Konsultacje publiczne ws. Instrumentu Nadzwyczajnego Jednolitego Rynku
20 maja 2022

Konsultacje publiczne ws. Instrumentu Nadzwyczajnego Jednolitego Rynku

fot. Patrick Campanale / Unsplash

BusinessEurope przy aktywnym udziale Konfederacji Lewiatan wzięło udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej ws. Instrumentu Nadzwyczajnego Jednolitego Rynku (SMEI), który powinien zostać opublikowany w trzecim kwartale 2022 r.

Inicjatywa ma na celu wprowadzenie elastycznego i przejrzystego mechanizmu szybkiego reagowania na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe, które zagrażają funkcjonowaniu jednolitego rynku takie jak np. pandemia COVID-19, czy też obecna wojna w Ukrainie.

Zamiarem Komisji jest zdecydowanie poprawić koordynację, solidarność i spójność na poziomie UE gwarantując: ciągły swobodny przepływ towarów, usług i osób; sprawnie funkcjonujące łańcuchy dostaw; dostęp do towarów i usług.

Czego nie powinno zawierać SMEI?

SMEI nie powinno być mieszane z celami lub środkami ogólnej polityki przemysłowej, jednolitego rynku lub polityki handlowej. Nie powinno też być postrzegane jako środek do dalszej integracji jednolitego rynku, który powinien być mocno pogłębiany przez Komisję za pomocą innych instrumentów.

Mając to na uwadze, BusinessEurope nie popiera rozszerzenia zakresu SMEI na strategiczne zależności gospodarki UE. Zdecydowanie odrzucamy pomysł nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku ujawniania wrażliwych informacji handlowych (służących ukierunkowanemu monitorowaniu zidentyfikowanych strategicznych łańcuchów dostaw) lub skrajnych środków „ostatniej szansy” na poziomie UE, takich jak obowiązkowa zmiana modeli biznesowych/produkcji/usług. Opowiadamy się przeciwko takiemu poziomowi interwencjonizmu.

Co powinno znaleźć się w SMEI?

SMEI jest inicjatywą bardzo potrzebną, ponieważ  nasz jednolity rynek musi być odporny na obecne i przyszłe kryzysy. Jednak jego zakres powinien być wąski i zapewniać ukierunkowane, skuteczne i egzekwowalne ramy prawne, które chronią swobody jednolitego rynku w każdej sytuacji kryzysowej, sprawdzają krajowe i europejskie środki antykryzysowe pod kątem zgodności z podstawowymi zasadami konieczności, proporcjonalności i niedyskryminacji oraz zapewniają współpracę administracyjną i dostęp do informacji dla przedsiębiorstw i obywateli.

SMEI powinno zapewnić ramy reagowania kryzysowego, zgodnie ze ścisłą i wyczerpującą listą kryteriów, dla środków ograniczonych w czasie, aby zapobiec ich utrwaleniu. Należy określić przejrzystą procedurę ewentualnego przedłużania środków i ich ostatecznego zakończenia. Utrzymanie otwartych „linii życia” w gospodarce europejskiej może się udać, jeśli SMEI będzie postępować zgodnie z logiką leżącą u podstaw łańcuchów wartości przedsiębiorstw, które są paneuropejskie i międzynarodowe. Dlatego kluczowe znaczenie ma sformułowanie jasno określonej, zharmonizowanej między państwami członkowskimi definicji kryzysu, która nie mogłaby podlegać różnym interpretacjom.

Cała treść stanowiska BusinessEurope znajduje się tutaj.


Artykuł dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Lewiatana w Brukseli