Jak rekompensować koszty pracy zdalnej?
24 czerwca 2022

Jak rekompensować koszty pracy zdalnej?

Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości pracowników. Umożliwienie pracodawcom ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika – proponuje Konfederacja Lewiatan.

– Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w projekcie ustawy postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generujące pewne ryzyka przez co mogą zniechęcić część z nich do tej formy organizacji pracy. Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań. Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości odpowiada na postulaty środowiska pracodawców. W naszej ocenie projektowane rozwiązanie powinno jednak uwzględniać szersze przesłanki przeprowadzania kontroli. W obecnym brzmieniu zbyt restrykcyjnie ogranicza zakres działań pracodawców – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Duże kontrowersje budzą zasady ustalania ryczałtu z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Najtrafniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii zasad zwrotu kosztów pracy zdalnej do rozstrzygnięcia na poziomie zakładowym. Rząd nie bierze jednak pod uwagę takiego rozwiązania. Dlatego istotne jest, aby umożliwić pracodawcom ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

Konfederacja Lewiatan proponuje też zwiększenie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym. Praca okazjonalna jest skierowana do pracownika i ma na celu realizację jego potrzeb. Wpisuje się w promowany przez rząd aspekt godzenia życia zawodowego z rodzinnym, szczególnie w przypadku pracowników, których miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca pracy.

Pracodawcy postulują również odejście od „każdorazowego” obowiązku uzgadniania miejsca pracy zdalnej oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie bhp, uwzględniając specyfikę świadczenia pracy zdalnej w przypadku stanów nadzwyczajnych czy pracy okazjonalnej. Chcą też wydłużenia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej.

Lewiatan opowiada się także za rozszerzeniem przesłanek badania trzeźwości pracowników. Obecnie zaproponowane przepisy ograniczają weryfikację trzeźwości, uniemożliwiając często kontrolę. Powstaje wątpliwość czy kontrola będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku pracowników wykonujących prace administracyjno-biurowe? Brakuje też możliwości przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w przypadku podejrzenia stawienia się pracownika do miejsca pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Konfederacja Lewiatan