Dyrektywa SUP – wiceminister Jacek Ozdoba odpowiedział na pismo Lewiatana
02 sierpnia 2021

Dyrektywa SUP – wiceminister Jacek Ozdoba odpowiedział na pismo Lewiatana

Do 3 lipca 2021 r. Państwa Członkowskie UE miały obowiązek wprowadzenia w życie przepisów krajowych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko („Dyrektywa SUP”).

Dyrektywa SUP zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań jak np. ilościowa redukcja ilości określonych wyrobów. Dotyczy także m.in. zakazu wprowadzania do obrotu od 3 lipca 2021 r. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności  i styropianowe kubeczki.

Polska do chwili obecnej nie wdrożyła zapisów przedmiotowej Dyrektywy SUP do prawodawstwa polskiego, a projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr UC73 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) jest dopiero po konsultacjach społecznych.

W związku z powyższym, Konfederacja Lewiatana wystąpiła w dniu 8 lipca br. z zapytaniem do Min. Ozdoby o stosowanie Dyrektywy SUP w Polsce, w tym m.in. o obowiązki po stronie przedsiębiorców w związku z przedmiotową Dyrektywą oraz terminy wejścia w życie ustawy wdrażającej Dyrektywę SUP.

W odpowiedzi Min. Ozdoba wskazał, że „w celu transpozycji ww. dyrektywy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych RM UC 73). Obowiązki wynikające z przedmiotowej dyrektywy transponowane przepisami projektu ustawy zaczną obowiązywać z chwilą wejścia w życie samej ustawy.” W piśmie podkreślone też, że „w związku z brakiem ustawy transponującej dyrektywę 2019/904, która nakładałaby na przedsiębiorców obowiązek stosowania oznakowania, w mojej opinii, rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2020/2151 ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych nie ma zastosowania w stosunku do przedsiębiorców do czasu wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy wskazującej adresata obowiązku oznakowania, zgodnie z wymienionym rozporządzeniem unijnym”.

 

Pełna treść odpowiedzi wiceministra środowiska i klimatu Jacka Ozdoby na pismo Konfederacji Lewiatan >>

Konfederacja Lewiatan