Kluczowe postulaty BusinessEurope dla francuskiej prezydencji w Radzie UE
25 stycznia 2022

Kluczowe postulaty BusinessEurope dla francuskiej prezydencji w Radzie UE

W ślad za deklaracją przyjętą przez CoPres w Paryżu, w listopadzie 2021, BusinessEurope i federacje członkowskie przekazały na ręce prezydenta Macrona listę szczegółowych postulatów biznesu w kluczowych obszarach polityki.

W dniach 10-11 marca planowany jest nieformalny szczyt europejski w Paryżu, który ma być poświęcony sprawom gospodarczym, a przede wszystkim dyskusji o wzmocnieniu unijnej gospodarki po pandemii oraz wizji dla Europy 2030. BusinessEurope oczekuje konstruktywnej współpracy z prezydencją francuską nad konkretnym planem wzmocnienia Unii Europejskiej, wokół poniższych obszarów:

  1. Walka z COVID. Pandemia jeszcze się nie skończyła i dlatego pilnie potrzebne są dalsze działania w zakresie szczepień i koordynacji środków krajowych w celu zminimalizowania zakłóceń mobilności w Unii Europejskiej.
  2. Polityka gospodarcza. Musimy uniknąć przedwczesnego zakończenia działań wspierających przedsiębiorców i pracowników dotkniętych kryzysem COVID. Uzyskanie trwałego ożywienia i powrotu do zrównoważonych pozycji budżetowych w perspektywie średnioterminowej wymaga dalszych usprawnień w unijnej polityce gospodarczej. Ponadto, ambitna polityka przemysłowa to najlepszy sposób na wzmocnienie innowacyjności i globalnej konkurencyjności europejskich firm.
  3. Lepsze stanowienie prawa. W środowisku biznesowym narastają obawy dotyczące propozycji legislacyjnych, które stawiają europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji podczas konkurowania na rynkach globalnych. Firmy nie radzą sobie z niekończącą się kumulacją wymogów i ograniczeń administracyjnych. Dla europejskiej gospodarki najważniejsze jest, aby mogły się skupić na wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią oraz zielonej i cyfrowej transformacji.
  4. Jednolity rynek i cyfryzacja. Aby wzmocnić europejski jednolity rynek i przyspieszyć jego cyfryzację, prezydencja francuska powinna bronić ogólnego podejścia Rady podczas finalizacji przyjęcia ustawy o usługach cyfrowych i ustawy o rynkach cyfrowych oraz pracować nad sprzyjającej innowacjom ustawie o sztucznej inteligencji.
  5. Pakiet Fit for 55. Ambicje klimatyczne i konkurencyjność przemysłu mogą i powinny iść „ręka w rękę”. Postulujemy o podejście do pakietu Fit for 55, jako całości i potraktowanie priorytetowo potrzeby dostępu do przystępnej cenowo, odnawialnej i niskoemisyjnej energii i paliw, a także do wzajemnie połączonej infrastruktury energetycznej. Te czynniki są niezbędne dla powodzenia europejskiej zielonej transformacji.
  6. Zatrudnienie i polityka społeczna. Modernizacja europejskich rynków pracy i rozwijanie umiejętności pracowników jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Potrzebne jest zrównoważone podejście do pracy na platformach, płacy minimalnej i przejrzystości płac. Ponadto, zalecenie Rady w sprawie indywidualnych kont edukacyjnych musi lepiej odzwierciedlać wspólne poglądy wyrażone w trójstronnej opinii Komitetu Doradczego ds. Szkolenia Zawodowego, który podkreśla, że ​​istnieje wiele dobrych narzędzi do prowadzenia szkoleń.
  7. Należyta staranność, zrównoważony ład korporacyjny i sprawozdawczość. Aby wprowadzić wykonalne wymogi, wszystkie bieżące inicjatywy (od przyszłych zasad dotyczących ładu korporacyjnego, należytej staranności i sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju po taksonomię) muszą być spójne, przyjazne i zapewniać pewność prawną do firm europejskich.
  8. Handel międzynarodowy. Handel i współpraca międzynarodowa z wiarygodnymi partnerami mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania ożywienia gospodarczego naszego kontynentu, a prezydencja francuska ma ważną rolę do odegrania w zakresie promowania zrównoważonego handlu opartego na zasadach oraz otwierania nowych możliwości handlowych i inwestycyjnych dla europejskich przedsiębiorstw.
  9. Konferencja na temat przyszłości Europy (COFE). Rekomendacje wynikające z tej konferencji nie mogą podsycać nierealistycznych oczekiwań. Zarówno unijne instytucje, jak i Europejczycy muszą mieć świadomość tego, że dynamiczna gospodarka jest warunkiem koniecznym dla utrzymania naszego stylu życia i promowania go na arenie międzynarodowej. Konsekwencją nadmiernego obciążenia europejskich przedsiębiorstw na unijnym jednolitym rynku, będzie nieuchronnie osłabienie ich konkurencyjności i odejście od ambitnej międzynarodowej polityki handlowej. Przy takim podejściu, nie osiągniemy trwałego ożywienia gospodarczego i osłabimy globalną pozycję Europy.

 

Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope
kgrafa@lewiatan.org


Artykuł dla styczniowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan.