Jakie będą priorytety prezydencji słoweńskiej w Radzie UE?
30 czerwca 2021

Jakie będą priorytety prezydencji słoweńskiej w Radzie UE?

Słowenia rozpocznie swoje przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Będzie to ważny czas dla Europy, która wychodzi z koronakryzysu. Najbliższe pół roku to kluczowy okres dla pobudzenia unijnej gospodarki.

4 czerwca na Konferencji Prezydentów BusinessEurope (CoPres), mieliśmy okazję wysłuchać słoweńskiego premiera Janeza Janšy, który przedstawił cztery główne priorytety prezydencji słoweńskiej. Podczas spotkania, BusinessEurope i federacje członkowskie przekazały stronie słoweńskiej kluczowe postulaty biznesu.

 

Unia Europejska odporna na kryzysy, która cieszy się zaufaniem obywateli

Prezydencja słoweńska skoncentruje się na budowaniu odporności UE na kryzysy, zwłaszcza w obszarach zdrowia publicznego oraz cyberbezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o zdrowie, działania Prezydencji skupią się na tworzeniu i wzmacnianiu Europejskiej Unii Zdrowotnej oraz budowie strategicznej autonomii Unii poprzez wspierane europejskich producentów leków, szczepionek i wyrobów medycznych. Słowenia zwróci też szczególną uwagę na wzmocnienie cyberodporności infrastruktury krytycznej i jednolitego rynku cyfrowego.

W czasie CoPres premier Słowenii mówił też o tym, jaką rolę będzie miała prezydencja w związku z trwającą Konferencją na temat przyszłości Europy (COFE). Słowenia będzie reprezentowała Radę UE. Jako członek Rady Sterującej i Wykonawczej ma być gwarantem respektowania postulatów poszczególnych państw członkowskich. Dla przypomnienia, COFE rozpoczęła się w maju i potrwa rok – aż do zakończenia Prezydencji francuskiej w połowie 2022 r.

Odbudowa gospodarcza Unii Europejskiej w oparciu o cyfrową i zieloną transformację

Prezydencja słoweńska skupi się również na wdrożeniu Planu Odbudowy oraz funduszu NextGenerationEU. Szczególny nacisk położy na działania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

W obszarze zmian klimatycznych, Słowenia skoncentruje się na pakiecie legislacyjnym „Fit for 55″, który Komisja Europejska opublikuje w połowie lipca 2021 r.

W dziedzinie cyfryzacji, Słowenia położy nacisk na regulację rynków usług cyfrowych. Będzie prowadzić negocjacje na temat prawa o usługach cyfrowych (DSA) i prawa o rynku cyfrowym (DMA). Ważnym tematem będzie też regulacja dotycząca sztucznej inteligencji (SI).

Unia oparta na praworządności i europejskim stylu życia

Prezydencja słoweńska będzie chciała zrobić postępy w negocjacjach nad nowym paktem o migracji i azylu. Głównym dążeniem będzie tu osiągnięcie politycznej zgody w zakresie wdrażania koncepcji solidarności i odpowiedzialności. Prezydencja zobowiązuje się też do pracy nad wzmacnianiem strefy Schengen i przywróceniem jej pełnego funkcjonowania.

Kolejnym ważnym obszarem dla prezydencji będzie praworządność w UE. Słowenia zamierza podjąć dalsze kroki, które mają na celu sformalizowanie nowego procesu przeglądu praworządności w państwach członkowskich UE. W planach jest również coroczna dyskusja nad raportem na temat praworządności.

Prezydencja słoweńska będzie też chciała osiągnąć postępy w obszarze europejskiej polityki społecznej, w szczególności w zakresie Planu działań na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i proponowanej dyrektywy w sprawie płacy minimalnej.

Bezpieczna Unia Europejska, dobry i rzetelny partner w sąsiedztwie i na świecie

Nowa prezydencja chce promować ścisłą współpracę z USA i NATO, wzmacniając bliskie strategiczne stosunki transatlantyckie – nie tylko w kwestii wymiany handlowej.

Prezydencja skoncentruje się też na Bałkanach Zachodnich. Będzie kontynuowała działania na rzecz rozszerzenia Unii o kraje tego regionu, przy równoczesnych działaniach na rzecz ożywienia gospodarczego.

Postulaty BusinessEurope i europejskich federacji pracodawców

W przesłaniu biznesu do premiera Słowenii, podkreśliliśmy następujące punkty:

  • Wyraziliśmy mocne poparcie dla 4 głównych priorytetów prezydencji słoweńskiej, podkreślając, że europejski biznes również działa na rzecz Europy, która jest silna gospodarczo, bezpieczna i oparta na rządach prawa. Wspieramy zieloną i cyfrową transformację, która ma być impulsem dla modernizacji unijnej gospodarki i wspierać europejskie firmy.
  • Przedstawiliśmy postulaty biznesu, które są konieczne do osiągnięcia solidnego ożywienia gospodarczego, przy równoczesnej poprawie długoterminowej konkurencyjności firm. Chodzi o to, by umożliwić im inwestowanie w zieloną i cyfrową transformację, generowanie wzrostu i tworzenie miejsc pracy.
  • Zwróciliśmy uwagę na potrzebę unikania niepotrzebnych obciążeń dla firm w konkretnych propozycjach UE, nad którymi prezydencja będzie pracować. Chodzi m.in. o płacę minimalna i przepisy o należytej staranności – z ang. due dilligence, itp.
  • Wyraziliśmy poparcie dla ambitnej polityki handlowej, przywrócenia partnerstwa z USA, przywrócenia równowagi w stosunkach z Chinami, zapewnienia ratyfikacji zawartych umów handlowych, takich jak UE-Mercosur oraz stworzenia synergii między polityką handlową, a innymi politykami UE. Ma to na celu wzmocnienie otwartej autonomii strategicznej Europy, przy jednoczesnym propagowaniu wielostronnego handlu opartego na zasadach.

 

Konfederacja Lewiatan