Europie brakuje przedsiębiorstw typu scale-up odnoszących sukcesy
19 maja 2020

Europie brakuje przedsiębiorstw typu scale-up odnoszących sukcesy

• Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki UE. Mają też zasadnicze znaczenie dla transformacji Europy w kierunku gospodarki zrównoważonej i cyfrowej.
• Konfederacja Lewiatan popiera tezy i propozycje zawarte w Komunikacie KE Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy, które mają pomóc przedsiębiorstwom.

Skuteczna strategia dla MŚP nabiera szczególnego znaczenia w dobie pandemii COVID-19 i w obliczu wyzwań, na które napotykają przedsiębiorcy operujący w różnych branżach w Europie.

– Zgadzamy się, że MŚP stanowią zasadniczy element realizacji unijnej strategii przemysłowej. Niemniej jednak istotne jest, aby Strategię MŚP uzupełnić odpowiednim dokumentem dedykowanym także przedsiębiorstwom typu scale-up, innowacyjnym, szybko się rozwijającym, które stanowią nadzieję na powstanie europejskich championów przemysłowych i technologicznych. Niedobór takich firm odnoszących sukcesy jest jednym z głównych wyzwań w Europie. Stoją one w obliczu wielu problemów, ale jednocześnie przy odpowiednim wsparciu mogą wnieść istotny wkład w tworzenie i wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Ponadto często są one prekursorami stosowania cyfrowych i zielonych technologii przez MŚP, co powinno zostać dostrzeżone i promowane przez prawodawców krajowych i unijnych – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji
Komisja Europejska słusznie zauważa, że MŚP nie czerpią w pełni korzyści z danych stanowiących siłę napędową gospodarki cyfrowej. Konfederacja Lewiatan uważa, że europejska strategia w zakresie danych ma szansę powodzenia, jeżeli dzielenie się nimi będzie korzystne dla obu stron (zachęty) oraz bezpieczne (klarowne ramy prawne). Dane powinny być udostępniane na warunkach gwarantujących uczciwą konkurencję, aby zapewnić, że praktyki globalnych graczy nie będą przeszkodą w tworzeniu innowacji w Europie.

Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i poprawa dostępu do rynku
Ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju MŚP. W tym kontekście należy mieć na uwadze także konieczność zapewnienia realizacji zasady level-playing-field w stosunku do przedsiębiorstw z państw trzecich. Istotne jest, aby przepisy prawa UE miały rozszerzony zakres terytorialny, tak aby objąć działania przedsiębiorców, w tym dostawców usług pochodzących z krajów trzecich, którzy kierują swoją ofertę do konsumentów, czy użytkowników w państwach UE. Zasada ta musi zostać wyposażona w efektywne mechanizmy egzekwowania prawa.

Europejskie MŚP postrzegają ustawodawstwo jako skomplikowane i uciążliwe, zwłaszcza ze względu na różne procedury w państwach członkowskich. Bariery te zniechęcają wiele z nich do prowadzenia działalności transgranicznej i zwiększania skali działalności.

Popieramy również dążenia Komisji Europejskiej w zakresie aktualizacji przepisów dotyczących usług cyfrowych. Należy jednak pamiętać, że tylko dzięki obowiązującej dyrektywie o handlu elektronicznym MŚP na przestrzeni lat znacznie zwiększyły swoje możliwości biznesowe oferując przy tym konsumentom coraz szerszy wybór towarów i usług. Dlatego też nowe regulacje powinny być w znacznej części oparte o dotychczasowe, sprawdzone przepisy.

Ponadto potencjał MŚP mógłby zostać zwiększony dzięki sprawiedliwemu uregulowaniu, na poziomie UE lub międzynarodowym, niektórych sektorów usług, takich jak np. usługi pocztowe. Droższe przesyłki pomiędzy państwami UE, niż te, które trafiają do Europy pokonując kontynenty stanowią istotną barierę i nie sprzyjają rozszerzeniu działalności transgranicznej MŚP na jednolitym rynku UE.

– Zachęcamy także Komisję Europejską do wsparcia rozwoju innowacyjnych usług płatniczych, które usprawnią przepływy finansowe MŚP. Przestrzegamy, że zbyt rygorystyczne przepisy prawa – zarówno te na poziomie UE, jak i przyjęte na poziomie krajowym w wyniku transpozycji, stanowią wielkie niebezpieczeństwo dla pozycji konkurencyjnej europejskich MŚP – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan