Europa powinna wspierać przedsiębiorstwa i obywateli w cyfrowej transformacji
15 maja 2020

Europa powinna wspierać przedsiębiorstwa i obywateli w cyfrowej transformacji

• Cyfrowa przyszłość Europy obok zielonej transformacji jest jednym z dwóch celów strategicznych Komisji Europejskiej na lata 2019 – 2024.
• Konfederacja Lewiatan zgadza się z priorytetowymi celami nakreślonymi przez KE w Komunikacie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy.
• W ostatnich miesiącach sektor cyfrowy zdał egzamin z odpowiedzialności i okazał się partnerem w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko do Komunikatu Komisji Europejskiej „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, który zawiera najważniejsze cele związane z cyfrową przyszłością naszego kontynentu.

Cel 1: Technologia przynosząca korzyści ludziom
Europa stawia na transformację cyfrową oraz chce zapewnić wsparcie dla rozwoju technologii i umiejętności cyfrowych Europejczyków. Dlatego uważamy, że przedsiębiorstwa działające w Europie potrzebują warunków ramowych, które pozwolą im rozpocząć działalność, zwiększyć jej skalę, wprowadzać innowacje i konkurować lub współpracować na uczciwych warunkach. Zdaniem Konfederacji Lewiatan część takich warunków spełnia już istniejąca dyrektywa o handlu elektronicznym, która umożliwiła stworzenie bogatego ekosystemu usług cyfrowych. Popieramy jednakże dostosowanie tego instrumentu do zmieniającego się świata technologii oraz dążenia zmierzające do likwidacji barier na jednolitym rynku cyfrowym, a także dalsze ujednolicenie zasad rządzących usługami cyfrowymi w UE.

Oprócz przyjaznego otoczenia prawnego istotne jest także stworzenie odpowiednich warunków finansowania i inwestycji, aby przedsiębiorstwa działające w Europie mogły zyskiwać skalę działalności (scale-up), dzięki czemu Europa ma szanse na championy technologiczne.

– Zgadzamy się z przedstawionym przez Komisję Europejską stanowiskiem wskazującym na potrzebę poprawy kształcenia i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, co jest nieodłącznym elementem pełnego urzeczywistnienia wizji digitalizacji w Europie. Pragniemy zaznaczyć, że ucyfrowienie objąć musi wszystkich obywateli, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie rozwoju technologicznego, który służy Europejczykom a nie jedynie zwiększa obecnie widoczne wyraźnie wykluczenie cyfrowe pewnych grup społecznych – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Podzielamy stanowisko Komisji Europejskiej, w którym dostrzeżono potencjał sztucznej inteligencji (AI), jako możliwej przewagi konkurencyjnej Europy. Przestrzegamy jedynie przed nadmierną regulacją obszaru AI, gdyż to doprowadzi do zahamowania potencjału tej technologii, która znajduje się ciągle w początkowym etapie rozwoju.

Dostrzegając wciąż istniejące bariery dla rozwoju sieci szerokopasmowych, popieramy działania w zakresie rewizji przepisów dotyczących redukcji kosztów realizacji sieci szerokopasmowych.

Cel 2: Uczciwa i konkurencyjna gospodarka – budowanie rozwiązań wspierających budowę jednolitego rynku cyfrowego opartego o zasady uczciwej konkurencji.

Wyrażamy zadowolenie, że Komisja Europejska definiując suwerenność technologiczną wzięła także pod uwagę aspekt konieczności respektowania europejskich zasad i norm przez każdego, kto kieruje ofertę do europejskiego odbiorcy, bez względu na miejsce pochodzenia. Wyrażamy jednakże obawę,
że suwerenność cyfrowa może stać się kolejnym wcieleniem starych praktyk protekcjonistycznych.

Konfederacja Lewiatan pragnie podkreślić, że istotnym elementem wspomnianej suwerenności jest także zapewnienie skutecznych mechanizmów egzekwowania przepisów w odniesieniu do technologii cyfrowych. Uwzględniając powyższe, Konfederacja Lewiatan opowiada się za większą i bardziej efektywną koordynacją polityk w UE.

Konieczna jest także kompleksowa analiza i przegląd obowiązujących przepisów dotyczących reguł konkurencji, aby pozostawały dostosowane do szybko zmieniającego się świata, który stoi na coraz wyższym poziomie rozwoju cyfrowego.

– Zapewnienie uczciwości w gospodarce cyfrowej jest poważnym wyzwaniem. Odnosi się to także do dziedziny opodatkowania. Zyski często nie są opodatkowane w miejscu, w którym powstały, co zakłóca konkurencję. Dlatego też, popieramy dążenie do rozwiązania problemów podatkowych wynikających z cyfryzacji gospodarki na poziomie globalnym będącego wynikiem prac OECD – dodaje Elżbieta Dziuba.

Cel 3: Otwarte, demokratyczne i zrównoważone społeczeństwo – wsparcie dla budzącego zaufanie środowiska cyfrowego, które jest jednocześnie neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje swoje zasoby.

Popieramy rozwijanie oraz wdrażanie innowacyjnych i proporcjonalnych przepisów służących godnemu zaufania społeczeństwu cyfrowemu. Dlatego też, wzywamy Komisję do zastosowania ukierunkowanego podejścia dotyczącego rewizji przepisów w zakresie handlu elektronicznego, przy zachowaniu fundamentalnych zasad – zasady państwa pochodzenia i zakazu ogólnego monitorowania treści. Z uwagi na różnorodność usług cyfrowych przestrzegamy przed zastosowaniem podejścia one-size-fits-all.

Niezbędne w naszej ocenie jest także pilne zaadresowanie istotnych wyzwań związanych z odbiorem społecznym niektórych nowych technologii tj. jak 5G czy zaawansowana analityka danych. Jak trafnie wskazuje się w komunikacie są one kluczowe dla rozwoju UE. Jednocześnie jednak ich wdrażanie oraz powszechne wykorzystanie napotykają na liczne i silne bariery, które znajdują wyraz w zorganizowanych kampaniach, protestach, a nawet aktach wandalizmu. Trudno nie oceniać, że wiele z tych aktywności bazuje na wykorzystaniu tzw. „fake news” oraz świadomym podsycaniu atmosfery niepewności i strachu wobec nowych technologii. Dopóki działania te nie spotkają się ze skoordynowaną i zdecydowaną reakcją, nie tylko z poziomu poszczególnych krajów, ale przede wszystkim także najwyższych instytucji
i organów UE, dopóty będą stanowiły silną barierę w adopcji nowych technologii w społeczeństwie i gospodarce UE.

Konfederacja Lewiatan