Co pomoże firmom zwiększyć dostępność ich produktów i usług?
26 lipca 2021

Co pomoże firmom zwiększyć dostępność ich produktów i usług?

Trwają prace nad instrumentami finansowymi skierowanymi do firm w zakresie dostosowania prowadzonej przez nie działalności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, czyli mówiąc wprost – poprawy dostępności ich produktów i usług.

Dla części firm takie działania będą już wkrótce obligatoryjne, dla innych mogą stanowić szansę na poszerzenie kręgu klientów.

Konieczność rozwoju w tym zakresie wynika m.in. ze zbliżających zmian w przepisach prawa. W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Realizacji postanowień Konwencji służy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, czyli Europejski Akt o Dostępności. Dyrektywa weszła w życie w 2019 r., a termin jej przeniesienia do prawa polskiego upływa w 2022 r. Przepisy na gruncie prawa polskiego mają obowiązywać od 2025 r.

Głównym celem Dyrektywy ujednolicenie przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie dostępności niektórych produktów i usług. Różnice w systemach prawnych stwarzają przeszkodę w ich płynnym obrocie. Wpływa to na funkcjonowanie małych i średnich firm. Na przedsiębiorcach wymusza to stosowanie odrębnych zasad na danym rynku. Wiąże się także z dodatkowym kosztem, który hamuje wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Ujednolicenie zasad wzmacnia wewnętrzny rynek zbytu danego państwa oraz polepsza dostępność informacji. Dostępne usługi i produkty są dla wielu osób wstępnym warunkiem uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Umożliwiają aktywność edukacyjną czy zawodową oraz samodzielność w realizacji codziennych spraw życiowych. Dyrektywa ma zastosowanie nie tylko do osób z niepełnosprawnościami. Odnosi się również do pozostałych osób o szczególnych potrzebach (m.in. osoby starsze, kobiety w ciąży). W rezultacie, ustanowienie i stosowanie ujednoliconych wymogów dostępności ma służyć zarówno potrzebom konsumentów, jak i podmiotów gospodarczych.

Szansę na sfinansowanie zmian w firmach w zakresie zwiększania dostępności ich produktów i usług dają opracowywane obecnie programy na lata 2021-2027 finansowane z funduszy europejskich.

Robocze zestawienia zaproponowanych w poszczególnych programach instrumentów znajdą Państwo tutaj.

Zachęcamy do przesyłania do Konfederacji Lewiatan Państwa uwag i sugestii w tym zakresie:

  • jakiego rodzaju wsparcia potrzebują firmy, by podejmować działania w kierunku zwiększania dostępności?
  • do kogo przede wszystkim powinno trafić finansowanie unijne  w tym zakresie?
  • jakie będą główne wyzwania związane z wdrażaniem Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce?

Mając informację zwrotną od Państwa będziemy mogli aktywniej włączyć się w prace nad tym obszarem prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich. Kontakt: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl.

Na Państwa uwagi czekamy do końca lipca 2021 r.

 

Konfederacja Lewiatan