Europie coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników
18 lipca 2023

Europie coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników

Ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w UE sygnalizuje trudności ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Co trzecia osoba pracująca w Europie nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych – podkreślali uczestnicy biznesowego lunchu „Umiejętności i talenty dla Europy”, zorganizowanego w Brukseli przez pracodawców z Niemiec (BDA), Danii (DA) i Polski (Konfederacja Lewiatan).

Podniesienie i zmiana kwalifikacji pracowników w UE oraz ograniczenie niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej to główne cele trwającego Europejskiego Roku Umiejętności promującego ideę uczenia się przez całe życie. Podobne cele ma projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan – Better Skilled, który znakomicie wpisuje się w unijną inicjatywę.

Europa cierpi na brak pracowników

Niedobór pracowników jest jednym z największych ograniczeń gospodarki europejskiej, a zmiany demograficzne stanowią wyzwanie dla całego społeczeństwa. Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników powinno być absolutnym  priorytetem, jeśli chcemy utrzymać w przyszłości dobrobyt i atrakcyjność Europy.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że UE potrzebuje strategii dotyczącej pracy wykwalifikowanej, która powinna obejmować zarówno europejskich pracowników, jak i talenty sprowadzane z zagranicy. Wykwalifikowana krajowa siła robocza jest kluczowym motorem wzrostu, innowacji i konkurencyjności. Jednak, aby przeciwdziałać niedoborom siły roboczej i umiejętności, potrzebujemy więcej pracowników z zagranicy. Migracja zarobkowa musi być sprawiedliwa, a korzyści z niej muszą odnosić migranci, firmy i gospodarki narodowe.

– W całej Europie potrzebujemy więcej umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości, targetowanej polityki migracyjnej, edukacji i wymiany dobrych praktyk – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Umiejętności muszą być w centrum unijnej polityki ponieważ wpływają na gospodarkę i naszą konkurencyjność. Ponad 70% firm wskazuje, że ma trudności ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami. Biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoi UE, jak zielona i cyfrowa transformacja, a także zmiany geopolityczne, których jesteśmy świadkami, musimy skupić się na rozwoju umiejętności. Muszą one znaleźć się w  centrum naszej uwagi. Firmy powinny inwestować w rozwój umiejętności pracowników tak samo jak inwestują w nowe maszyny – stwierdził Nicholas Schmit, unijny komisarz ds. pracy i praw socjalnych.

Rekordowa liczba wolnych miejsc pracy

Deficyt siły roboczej oraz niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność Europy. 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiadają podstawowych umiejętności cyfrowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, problem rosnącego zapotrzebowania na nowe umiejętności i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej będzie się tylko powiększał. Jak wskazuje Komisja Europejska, pomimo tego, że liczba bezrobotnych w Europie jest niska jak nigdy dotąd, to liczba wolnych miejsc pracy osiągnęła rekordowy poziom i dlatego też konieczne jest zwiększenie inwestycji w kształcenia oraz szkolenia.

60% dorosłych powinno uczestniczyć w szkoleniach

Europejski Rok Umiejętności ma pomóc UE w realizacji przyjętych celów społecznych. Plan ten zawiera ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. – m.in. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, a także 60 proc. osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu. Inicjatywa ta ma również wesprzeć realizację celów cyfrowego kompasu na 2030 r., który z kolei zakłada, że co najmniej 80 proc. dorosłych powinno do 2030 r. posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe.

Potrzebna jest także poprawa dostępu cudzoziemców do unijnego rynku, systemu ich zatrudniania oraz uznawania ich kwalifikacji. Konieczne jest stworzenie sprawnych mechanizmów przyciągania siły roboczej z państw trzecich w celu obsadzania wolnych miejsc pracy w sektorach, w których utrzymują się niedobory, a także rekrutacji specjalistów z potrzebnymi umiejętnościami.


Konferencja jest organizowana w ramach projektu: „Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19” dofinansowanego przez Unię Europejską, reprezentowaną przez Komisję Europejską.

 

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 Konfederacja Lewiatan