Korzystne zmiany w realizacji projektów unijnych w czasie epidemii koronawirusa
17 marca 2020

Korzystne zmiany w realizacji projektów unijnych w czasie epidemii koronawirusa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku z epidemią koronawirusa, przygotowało zmiany dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, przyjęte w trybie pilnym rozwiązania, są konkretne i zgodne z postulatami przedsiębiorców.

 

– Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MFiPR stanął na wysokości zadania. Do zastosowania nowych regulacji potrzeba jednak zaangażowania i dobrych decyzji po stronie instytucji wdrażających środki unijne. To od nich zależy, na jaką elastyczność będą mogli liczyć realizatorzy projektów – ocenia Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Wśród rozwiązań przygotowanych przez instytucję zarządzającą EFS jest możliwość:

  • zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie na potrzeby dostosowania ich zapisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów – w przypadku, w którym można i powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne albo ponosić dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi;
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność w przypadkach wynikających z obecnej sytuacji;
  • aneksowania umów w celu zmiany terminu zakończenia realizacji projektów;
  • kwalifikowania wydatków związanych z odwoływanymi w związku z zagrożeniem koronawirusem wizyt zagranicznych i krajowych, szkoleń, konferencji, spotkań pod warunkiem: zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków oraz przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia.

W przypadku kosztów funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, takich jak np. placówki opieki nad dziećmi do lat trzech możliwe będzie – kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki (w tym kosztów personelu), które muszą być ponoszone pomimo braku dzieci w placówce.

– Realizatorów projektów zachęcamy do kontaktowania się z opiekunami projektów i zgłaszania swoich potrzeb. To pozwoli oszacować skalę koniecznych do wprowadzenia zmian, które wymagają dodatkowych decyzji komitetów monitorujących, takich jak np. blokowe zniesienie ograniczenia okresów realizacji projektów, które narzucone były kryteriami wyboru w konkursach – dodaje Małgorzata Lelińska.

Konfederacja Lewiatan ma przedstawicieli we wszystkich komitetach monitorujących. W komitecie monitorującym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 biznes reprezentuje bezpośrednio Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka Departamentu FE Lewiatana (mlelinska@konfederacjalewiatan.pl). W komitetach monitorujących Regionalne Programy Operacyjne przedsiębiorców reprezentują przedstawiciele związków regionalnych.

Zobacz też: Propozycja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS

 

Konfederacja Lewiatan