Europa wspierająca akcesję nowych członków
22 czerwca 2024

Europa wspierająca akcesję nowych członków

Każde z dotychczasowych rozszerzeń UE stanowiło dla niej nowy impuls dla rozwoju gospodarczego otwierając nowe rynki i możliwości integracji. Tak było też w roku 2004, kiedy UE przyjęła 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, w tym Polskę, a następnie Bułgarię, Rumunię i Chorwację. Każde rozszerzenie niesie ze sobą również wyzwania i trudności, chociażby większą konkurencję o ograniczone wspólnotowe środki unijne.

Niemniej korzyści zawsze przeważały nad kosztami i tak należy patrzeć na planowane rozszerzenie o kolejne kraje Europy Wschodniej i Południowej.

Dlatego też istotnym celem naszej prezydencji powinno być wspieranie przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej. Konieczne jest wspieranie działań mających na celu pomoc tym krajom w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa w UE, w tym:

  • Oferowanie programów budowania potencjału: Pomoc w budowaniu ich zdolności administracyjnych w celu skutecznego wdrażania przepisów i polityk UE.
  • Promowanie reform: Wspieranie reform demokratycznych, rządów prawa i ochrony praw człowieka w tych krajach.
  • Ułatwianie handlu i współpracy gospodarczej: Wzmocnienie więzi gospodarczych poprzez umowy handlowe, wsparcie inwestycyjne i dostęp do rynku w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego w tych krajach.
  • Zaangażowanie w dialog dyplomatyczny: Utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji w celu rozwiązywania problemów, przekazywania informacji na temat postępów procesu akcesyjnego.

 Andrzej Rudka

Artykuł dla newslettera Brussels Headlines