Jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej – konsultacje
18 stycznia 2021

Jak ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej – konsultacje

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, rozpoczęło prace nad przygotowanie, pakietu rozwiązań legislacyjnych, które mają wpłynąć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróciło się z prośbą o zgłoszenie propozycji zmian w prawie, które Państwa zdaniem przyczynią się do poprawy sytuacji firm, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej. Dadzą impuls dla rozwoju i pobudzą inwestycje.

 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie propozycji takich rozwiązań, z podziałem na następujące obszary.

1. Nadmierna restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych
Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w ramach których np.:

 • zasadne jest zmniejszenie zakresu lub częstotliwości przedkładanych przez przedsiębiorców danych, informacji lub sprawozda
 • zasadne jest uchylenie dublujących się obowiązków sprawozdawczych
 • zasadne jest uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym w szczególności wywodzących się z uchylonych lub zasadniczo zmienionych aktów prawnych.

2. Brak szczególnych ułatwień dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP)
Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), w przypadku których np.:

 • celowe jest wyłączenie MŚP spod zakresu podmiotowego regulacji (np.: przedsiębiorcy poniżej określonego progu zatrudnienia lub obrotu nie muszą przestrzegać obowiązków wynikających z danej regulacji) (całkowite zwolnienie)
 • wskazane jest wyłączenie MŚP z określonych wymogów regulacyjnych (np. ostrzeżenia przedsiębiorców zamiast zastosowania sankcji w przypadku braku dostosowania do regulacji) (częściowe zwolnienie)
 • przedsiębiorca z sektora MŚP, w zależności od wielkości, powinien mieć dłuższy okres czasu na dostosowanie się do zmian w porównaniu do dużych firm (wydłużony okres przejściowy)
 • możliwe powinno być dobrowolne wprowadzenie rozwiązań przez MŚP – firmy poniżej określonego progu mogą dobrowolnie zastosować wymogi regulacyjne
 • zakres stosowania regulacji powinien zostać ograniczony jedynie do MŚP.

3. Nieprecyzyjność przepisów
Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.:

 • są szczególnie trudne w odbiorze dla przedsiębiorców,
 • nie wskazują wprost adresatów regulacji lub nakładanych obowiązków,
 • nie pozwalają zidentyfikować zakresu swobody działania przedsiębiorcy,
 • nie wskazują wprost, które z przepisów mają charakter bezwzględnie obowiązujący (obligatoryjny), a które dobrowolny (fakultatywny),
 • pozostają w sprzeczności z innymi przepisami,
 • pozostawiają nadmierne pole do  swobodnej interpretacji lub nadużyć szkodzących uczciwej konkurencji,
 • wymagają scalenia z kilku źródeł do jednego aktu prawnego, z uwagi na rozproszenie przepisów dotyczących tego samego zagadnienia.

4. Brak dostosowania przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacji
Wskaż i opisz regulacje (ustawy, rozporządzenia, załączniki lub konkretne przepisy, definicje), które np.:

 • generują bariery dla stosowania nowoczesnych technologii
 • uległy (lub w bliskim horyzoncie czasowym ulegną) dezaktualizacji z uwagi na postęp techniczno-technologiczny w danej branży
 • nakazują stosowanie określonych technologii, w sytuacji gdy dostępne są alternatywne technologie
 • zakazują stosowania wybranych technologii, które z upływem czasu przestały być uznawane za szkodliwe lub nieefektywne
 • umożliwiają stosowanie technologii, które z upływem czasu zostały uznane za szkodliwe lub nieefektywne
 • faworyzują danego producenta, dostawcę lub usługodawcę, utrudniając uczciwą konkurencję.

Możesz również zgłosić brak uregulowań prawnych danego obszaru, który Twoim zdaniem powinien zostać ujęty w ustawie lub rozporządzeniu.

5. Inny obszar
Wskaż propozycje, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach.

Propozycje prosimy przesłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl w terminie do 15 lutego 2021 r.

 

Konfederacja Lewiatan