Koronawirus zagraża realizacji projektów unijnych
12 marca 2020

Koronawirus zagraża realizacji projektów unijnych

  • Obecnie z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest ponad 60 tys. projektów o łącznej wartości 451,6 mld zł.
  • Beneficjenci projektów, szczególnie tych realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane z koronawirusem. Mamy do czynienia z siłą wyższą, która wymaga ponadstandardowych działań.
  • Konfederacja Lewiatan postuluje przygotowanie pakietu rozwiązań niwelujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć będę beneficjentów.

– Problemem będzie realizacja projektów zgodnie z zakładanymi terminami oraz osiągnięcie wskaźników. Najbardziej dotkliwe skutki dotyczą projektów z udziałem osób, zakładające wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów, w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników (m.in. konferencje, kongresy, konsultacje) – mówi Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zagrożone są także projekty dotyczące współpracy i mobilności ponadnarodowej (w tym wymiany studenckie, staże międzynarodowe). Ze względu na dezorganizację pracy szkół i uczelni także projekty tych podmiotów nie będą realizowane zgodnie z planem.

Konfederacja Lewiatan postuluje przygotowanie pakietu rozwiązań niwelujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć będę beneficjentów, w tym m.in.:

  1. elastyczne podejście instytucji do rozliczania wydatków, które już zostały poniesione lub wynikają z długoterminowych kontraktów, w tym kwalifikowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem biur i zespołów projektowych, ale także wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem wydarzeń, które w projektach nie dojdą ostatecznie do skutku (np. szkolenia, konferencje),
  2. wprowadzenie szybkich i prostych procedur dotyczących zawieszania projektów i wstrzymywania okresu ich realizacji,
  3. możliwość (na wniosek beneficjenta) zmiany okresów rozliczeniowych,
  4. możliwość (na wniosek beneficjenta) wydłużenia okresu realizacji projektów oraz kwalifikowania wydatków (także w tych przypadkach, w których okres realizacji był narzucony kryteriami wyboru w konkursach),
  5. weryfikację zakresu projektów i elastyczne wprowadzanie zmian, np. co do formy wsparcia (np. zmiana z formy stacjonarnej na zdalną),
  6. możliwość renegocjacji zakładanych wskaźników projektów (także tych narzucanych kryteriami wyboru w konkursach).

 

W przypadku przedłużania się i nasilania negatywnych zjawisk związanych z koronawirusem proponujemy podjęcie kroków na poziomie europejskim w celu wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w programach operacyjnych finansowanych ze środków perspektywy 2014-2020.

Konfederacja Lewiatan