Bez szybkiego rozwoju OZE nie będzie neutralności klimatycznej UE
21 kwietnia 2020

Bez szybkiego rozwoju OZE nie będzie neutralności klimatycznej UE

Dla osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. niezbędny jest dynamiczny rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

 

 

Związek przygotował i przekazał do Komisji Europejskiej stanowisko do dokumentu Komisji Europejskiej „2030 Climate Target Plan – Inception Impact Assessment”.

Długofalową ambicją UE powinno być dążenie do rozwoju opartego na energii odnawialnej. Jak pokazują analizy Komisji Europejskiej podniesienie celu klimatycznego do 2030 r. do 55% pociągałoby za sobą konieczność znacznie wyższego udziału OZE niż 32% uzgodnione w obecnych ramach do 2030 r.

Zgodnie z analizami i ocenami KE na podstawie przedłożonych przez kraje członkowskie Krajowych planów na rzecz energii i klimatu (KPEiK), UE nie osiągnie w pełni celu 32% OZE (stwierdzono lukę w wysokości 0,1-1,6 pkt proc.).

– Zwiększenie udziału OZE w mikście energetycznym do 2030 r. jest konieczne, aby osiągnąć wyższe redukcje emisji gazów cieplarnianych. Ale samo zwiększenie celu redukcyjnego nie wystarczy, a dokładna ocena docelowych założeń i polityk wspierających realizację polityki klimatyczno-energetycznej powinna stanowić integralną część oceny skutków do 2030 r. Warto byłoby rozważyć ponowną ocenę obecnego projektu celów redukcyjnych dot. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W ostatnich latach na całym świecie znacznie spadły koszty energii odnawialnej. Kluczowe znaczenie ma zatem uwzględnienie tych redukcji kosztów w modelowaniu systemu energetycznego wykonanym na potrzeby opracowywanych scenariuszy ścieżki transformacyjnej do 2030 r. Przykładowo: dla energii z wiatru na morzu koszty produkcji spadły, w ciągu ostatniej dekady, o około 65%. Związane to było m.in. z dynamicznym rozwojem przemysłu, w tym zastosowaniem nowszych technologii stosowanych w konstrukcji turbin (które zwiększają współczynniki wydajności), ulepszeniem łańcuchów dostaw i obniżeniem kosztu kapitału dla inwestorów.

Zdaniem pracodawców należałoby więc zrewidować dotychczasowe założenia dotyczące odnawialnych źródeł energii, w tym morskiej energetyki wiatrowej, w kontekście zakładanych kosztów energii, aby lepiej dostosować ją do aktualnych danych rynkowych, w tym wyników aukcji OZE.

Główną przeszkodą we wdrażaniu energii odnawialnej jest obecnie brak inwestycji w sieci przesyłowe w Europie.

– Konieczna byłaby zatem ocena potrzeb w zakresie infrastruktury, z uwzględnieniem analizy rozbudowy sieci niezbędnej dla energetyki pochodzącej z wiatru na morzu oraz określenie w jaki sposób priorytety w obecnym prawodawstwie dotyczącym infrastruktury (w szczególności w rozporządzeniu w sprawie TEN-E) odpowiadają scenariuszom wdrażania OZE – dodaje Dorota Zawadzka-Stępniak.

Konfederacja Lewiatan