Co trzeci bezrobotny nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych
23 września 2021

Co trzeci bezrobotny nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych

Stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu br. 5,8% i nie zmieniła się w stosunku do lipca – podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan
Widać duże zróżnicowanie między województwami. Stopa bezrobocia kształtowała się od 3,4% w wielkopolskim do 8,7% w warmińsko- -mazurskim. Zdecydowanie w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy z powodu zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (z 4,8 tys. osób do 3,6 tys. w tym roku). To dobry prognostyk dotyczący stabilności miejsc pracy po okresie objęcia ich wsparciem ze środków publicznych.

Wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety (stanowią 54,7% wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). Prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych ma 13,5% bezrobotnych. Statystyki pokazują również jedno z największych wyzwań aktywizacji – co trzeci bezrobotny nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. To wskazuje również na przyczynę bezrobocia w sytuacji dużego zapotrzebowania na pracowników. Blisko 300 tys. osób nie ma umiejętności, które pozwoliłby odnaleźć im się na rynku pracy, a urzędy nie zawsze dysponują adekwatnymi narzędziami umożliwiającymi podniesienie ich kwalifikacji. Należy również zauważyć, że 54,6% bezrobotnych to osoby długotrwale bez pracy (czyli takie, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy miały status bezrobotnego przez co najmniej 12 miesięcy). To pokazuje, że problem bezrobocia nie jest związany tylko z niewystarczającą liczbą miejsc pracy.

Obecnie obserwujemy brak pracowników, czego miernikiem może być choćby liczba ofert zgłoszonych do urzędów pracy – w sierpniu było to 116,6 tys. ofert zatrudnienia, o 21% więcej niż przed rokiem. Również wyniki badania popytu na prace potwierdzają tezę o niedostatecznych zasobach pracy – w końcu II kwartału br. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 142,8 tys. i była wyraźnie wyższa niż przed kwartałem (o 29,6%) oraz przed rokiem (o 75,4%). Najwięcej ofert zatrudnienia jest dla specjalistów, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń.

Konfederacja Lewiatan