30 grudnia 2021

Dyrektywy CRD i rozporządzenia CRR – wstępne stanowisko Lewiatana

W związku z otrzymaniem prośby o przedstawianie opinii przez Konfederację Lewiatan w przedmiocie projektu Stanowiska RP dotyczącego wniosku DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyka z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz zmieniająca dyrektywę 2014/59/UE (dyrektywa CRD) oraz wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego oraz poziomu wyjściowego (rozporządzenie CRR), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe wstępne stanowisko.

KL/491/327/AZ/2021

Pobierz stanowisko