Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy
17 grudnia 2020

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy

Nowy mandat Komitetu, jak zawsze na początku kadencji, wymagał czasu na pełny rozruch. Sesja grudniowa zakończyła ten trudny okres: wybory do sekcji, obserwatoriów, komitetów doradczych i prezydiów wszystkich tych ciał uruchomiły kolejny etap, kiedy dyskutowane są priorytety Komitetu we wszystkich obszarach na najbliższe 2,5 roku. W sposób oczywisty koncentrują się one na najbliższych regulacjach, strategiach i komunikatach Komisji Europejskiej, pracach Parlamentu Europejskiego i programie kolejnej prezydencji UE, tym razem portugalskiej.

 

Sesja grudniowa Komitetu była dość gorąca, przede wszystkim z powodu debaty nad Opinią sekcji INT (Jednolitego Rynku), INT/913 :Transformacja przemysłowa w kierunku zielonej i cyfrowej europejskiej gospodarki – niezbędne regulacje i rola partnerów społecznych. Choć opinia pochodziła z sekcji INT, w ostatecznej wersji skoncentrowała się wyłącznie na kwestiach społecznych i to oderwanych od realiów Europy w trakcie pandemii i jej skutków. W opinii zgłaszano też liczne postulaty dotyczące projektów przyszłych dokumentów KE, takich jak „Plan działania na rzecz pełnej implementacji EFSP” czy Nowego Paktu Społecznego. Wykroczyło to daleko poza prośbę Parlamentu Europejskiego o taką opinię. W tej sytuacji 12 członków Grupy Pracodawców (w tym 6 członków z Polski) przygotowało 31 poprawek, z których w dwóch osiągnięto kompromis, na cztery zgodziła się sprawozdawczyni, a pozostałe 25 zostało odrzuconych. Po co więc było to robić? A no po to, by w efekcie głosowania, jeśli poprawki uzyskają co najmniej 25 proc. głosów „za” w trakcie sesji plenarnej, zostały załączone do opinii. Tym razem tych głosów było ponad 37 proc. To pierwsze, tak mocne zderzenie grupy pracodawców z pozostałymi dwoma grupami: pracowników i tzw. różnych interesów zapowiada, że racjonalna debata będzie także w tym mandacie EKES bardzo trudna.

Warto wspomnieć o dwóch innych opiniach, przyjętych praktycznie prawie jednogłośnie: SOC/638: Zagwarantowanie rzeczywistych praw osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (sprawozdawcą był Krzysztof Pater) i SOC/643: Zasady dotyczące usług publicznych a stabilność demokratycznego ładu (sprawozdawcą był Christian Moos z grupy III). Ta ostatnia dobrze odzwierciedliła stan naruszeń praw obywatelskich i reguł praworządności w sytuacji pandemii w wielu państwach członkowskich, na co w przyszłości nie może być zgody.

Rozdzielono też nowe prace, w które są też zaangażowani przedstawiciele Lewiatana: Jacek Krawczyk został członkiem grupy studyjnej opinii sekcji TEN na temat „Białej Księgi Transportu”, a Lech Pilawski przewodniczącym i członkiem grupy studyjnej opinii sekcji SOC: „Unia równości: Europejska strategia na rzecz równości osób LGTBIQ 2020-2025 /COM(2020) 698 final/ i członkiem grupy studyjnej opinii sekcji INT: Strategia farmaceutyczna dla Europy /COM(2020) 761 final/.

Christa Schweng, przewodnicząca EKES, zwróciła się na dzień przed szczytem, z osobistym apelem do Rady UE o przyjęcie Wieloletnich Ram Finansowych i Budżetu Odbudowy (publikowany także na stronie Lewiatana)

16 grudnia 2020 zaprezentowałem sekcji SOC program Obserwatorium Rynku Pracy, któremu przewodniczę.

Lech Pilawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan

Więcej: www.eesc.europa.eu

SOC/638 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion

SOC/643 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/principles-public-services-ie-public-services-citizens-public-administration-contribute-directly-stability-free

 

Konfederacja Lewiatan