także, aby tzw. unijny cyfrowy certyfikat zaczął działać w całej Europie bez opóźnień, czyli od 1 lipca tego roku. Zarówno Unią Europejska, jak i państwa członkowskie muszą wyciągnąć wnioski z tego kryzysu i zapewnić wprowadzenie wystarczających zabezpieczeń, aby w przyszłości trwale zagwarantować swobodny przepływ osób, towarów i usług.

Nadal mamy do czynienia z poważnymi zakłóceniami łańcuchu dostaw, a firmy borykają się z niedoborami dostaw i rosnącymi kosztami w zakresie krytycznych surowców i półprzewodników. Dodatkowo, coraz trudniej rekrutować im odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Dlatego kluczowe jest promowanie rozwijania odporności globalnych i wewnątrzeuropejskich łańcuchów wartości oraz przeprowadzanie niezbędnych reform w celu zachęcenia pracowników do wchodzenia na rynki pracy, w tym poprzez umiejętnie prowadzoną politykę w zakresie kompetencji i kwalifikacji.

W tym kontekście „należy zwrócić uwagę na takie elementy nowo zaproponowanej przez Komisję Europejską Strategii Przemysłowej UE (5 maj 2021) jak instrument nadzwyczajny jednolitego rynku tj. strukturalne rozwiązanie mające zapewnić swobodny przepływ osób, towarów i usług na wypadek przyszłych kryzysów, czy też zapowiedzi dot. pogłębiania jednolitego rynku oraz wspierania inwestycji w umiejętności pracowników. Oczekujemy, że Rada Europejska udzieli swojego politycznego wsparcia dla tych inicjatyw” – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli.

 

Stosunki z krajami sąsiednimi

BusinessEurope wyraża zaniepokojenie rosnącymi napięciami w Irlandii Północnej. UE i Wielka Brytania powinny pozostać zaangażowane we wdrażanie Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, który jest częścią umowy o wystąpieniu. Przepływy danych są kluczowym czynnikiem umożliwiającym handel towarami i usługami między UE a Wielką Brytanią dla firm. Jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie adekwatności danych ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zaufania i pewności prawa dla podmiotów gospodarczych, zarówno w UE, jak i Wielkiej Brytanii.

W zakresie relacji z Turcją, priorytetem powinna być modernizacja umowy o unii celnej i zapewnienie utrzymania przez Turcję procesu dostosowania do prawodawstwa UE w kluczowych obszarach, takich jak na przykład zielona i cyfrowa transformacja. Ulepszona unia celna musi usunąć istniejące bariery w handlu i inwestycjach, zdefiniować normy i przepisy oraz ustanowić skuteczny, odpolityczniony mechanizm rozstrzygania sporów.

W odniesieniu do Rosji, BusinessEurope wzywa państwa członkowskie do wspierania działających tam firm zarówno na poziomie technicznym, jak i politycznym. Biznes nie działa w próżni, a firmy są w pełni świadome wyzwań i napięć w relacjach UE-Rosja. Europejski biznes będzie wspierać decyzje Unii Europejskiej, które zawsze powinny być proporcjonalne i ukierunkowane, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych i dalekosiężnych konsekwencji.

 

Konfederacja Lewiatan