Europejski Tytuł Egzekucyjny („ETE”)
28 maja 2020

Europejski Tytuł Egzekucyjny („ETE”)

W czasie po pandemii, kiedy liczba sporów będzie powodowała zatory we wszystkich sądach zarówno polskich jak i krajach UE, warto przyjrzeć się europejskim regulacjom prawnym, które mogą ułatwić życie polskiemu przedsiębiorcy w sytuacji, gdy będzie zmuszony do dochodzenia roszczeń za granicą (np. w przypadku przeniesienia się dłużnika za granicę).

Jednym z takich instrumentów jest z pewnością Europejski Tytuł Egzekucyjny („ETE”). ETE został uchwalony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych („Rozporządzenie”).
Regulacja ETE może być stosowana we wszystkich 26 państwach europejskich za wyjątkiem Danii, a w Wielkiej Brytanii do 31.12.2020 r. Przepisy Rozporządzenia stwarzają podstawy dla swobodnego przepływu orzeczeń, ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych na obszarze wszystkich państw UE, bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w tym państwie członkowskim, gdzie orzeczenie (ugoda) powinno być wykonane. Po uzyskaniu ETE przedsiębiorca polski w przypadku braku spełnienia zobowiązań przez dłużnika, może skierować się bezpośrednio do komornika w państwie, gdzie dłużnik przebywa lub ma swoją siedzibą.

Zaświadczenie o ETE może być nadane:

  1. orzeczeniom sądowym,
  2. ugodzie sądowej,
  3. ugodzie zatwierdzonej przez sąd (zawartej przed mediatorem).

ETE nadaje się go na wniosek wierzyciela składając go w sądzie rejonowym właściwym dla swojej siedziby lub w sądzie, który wydał orzeczenie lub zatwierdził ugodę. Od wniosku o wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata stała w wysokości 50 zł . Postanowienie o nadaniu ETE sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie 1 sędziego. Wniosek składa się na ujednoliconym formularzu, który jest opublikowany na stronie https://e-justice.europa.eu/.

W związku z tym, aby uniknąć długotrwałego postępowania sądowego, przedsiębiorca z Polski w przypadku sporu transgranicznego, może:

• zawrzeć ugodę przed mediatorem,
• następnie złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody w sądzie oraz
• złożyć wniosek o nadanie zaświadczenia ETE.

Zastosowanie opisanych działań pozwoli na uniknięcie wielomiesięcznego oczekiwania na sprawę sądową w Polsce, ale też w państwie kontrahenta (niestety pandemia nie ominęła żadnego państwa EU) z jednoczesnym zaoszczędzeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. A dodatkowo co bardzo istotne, przedsiębiorca będzie miał pewność, że tak „zabezpieczona” wierzytelność będzie egzekwowalna nawet, gdyby dłużnik z zagranicy nagle przestał płacić.

Konfederacja Lewiatan

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan, radca prawny, od kwietnia 2020 r. ekspert CEPEJ - European Commission for the Efficiency of Justice (Europejska Komisja ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości).