Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla biznesu i obywateli
22 czerwca 2024

Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla biznesu i obywateli

W związku z nowym cyklem instytucjonalnym w Unii Europejskiej, Konfederacja Lewiatan przedstawia postulaty biznesu, które mamy nadzieję będą stanowiły inspirację dla kształtowania polityki unijnej w kolejnych latach, również w okresie prezydencji Polski w Radzie UE.

Nasze postulaty są owocem szerokich konsultacji z przedsiębiorcami oraz ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Wiele z nich jest spójnych z priorytetami federacji biznesu europejskiego BusinessEurope, zrzeszającej organizacje pracodawców z państw europejskich, której jesteśmy członkiem. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu polskiego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym. Mamy nadzieję, że polska prezydencja w Radzie UE będzie również okazją do wzmocnienia roli Polski na poziomie unijnym.

Naszym celem jest zaprezentowanie propozycji, które będą stymulowały wzrost gospodarczy, unijne innowacje, tworzyły miejsca pracy, przy równoczesnym szacunku dla zrównoważonego rozwoju. Europejski Zielony Ład, będący ambitnym planem UE na rzecz transformacji kontynentu, musi zostać uzupełniony kompleksową polityką przemysłową, która wesprze europejski biznes w tym procesie zapewniając jednocześnie konkurencyjność Europy. UE potrzebuje długoterminowej strategii wzrostu.

Chcemy również zwrócić uwagę na obszary, w których, z uwagi na coraz trudniejszą i bardziej niebezpieczną sytuację geopolityczną, Europa musi wykazać się większą determinacją, jak w przypadku budowy potencjału obronnego i wzmocnienia bezpieczeństwa, oraz wsparcia kandydatów do członkostwa, w tym Ukrainy.

Nowy mandat w UE to okazja do przedefiniowania i dostosowania unijnej strategii do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i politycznej na świecie. Poniższe postulaty to wkład Konfederacji Lewiatan w dyskusję na temat przyszłych kierunków jej rozwoju.

Europa przyjazna dla biznesu

 • Apelujemy o działania, które wzmocnią konkurencyjność firm europejskich oraz przyniosą stabilność i pewność regulacyjną, w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa.
 • Postulujemy o uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzanie rzetelnych ocen skutków regulacji.
 • Niezbędna jest ochrona rynku wspólnotowego poprzez zapewnienie harmonizacji unijnego prawa i niedopuszczanie do wprowadzania regulacji krajowych różnicujących rynki poszczególnych krajów UE. Konieczne też jest zadbanie o skuteczne egzekwowanie nowych przepisów.

Europa wzrostu dla firm i obywateli

 • Apelujemy o wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla innowacji, m. in. otoczenia regulacyjnego oraz zachęt dla firm.
 • Podkreślamy konieczność wzmocnienia jednolitego rynku UE, który jest naszym najcenniejszym atutem. Ostatnie 30 lat pokazało, że jest on kluczowym czynnikiem, napędzającym wzrost gospodarczy, miejsca pracy, innowacje i konkurencyjność oraz podnieszącym poziom życia Europejczyków.
 • Silny rynek wewnętrzny zwiększa naszą odporność na kryzysy. Jest narzędziem UE pozwalającym eliminować strategiczne zależności, co jest kluczowe w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Europa aktywna na arenie międzynarodowej

 • Podkreślamy konieczność sfinalizowania umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami handlowymi np. dotyczących dostępu do energii i surowców krytycznych.
 • Podkreślamy również potrzebę zwiększenia partnerstw handlowych i technologicznych (np. z USA i Indiami) poprzez konkretne cele dotyczące ułatwień w handlu, standaryzacji, rozwoju technologicznego i odporności łańcucha wartości.
 • Podkreślamy potrzebę promowania ściślejszej współpracy transatlantyckiej, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obu partnerów. Współpraca USA i UE powinna iść w kierunku umożliwienia handlu i inwestycji w ekologiczne towary, technologie i usługi, a także wspierania bezpiecznej łączności na całym świecie.

Europa budująca swoje zdolności obronne

 • W obliczu globalnych wyzwań Unia Europejska musi stać się silniejszym i bardziej wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa. Podkreślamy konieczność wzmocnienia europejskiej polityki obronnej. Bezpieczeństwo i stabilność są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa oraz silnej i dobrze prosperującej gospodarki.
 • Potrzebujemy większych i efektywniejszych wydatków na obronność.
 • Apelujemy o ożywienie europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Ważne jest zwiększenie inwestycji w rozbudowę konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu obronnego w Europie.
 • Kluczowe będzie stworzenie efektywnego instrumentu umożliwiającego dokonywanie wspólnych zamówień na produkty obronne w UE.

Kinga Grafa, Lech Pilawski, Luana Żak, Ewelina Augustyniak

Artykuł dla newslettera Brussels Headlines