Krajowy system cyberbezpieczeństwa do poprawki
08 listopada 2021

Krajowy system cyberbezpieczeństwa do poprawki

• Nowa wersja projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ze względu na skalę zaproponowanych zmian, powinna być skierowana do ponownych szerokich konsultacji społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan.
• Niektóre przepisy budzą wątpliwości jeśli chodzi o ich wpływ na konkurencyjny rynek telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwo.

– Uważamy, że skala zaproponowanych zmian oznacza, że jest to właściwie nowy projekt. Nowe przepisy dotyczą m.in. Spółki Polskie 5G, Funduszu Cyberbezpieczeństwa, Funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa oraz częstotliwości 700 MHz, a także bardzo daleko idących regulacji w zakresie Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa (wcześniej Sieć Komunikacji Strategicznej). Dlatego jesteśmy przekonani, że należałoby ponownie przeprowadzić szerokie konsultacje publiczne – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wątpliwości budzi powołanie Spółki Polskie 5G jako hurtowego operatora sieci w paśmie 700 MHz, jako modelu dotychczas nieznanego w szerszym zakresie na rynku telekomunikacyjnym. Zastrzeżenia dotyczą uszczegółowionej oceny wpływu powołania tego podmiotu na konkurencję na rynku telekomunikacyjnych, zawartej w uzasadnieniu, OSR oraz poprzez opinię UKE oraz UOKiK. Chodzi także o uwagi dotyczące równowagi w zakresie uwzględnienia interesów podmiotów, jako docelowych udziałowców spółki, w tym przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jako udziałowców mniejszościowych oraz faktycznie pozbawionych wpływu na kluczowe decyzje w ramach Spółki.

Propozycje Lewiatana do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
– przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych (niezbędna opinia RDS, ministerstw oraz kluczowych organów regulacyjnych)

– przy wprowadzeniu procedury oceny dostawców pod kątem ryzyka dla bezpieczeństwa publicznego uwzględnienie skutków dla podmiotów zobowiązanych do wykonywania decyzji

– usunięcie wątpliwości związanych z wpływem przepisów na konkurencyjny rynek telekomunikacyjny oraz cyberbezpieczeństwo

– zmodyfikowanie mechanizmu zastrzegania producentów, ponieważ spowoduje on ograniczenie dostępności, np. leków dla pacjentów i zagrozi bezpieczeństwu lekowemu państwa

– zweryfikowanie wysokich kar finansowych, które mogą być naklafdane za brak wykonania nie do końca sprecyzowanych obowiązków

Konfederacja Lewiatan