Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw
14 stycznia 2021

Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

To obszerny projekt nowelizacji, stanowiący implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku Wewnętrznego. Zmienia lub zwiększa ingerencję UOKiK również w strukturę korporacyjną przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach nowego projektu ustawy.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 26 stycznia do Adriana Zwolińskiego, eksperta Konfederacji Lewiatan: azwolinski@konfederacjalewiatan.pl

Przykładowe zmiany/przepisy:

  • Założenie projektu: Projekt ma na celu przede wszystkim transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku Wewnętrznego.
  • Reforma programu łagodzenia kar (leniency) oraz zmiany dotyczące kar: obejmuje m.in. definicję ustawową programu łagodzenia kar i zawierającą odniesienie do wymogów uczestnika tajnego kartelu, czy nowelizację warunków skorzystania z instytucji leniency (zwolnienia bądź obniżenia kar). Proponuje się także zmianę dot. samych kar, w tym kar nakładanych na związki przedsiębiorców oraz zmianę kary ilościowej (do 50 000 000 euro) na procentową (do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary) w przypadku naruszeń wskazanych w art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Gwarancje ochrony praw przeszukiwanego (projektowany art. 105nc): projekt na nowo reguluje instytucję legal professional pivilege, dotyczącą ochrony tajemnicy adwokackiej lub radcowskiej podczas przeszukania (pisma lub dokumenty w zakresie pisemnej komunikacji między przeszukiwanym a niezależnym od przeszukiwanego m.in. adwokatem i radcą prawnym).
  • Zwiększenie odpowiedzialności ,,przedsiębiorcy wywierającego decydujący wpływ” (projektowany art. 6aa oraz 9a): Zasada, iż w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w przepisach (art. 6 ust. 1 lub art. 101 TFUE lub art. 9 ust. 1 lub art. 102 TFUE) naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę. Projekt definiuje również ,,wywieranie decydującego wpływu”. Ponadto w zakresie art. 6aa wskazano na ust. 4, który przewiduje odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcy wywierającego decydujący wpływ w przypadku stwierdzenia naruszenia na podstawie projektowanego art. 6aa ust. 1.
  • Środki strukturalne (projektowany art. 10 ust. 5): wprowadzone zostają dowolne środki strukturalne (ingerujące w strukturę przedsiębiorcy) w art. 10 ust. 5, zastępując dotychczasowy środek polegający na powierzeniu wykonywania określonej działalności gospodarczej, w tym wykonywania tej działalności na różnych szczeblach obrotu, poszczególnym podmiotom w ramach grupy kapitałowej lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy.

Autor projektu: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

link do RCL:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342403/katalog/12757018#12757018

 

Konfederacja Lewiatan