Konkurencyjność wzmocni UE – priorytety BusinessEurope dla prezydencji hiszpańskiej
01 lipca 2023

Konkurencyjność wzmocni UE – priorytety BusinessEurope dla prezydencji hiszpańskiej

1 lipca Hiszpania objęła przewodnictwo w Radzie UE i zaprezentowała swoje priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Znalazły się wśród nich cztery kluczowe obszary: reindustrializacja i wzmacnianie strategicznej autonomii UE, zielona transformacja, promocja większej sprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz działania na rzecz europejskiej jedności.

Podczas CoPres w Madrycie, na ręce wicepremierki Nadii Calviňo, BusinessEurope (BE) przekazało deklarację, podsumowującą priorytety biznesu dla UE.

W ramach deklaracji madryckiej, dzięki działaniom Lewiatana, 40 federacji członkowskich BE potwierdziło swoje wsparcie dla Ukrainy, jej mieszkańców i europejskich aspiracji. Teraz nadszedł czas, aby przekuć te ambicje w czyny i pomóc Ukrainie wypełnić najważniejsze kryteria członkostwa w UE.

Drugim kluczowym przesłaniem jest wezwanie do działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności unijnej gospodarki. Koniecznym krokiem będzie przyjęcie europejskiej strategii konkurencyjności. Jej centralnym elementem musi być jednolity rynek europejski i jego dalsza integracja. Innym ważnym celem powinna być ambitna polityka przemysłowa UE. Tylko tworząc przyjazne warunki do inwestowania w Europie, będziemy zdolni do przeprowadzenia zielonej i cyfrowej transformacji oraz utrzymania wysokiego standardu życia Europejczyków.

Działania prezydencji hiszpańskiej powinny się skupiać na pięciu obszarach:

  • Zapewnienie „regulacyjnego oddechu” europejskim firmom, czyli regulować mniej a lepiej

Nadmierne obciążenia regulacyjne osłabiają konkurencyjność europejskich firm. W ciągu ostatnich pięciu lat przyjęto ponad 5 000 stron aktów prawnych. To pociąga za sobą znaczne koszty, dotkliwe zwłaszcza dla sektora MŚP. Kontrole konkurencyjności muszą być przeprowadzane w odniesieniu do wszystkich unijnych inicjatyw regulacyjnych.

  • Pogłębienie jednolitego rynku UE

Podstawą dobrobytu Europy jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. 30. rocznica jego powstania powinna prowadzić do konkretnych działań w celu zapewnienia równych warunków działania. Niewystarczająca integracja rynku usług utrudnia bliźniaczą transformację ekologiczną i cyfrową. Dlatego konieczne jest, m. in., pilne usunięcie barier regulacyjnych w transgranicznej działalności gospodarczej oraz zapewnienie szybkiego przyjęcia proponowanej e-deklaracji. Konieczna jest także intensyfikacja działań w zakresie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

  • Zabezpieczenie dostaw energii po konkurencyjnych cenach

UE musi mieć zrównoważony dostęp do energii po konkurencyjnych cenach i wspierać rozwój energetyki odnawialnej oraz niskoemisyjnej.

  • UE potrzebuje kompetencji i umiejętności, jak również innowacji

Coraz więcej firm boryka się z niedoborami umiejętności i problemami z rekrutacją. Europejski Rok Umiejętności musi zatem przynieść konkretne rezultaty. Z zadowoleniem odnotowaliśmy, że jednym z priorytetów prezydencji jest poprawa perspektywy dla młodych ludzi, poprzez wzmacnianie inkluzywności w edukacji i cyfryzację sektora edukacji. Jednak potrzebujemy kompleksowej strategii na rzecz kompetencji i umiejętności oraz przyciągania talentów z państw trzecich.

  • Unijna polityka handlowa kluczowa dla atrakcyjności Europy, jako miejsca do inwestowania

Zawieranie, ratyfikowanie i pełne wdrażanie obopólnie korzystnych umów handlowych i surowcowych partnerstw są ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem dla dywersyfikacji rynków eksportowych i importowych. Dlatego liczymy na to, że prezydencja hiszpańska podejmie konieczne działania dla zapewnienia przyjaznego otoczenia regulacyjnego, poprzez m. in.  uproszczenie procedur udzielania zezwoleń, zachowanie wymogów informacyjnych w ramach niezbędnego minimum, chroniąc tajemnice handlowe. Liczymy także na postęp w zakresie negocjowania umów o wolnym handlu. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do zacieśnienia relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi i obniżenia kosztów prowadzenia biznesu, poprzez wyeliminowanie barier pozataryfowych oraz rozwiązania długotrwałych konfliktów handlowych.


Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023