Jak zwiększyć zatrudnienie i tworzyć nowe miejsca pracy?
26 kwietnia 2021

Jak zwiększyć zatrudnienie i tworzyć nowe miejsca pracy?

Bez skutecznych środków podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania istnieje ryzyko, że transformacja cyfrowa i ekologiczna doprowadzą do likwidacji wielu miejsc pracy i wzrostu bezrobocia. Jednym ze sposobów, który może temu zapobiec jest Fundusz Podnoszenia Kwalifikacji i Kompetencji, który poparli partnerzy społeczni – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym „Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z Covid-19″.

– Zwracamy uwagę na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Za ich przygotowanie do przyszłej pracy w większym stopniu powinien być odpowiedzialny sektor oświaty i szkolnictwa wyższego. Publiczne służby zatrudnienia nie powinny nadrabiać braków w edukacji formalnej, a raczej wyposażać młodych ludzi w brakujące im umiejętności społeczne i osobiste oraz stwarzać szanse na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Z uwagi na negatywne trendy demograficzne, pogłębione również przez kryzys związany z Covid-19, istotne jest tworzenie zachęt do podejmowania pracy (również w niepełnym wymiarze godzin) oraz do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Istotne jest również zdefiniowanie na nowo zadań publicznych służb zatrudnienia. Powinny one mieć aktywną rolę w kształtowaniu polityki zatrudnienia i realizować zadania również wobec osób, które nie mają formalnego statusu osoby bezrobotnej, ale mogą – po dobranym programie aktywizacji – uczestniczyć w rynku pracy.

Istotna wydaje się również współpraca między podmiotami publicznymi i prywatnymi w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowaniu. Nie zawsze publiczne służby zatrudnienia są w stanie sprostać potrzebom szybko zmieniającego się rynku pracy.

Należy też wzmacniać instytucje dialogu społecznego i zapewnić im istotny wpływ na przebieg reform, szczególnie w zakresie rynku pracy czy dostosowania gospodarki do wymogów wynikających z transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Konfederacja Lewiatan uważa, że konieczne jest wspieranie pracodawców w tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy i przygotowanie programów edukacyjnych, w tym edukacji zawodowej, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem oraz ogólnokrajowych programów szkoleń dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z uwagi na transformację lub negatywne skutki pandemii Covid -19.

– Ostrzegamy, że zalecenie dotyczące łączenia różnych form podnoszenia kwalifikacji przez pracowników z płatnym urlopem szkoleniowym, może doprowadzić do rozbieżności interesów pracodawców i pracowników, a tym samym ograniczyć wykorzystanie tej formy. Niewątpliwie szkolenia związane z aktualnym miejscem pracy mogą być wspierane przez pracodawców, ale te, które mają służyć zmianie zawodu lub miejsca pracy powinny być realizowane w czasie wolnym pracownika – dodaje Monika Fedorczuk.

Konfederacja Lewiatan