Cudzoziemiec też będzie mógł pracować zdalnie
28 kwietnia 2020

Cudzoziemiec też będzie mógł pracować zdalnie

Kolejna propozycja nowelizacji tarczy antykryzysowej zawiera regulacje dotyczące możliwości pracy cudzoziemców, o które od dawna apelowali pracodawcy.

Komentarz Moniki Fedorczuk ekspertki Konfederacji Lewiatan

Projekt ustawy, nad którym pracuje obecnie rząd, przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca na warunkach innych niż określone m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniu na pracę sezonową czy oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Podobnie jak w przypadku pracowników krajowych, w stosunku do cudzoziemca, pracodawca może m.in:
• zadecydować o pracy zdalnej,
• wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy,
• zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
• polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw,
• zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę
• polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

We wcześniejszych wersjach ustawy, brakowało szczegółowych regulacji dotyczących pracowników pochodzących z państw poza UE, co rodziło wiele pytań przedsiębiorców odnośnie tego, jakie ma uprawnienia pracodawca wobec nich i czy pierwszeństwo mają przepisy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców czy też przepisy ustawy „antykowidowej”.

Nowe przepisy rozwieją część wątpliwości pracodawców, a także pozwolą na ograniczenie lub zmianę wymiaru czasu pracy czy obniżenie wysokości wynagrodzenia cudzoziemców na takich samych zasadach jak pracowników krajowych, co powoduje, że ciężar związany ze skutkami pandemii jest rozkładany bez względu na pochodzenie pracownika.
Możliwość dostosowania warunków pracy cudzoziemca do zmieniających się warunków na rynku pracy, pozwala również pracodawcy na efektywniejsze zarządzanie pracownikami w przedsiębiorstwie i lepsze ich wykorzystanie.

Projekt ustawy reguluje również kwestie wydawania cudzoziemcom polskich dokumentów tożsamości. W przypadku dokumentów, których termin ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, sprawa została rozwiązana poprzez wydłużenie ich ważności do 30. dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, co ułatwia cudzoziemcom załatwienie niezbędnych spraw.

Konfederacja Lewiatan