Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1
30 kwietnia 2020

Apelujemy o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1

English version

We call for re-evaluation of the Mobility Package 1

The Polish Confederation Lewiatan, of which Transport and Logistics Poland is an active member, together with employers’ organizations from Germany, Lithuania, Malta, Estonia, Bulgaria, Hungary, Cyprus, Latvia and Romania, in a joint position call for a reassessment of the Mobility Package 1 to enable a smoother exit from the COVID-19 pandemic and support the sustainable transformation of industry, logistics and transport in the future.

The document is available for download here.

______________________________

Polska wersja

Konfederacja Lewiatan, której aktywnym członkiem jest Transport i Logistyka Polska, razem z organizacjami pracodawców z Niemiec, Litwy, Malty, Estonii, Bułgarii, Węgier, Cypru, Łotwy i Rumunii, we wspólnym stanowisku apelują o ponową ocenę Pakietu Mobilności 1, aby umożliwić płynniejsze wyjście z pandemii COVID-19 oraz wesprzeć trwałą transformację przemysłu, logistyki i transportu w przyszłości.

Pobierz pełną treść stanowiska

Uważamy, że:

  • Przyjęcie Pakietu Mobilności 1 w obecnym kształcie, w połączeniu z następstwami gospodarczymi COVID-19, poważnie wpłynie na sektor transportu, zagraża jego istnieniu i zdolności do służenia gospodarce europejskiej w kluczowej fazie ożywienia gospodarczego;
  • Ograniczenie swobody świadczenia usług poprzez powiązanie jej z państwem siedzibą spółki i wprowadzeniem licznych barier, takich jak obowiązek powrotu pojazdu do kraju ojczystego, spowoduje puste przejazdy i będzie niezwykle uciążliwe z ekonomicznego punktu widzenia. Zaproponowane przepisy są sprzeczne z Zielonym ładem, flagową propozycją Komisji Europejskiej oraz podważają funkcjonowanie jednolitego rynku UE.

Sytuacja w Europie zmieniła się diametralnie z powodu pandemii COVID-19, zmuszając nas do szybkiego reagowania, dostosowania się do nowych warunków i wspólnego wysiłku nad opracowaniem długoterminową strategii ożywienia gospodarczego. Sektor transportu ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia skutków obecnego kryzysu, a także dla przyszłości naszych gałęzi przemysłu i dobrobytu Europejczyków. .

Z tego powodu wzywamy unijnych decydentów, aby uwzględnili nowe okoliczności spowodowane pandemią i nie poparli kontrowersyjnych przepisów. Pakiet Mobilności 1 należy poddać ponownej ocenie i nadać mu spójność prawną. Nowe unijne prawo nie może hamować ożywienia gospodarczego po kryzysie, ani blokować transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności i wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w języku angielskim , które rozesłaliśmy do członków Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Stałych Przedstawicielstw państw członkowskich przy UE.

Konfederacja Lewiatan