Dyrektywa ws. bezpieczeństwa produktów – podsumowanie konsultacji Komisji Europejskiej
18 listopada 2020

Dyrektywa ws. bezpieczeństwa produktów – podsumowanie konsultacji Komisji Europejskiej

Od czerwca do października br. Komisja Europejska prowadziła konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Konsultacje te miały na celu dokonanie przeglądu treści dyrektywy, uwzględniając kwestie takie jak: odniesienie się do zagadnień  związanych  z nowymi technologiami i sprzedażą internetową, podjęcie próby zapewnienia lepszego  egzekwowania bezpieczeństwa, a także skuteczniejszy i spójniejszy nadzór rynku.

 

Zakresem przeglądu objęto również poprawę mechanizmów odnoszących się do wycofywania niebezpiecznych produktów z rynku. Przyjęcie zmian przez Komisję Europejską planowane jest na drugi kwartał 2021r.

Konfederacja Lewiatan aktywnie uczestniczyła w tych konsultacjach, przygotowując stanowisko odzwierciedlające interesy i potrzeby naszych firm członkowskich, w którym stwierdzono, że  dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zasadniczo stanowi skuteczne ramy zapewniające bezpieczeństwo produktów w kontekście produktów konsumenckich, biorąc pod uwagę fakt, że przez prawie 20 lat zagadnienia te nie były regulowane za pomocą bardziej szczegółowych  przepisów sektorowych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Podkreślono, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów mają zastosowanie do środowisk offline i online, a zatem nie są potrzebne żadne dodatkowe przepisy koncentrujące się na kanałach online. Niemniej jednak, zasadnym było stwierdzenie, że obecnie istnieją jednak pewne złożone wyzwania, przede wszystkim technologiczne, które nie są aktualnie odpowiednio uregulowane prawnie. W konsekwencji umożliwiają one dotarcie niebezpiecznych produktów do konsumentów, zarówno w internecie, jak i poza nim. Zdaniem Konfederacji Lewiatan te istniejące luki należy wyeliminować.

Co więcej, wyrażono opinię że wyzwania związane z bezpieczeństwem produktów dotyczące  sprzedaży internetowej należy skonfrontować z doświadczeniami wynikającymi z istniejących dobrowolnych zobowiązań, takich jak choćby Protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrobionych towarów w internecie (Memorandum of understanding on the online sale of counterfeit goods) czy też Product Safety Pledge. Inicjatywy te powinny zostać bezsprzecznie wzmocnione i dalej rozszerzane. Dodatkowo, zdaniem Konfederacji Lewiatan, za jedną z najważniejszych kwestii związanych ze skutecznością dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów uznać należy poprawę jej przepisów wykonawczych, w szczególności w odniesieniu do produktów przywożonych spoza Unii Europejskiej. Dialog i lepsza współpraca między właściwymi organami ma, w tym kontekście, zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia nadzoru rynku.

Przegląd omawianej dyrektywy nie może zostać dokonany z wyłączeniem wniosków pochodzących z przeglądu innych regulacji, które przedmiotowo skupiają się na produktach. Przykładowo uwzględnić należy rezultaty przeglądu dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (Product Liability Directive), dyrektywy w sprawie maszyn (Machinery directive) czy choćby dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (Radio equipment directive). Ponadto, za niemożliwe należy uznać dokonanie przeglądu dyrektywy z pominięciem regulacji odnoszących się do cyberbezpieczeństwa bądź też sztucznej inteligencji.  Uznano zatem, iż przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów powinien uwzględniać potencjalne zagrożenia, które prowadzą do nowego, niespotykanego dotychczas zastosowania nowych technologii, gdyż odmienne zastosowania mogą prowadzić do powstania różnych poziomów ryzyka. W rezultacie, sprowadza się to do zasadniczo różniących się od siebie podejść.

Pobierz pełną treść stanowiska Konfederacji Lewiatan (materiał w jęz. angielskim)

 

Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan

 

Konfederacja Lewiatan