Lewiatan ocenia projekt ustawy o aktywności zawodowej
03 listopada 2022

Lewiatan ocenia projekt ustawy o aktywności zawodowej

Uniezależnienie prawa do opieki medycznej od zarejestrowania się w urzędzie pracy, czy wprowadzenie nowych form aktywizacji osób biernych zawodowo z uwagi na obowiązki rodzinne lub miejsce zamieszkania - to zdaniem Konfederacji Lewiatan dobre rozwiązania, które znalazły się w projekcie ustawy o aktywności zawodowej.

Szkoda, że nowe przepisy nie uwzględniają propozycji przedsiębiorców dotyczących zaprzestania wykorzystywania środków z Funduszu Pracy na cele inne niż związane z polityką zatrudnienia.

Ustawa o aktywności zawodowej ma zastąpić obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rząd planuje wprowadzenie zmian w obszarze aktywizacji zawodowej i funkcjonowania instytucji rynku pracy z początkiem 2023 roku.

– Modernizacja instytucji rynku pracy jest konieczna z uwagi na potrzebę szybkiego i efektywnego reagowania na zmiany. Projekt inaczej reguluje kwestie podejścia do osób bezrobotnych, działań urzędów pracy oraz przewiduje m.in. zmiany w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Niektóre propozycje wymagają szerszej merytorycznej debaty – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie ocenia uniezależnienie prawa do opieki medycznej od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Osoba niemająca innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego zostanie zgłoszona do tego ubezpieczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana ma zapobiec rejestracji w urzędzie pracy osób niezainteresowanych podjęciem pracy w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważna z perspektywy pracodawców, ze względu na wzrost kosztów zatrudnienia, jest nowelizacja przepisów w zakresie opłacania składki na Fundusz Pracy. Ustawa zakłada obniżenie kwoty wynagrodzenia, od której pracodawca ma obowiązek opłacić składkę na Fundusz Pracy. Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast po zmianach będzie to już tylko połowa minimalnego wynagrodzenia. Dla osób zarabiających mniej niż minimalna krajowa  ta zmiana oznacza możliwość otrzymania zasiłku w przypadku utraty pracy. Dla przedsiębiorców natomiast wiąże się to ze wzrostem kosztów zatrudnienia. Środki Funduszu Pracy, które w większości pochodzą ze składek pracodawców powinny służyć bezpośredniemu wsparciu rynku pracy i aktywizacji zawodowej.

– Finansowanie ze środków Funduszu Pracy zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, a w szczególności zasiłków pogrzebowych nie powinno mieć miejsca. Postulowane przez nas od lat zaprzestanie wydatkowania środków na cele inne niż związane z polityką zatrudnienia, nie zostało uwzględnione w nowej ustawie – dodaje Nadia Kurtieva.

Planowane są również zmiany w zakresie finansowania szkoleń i instrumentów podnoszenia kompetencji.  Pozytywnym rozwiązaniem jest  rozszerzenie grupy odbiorców wsparcia ze środków KFS. Nieuzasadnione natomiast wydaje się zmniejszenie limitów dofinansowania oraz wyłączenie z form wsparcia dofinansowania tzw. szkoleń miękkich.

Proponowane regulacje wprowadzają również zmiany w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia. Usługi doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego zostały wyłączone z obowiązku wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. O odpowiedni wpis będą natomiast musiały zadbać podmioty świadczące usługi polegające na gromadzeniu i udostępnianiu w formie elektronicznej  informacji o ofertach pracy.

Pozytywnie oceniamy wprowadzenie nowych instrumentów aktywizacji osób biernych zawodowo z uwagi na obowiązki rodzinne lub miejsce zamieszkania. Pracodawca będzie mógł m.in. liczyć na dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy zdalnej dla mieszkańców terenów zagrożonych marginalizacją. W celu efektywnego korzystania z tych instrumentów i uatrakcyjnienia zatrudnienia w przypadku osób znajdujących się w szczególnej sytuacji należy odpowiednio zadbać o przejrzystość i sprawność procesu otrzymania dofinansowania przez pracodawcę.  Powstaje pytanie na ile jednak, niezależnie procedowane,  rozwiązania dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy będą atrakcyjne dla pracodawców – podkreśla Nadia Kurtieva.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy o aktywności zawodowej

Konfederacja Lewiatan