Kodeks pracy – uwagi Lewiatana do rządowego projektu nowelizacji
23 czerwca 2022

Kodeks pracy – uwagi Lewiatana do rządowego projektu nowelizacji

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 2335), poniżej przekazuję w załączeniu stanowisko Konfederacji Lewiatan wraz z propozycjami poprawek.
Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy dwóch istotnych regulacji: weryfikacji trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej.

Praca zdalna od dwóch lat jest stosowana powszechnie, a swoje źródła ma w praktyce poprzedzającej okres epidemii COVID-19 (tzw. home-office). Dla wielu podmiotów praca zdalna jest systemowym rozwiązaniem, ale w wielu sektorach będzie stanowiła korzyść pracownika przy nikłym zainteresowaniu pracodawcy tym rozwiązaniem. Optymistyczne założenia rządu co do wykorzystania pracy zdalnie w celu uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wsparcia godzenia obowiązków rodzinnych z pracą czy aktywizacji zawodowej, mogą nie zostać spełnione. W obecnym brzmieniu projektu rozwiązania w zakresie pracy zdalnej postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generujące pewne ryzyka, potencjalnie zniechęcając część z nich do tej formy organizacji pracy. Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań.

Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości odpowiada na postulaty środowiska pracodawców. W naszej ocenie projektowane rozwiązanie powinny jednak uwzględniać szersze przesłanki przeprowadzania kontroli. Obecne brzmienie zbyt restrykcyjnie ogranicza zakres działań pracodawców.

Szczegółowe uwagi wraz z kluczowymi zagadnieniami do wyjaśnienia prezentujemy w załączonym stanowisku.

KL/237/116/RL/2022

Pobierz