Czerwcowe posiedzenie plenarne EKES o nowych wyzwaniach
01 lipca 2023

Czerwcowe posiedzenie plenarne EKES o nowych wyzwaniach

fot. EKES

Odbyły się dwie debaty: pierwsza o reformie rynku energii elektrycznej, związana z dwiema opiniami: TEN/808 „Hurtowy rynek energii w UE” i TEN/793 „Reforma rynku energii elektrycznej” z udziałem przedstawicieli belgijskiego ministerstwa energii i gości z Wyższej Szkoły Technicznej Inżynierii z Madrytu.

Druga była związana z opiniami: SOC/759 „Współpraca na rzecz młodzieży” oraz SOC/721 „Równe traktowanie młodzieży na rynku pracy” z udziałem Marii Rodriguez – przewodniczącej Europejskiego Forum Młodzieży, Agaty Maeysner (Generation Climate Europe i Mirei Nadal Chivy z ReDI School of Digital Integration Friends of Europe.

Obydwie były interesujące, ale ich konkluzje smutne: problemy energetyczne narastają, ciągle nie mamy wspólnego, zrównoważonego i zielonego rynku, a młodzież ciągle w kontaktach z politykami nie czuje podmiotowości: pogadają i dalej robią swoje, bez liczenia się z jej zdaniem. Nie chcą dłużej być tylko dekoracją.

Co najmniej kilka opinii powinno zwracać uwagę:

– INT/1036 Wspieranie produkcji amunicji

– TEN/807 Prawa jazdy i zakaz prowadzenia samochodów

– SOC/747 Zielone rokowania zbiorowe

– SOC/758 Środki zwalczające stygmatyzację związaną z HIV

– INT/969 Twierdzenia dotyczące ekologiczności

– INT/1029 Wykorzystanie narzędzi i procesów cyfrowych w ramach spółek

– ECO/609 Wdrażanie strategii makroregionalnych UE

– TEN/805 Europejski Bank Wodoru

– ECO/610 Wykorzystanie potencjału talentów w regionach UE

– ECO/617 Drugi koszyk nowych zasobów własnych

– NAT/892 Rada ds. Polityki Żywnościowej jako nowy model zarządzania w przyszłych unijnych ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych

– CCMI/202 Wniosek dotyczący  polityki UE w zakresie cyberobrony

– NAT/900 Etykietowanie cyfrowe produktów nawozowych

– NAT/881 Ocena ex post Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (w tym RescEU)

Opinia „SOC/756 Protokół w sprawie postępu społecznego” spotkała się z kontr opinią grupy pracodawców, gdyż mimo licznych prób osiągnięcia porozumienia z grupą pracowników i grupą III (innego interesu: wolne zawody, organizacje społeczne, gospodarka społeczna), nie udało się zrównoważyć projektu opinii, a jej konkluzja sprowadza się do pierwszeństwa praw społecznych w oderwaniu od realiów gospodarczych. Byłem członkiem grupy studyjnej, naszym ekspertem po stronie pracodawców był przedstawiciel BusinessEurope, ale mimo zjednoczonych sił, żadne argumenty nie trafiły do sprawozdawców opinii.

Ważną opinią jest opinia „INT/1015 Prawo do naprawy”, w odpowiedzi na wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniający rozporządzenie (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828, COM(2023) 155 final – 2023/0083 COD. Konkluzje opinii EKES są następujące:

  • EKES z zadowoleniem przyjmuje pakiet propozycji Komisji mających na celu ułatwienie naprawy produktów oraz sprawienie, by z tej możliwości można było skutecznie i odpowiednio korzystać, dzięki działaniom podejmowanym od etapu projektowania do końca cyklu życia produktu;
  • stwierdza, że prawo do naprawy można wzmocnić lepiej informując konsumentów – utworzenie krajowej platformy gromadzącej wszystkie informacje jest  pozytywnym pomysłem lecz konieczne jest doprecyzowanie warunków jej utworzenia i aktualizowania;
  • uważa, że wzmocnienie obowiązku naprawy przez dystrybutora powinno iść w parze z rzeczywistym wdrażaniem prawa dystrybutora do skutecznego środka ochrony prawnej przeciwko producentowi (zwłaszcza w odniesieniu do części zamiennych i kosztów);
  • wzywa Komisję do oceny stosowności wsparcia wymiany danych dotyczących części zamiennych i możliwości naprawy, z myślą o bieżącej modernizacji ram prawnych dotyczących własności intelektualnej;
  • jest zdania, że prawo do naprawy musi opierać się również na zakazie celowych praktyk, zwłaszcza serializacji, które stanowią przeszkodę dla możliwości naprawy;
  • uważa, że koszty są jedną z głównych przeszkód w naprawie, w związku z czym zachęca do podejmowania środków mających na celu zwiększenie konkurencyjności rynku używanych materiałów oraz bezpiecznych i poddanych recyklingowi części zamiennych poprzez wzmocnienie infrastruktury i przyjęcie odpowiednich przepisów.

Lech Pilawski, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, członek EKES

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023