Kontrowersyjne zawieszenie zbiórki i przetwarzania odpadów
30 marca 2021

Kontrowersyjne zawieszenie zbiórki i przetwarzania odpadów

• Zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów musi mieć charakter ekstraordynaryjny i wojewoda nie może tego przepisu stosować w sposób dowolny.
• Warunki wydania decyzji przez wojewodę powinny być doprecyzowane i ograniczone – uważa Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan przygotował dodatkowe uwagi do projektu ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzisiaj tarczą antykryzysową ma się zająć Senat.

– Zawieszenie selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów oraz kierowanie ich bezpośrednio do spalania lub na wysypiska uniemożliwi osiągnięcie poziomów recyklingu dla odpadów komunalnych i znajdujących się wśród nich odpadów opakowaniowych. Projekt nie zawiesza jednak w takim przypadku obowiązku realizacji poziomu recyklingu, ani dla odpadów komunalnych jeśli idzie o samorządy, ani opakowaniowych w stosunku do wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują również zmianę regulacji dotyczącą terminów ważności i obowiązywania określonych decyzji, w szczególności wynikających z prawa budowlanego. Obecne zapisy przewidują wygaśnięcie pozwolenia na budowę w sytuacji gdy, w tym okresie nie rozpocznie się budowa.

– Podobny problem dotyczy także przedłużania „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których by decyzja mogła posłużyć do występowania o kolejne decyzje inwestycyjne w okresie przekraczającym 6 lat od daty jej udzielenia (maksymalnie 10 lat), musi uzyskać taką aprobatę organu w drodze odrębnego postanowienia. W razie braku takiego rozwiązania decyzja środowiskowa staje się niejako bezużyteczna i zgodnie z przepisami należy ubiegać się o nową, co w przypadku przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko może wiązać się z procedurą trwająca od kilku miesięcy do kilku lat – ostrzega Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan