Lewiatan przekazał rekomendacje do pakietu osłonowego
16 marca 2020

Lewiatan przekazał rekomendacje do pakietu osłonowego

 • Lewiatan przekazuje rządowi kilkadziesiąt rekomendacji do pakietu osłonowego, chroniącego firmy przed skutkami pandemii. Rekomendacje powstały we współpracy z kilkuset firmami i zostały przekazane dziś rano do minister Jadwigi Emilewicz.
 • Wśród postulatów są m. in. zawieszenie płatności składek na ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju lub skróconego wymiaru czasu pracy, wyłączenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia i przyznanie zasiłku chorobowego, czy zapewnienie firmom szybkiego dostępu do finansowania na preferencyjnych warunkach.

 

Wybrane postulaty (każdy punkt jest omówiony poniżej):

 • Wsparcie w sytuacji zawieszenia działalności zakładu pracy,
 • Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • Wyłączenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia i przyznanie zasiłku chorobowego,
 • Zniesienie odpowiedzialności za niewykonanie umowy, rekompensata za szkodę powstałą w wyniku działania władz publicznych,
 • Zawieszenie płatności składek na ZUS,
 • Zawieszenie wszystkich terminów procesowych,
 • Odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w kodeksie karnym-skarbowym,
 • Zawieszenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych,
 • Uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe (PGK),
 • Wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych,
 • Odroczenie wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 roku,
 • Odroczenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych TP-R za 2019 r.,
 • Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • Zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego dostępu do finansowania na preferencyjnych warunkach,
 • Zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia ze środków unijnych w wymuszonych procesach transformacji.

 

Lewiatan proponuje następujące działania osłonowe i wspierające dla firm w okresie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19:

1. Wsparcie w sytuacji zawieszenia działalności zakładu pracy

Powinna istnieć możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia zmniejszenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia pracownikom, ale płaca nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Koszty wynagrodzenia za czas zawieszenia działalności zakładu pracy ponoszą pracodawca oraz Skarb Państwa w równych częściach. Skarb Państwa pokrywa zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy

W sytuacji nadzwyczajnego spadku obrotów (również spodziewanego spadku obrotów, udokumentowanego na podstawie zerwanych kontraktów, spadku zamówień) powinno się umożliwić wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Dobrą podstawą do przygotowania skutecznych instrumentów w tym zakresie jest ustawa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Dają one możliwość obniżenia wynagrodzenia do co najmniej minimalnego i zapewniają dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS. Należy jednak dostosować te przepis do obecnej sytuacji, skracając wymagany okres badania spadku obrotów i odchodząc od obowiązku wprowadzenia rozwiązań w układzie zbiorowym lub porozumieniu ze związkami zawodowymi, co może znacząco wydłużyć okres reakcji na sytuację kryzysową. Należy ograniczyć się do konsultacji ze związkami zawodowymi i informowania właściwych organów.

3. Wyłączenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia i przyznanie zasiłku chorobowego

W przypadku niezdolności do pracy (w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy) pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. W takim przypadku pracownikowi powinien należeć się zasiłek chorobowy od pierwszego dnia.

4. Zniesienie odpowiedzialności za niewykonanie umowy, rekompensata za szkodę powstałą w wyniku działania władz publicznych

Należy wprowadzić szczególne przepisy, które zwolnią przedsiębiorców z odpowiedzialności za niewykonanie umowy oraz niewywiązywanie się ze zobowiązań umownych ze względu na działania władz publicznych. Ponadto przedsiębiorcom, którzy ponieśli stratę powstałą w wyniku działania władz publicznych powinno przysługiwać odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat

5. Zawieszenie płatności składek na ZUS

Dla mikro i małych firm, poważnym, comiesięcznym obciążeniem jest odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z zaistniałą sytuacją, wielu najmniejszych przedsiębiorców nie osiągnie dochodów pozwalających na zapłatę składek, w szczególności mali restauratorzy, handlowcy, często artyści. W tej sytuacji trzeba zawiesić płatność składek na ZUS.

6. Zawieszenie wszystkich terminów procesowych

Konieczne są regulacje w zakresie zawieszenia terminów procesowych przewidzianych m.in. w ustawach Ordynacja podatkowa, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Postępowania Cywilnego i innych, jak np. termin do złożenia odwołania, do zapoznania się z aktami.

7. Odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w kodeksie karnym-skarbowym

Postulujemy odstąpienie od stosowania przepisów kodeksu karnego-skarbowego, w każdej sytuacji, w której – ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego – nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe.

8. Zawieszenie stosowania przepisów o zatorach płatniczych

Apelujemy o czasowe zawieszenie stosowania przepisów ustawy 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

9. Uchylenie obowiązku osiągnięcia minimalnej rentowności podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Postulujemy, by dla już istniejących PGK w roku 2020 został zawieszony i nie obowiązywał warunek uzyskania 2% rentowności podatkowej (zawieszenie stosowania art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT), tak by w konsekwencji PGK nie spełniające tego warunku w 2020 r. nie zostały rozwiązane i zmuszone do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem jako indywidualny podatnik po rozwiązaniu PGK.

10. Wstrzymanie poboru i niewprowadzanie nowych podatków sankcyjnych

Priorytetem powinno być zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym z tytułu własności środka trwałego oddanego w najem lub dzierżawę. Należy zrezygnować z wprowadzenia podatku od cukru oraz podatku od sprzedaży detalicznej, które wg. planów Rządu mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r.

11. Odroczenie wprowadzenia JPK_V7M i JPK_V7K do końca 2020 roku

Wprowadzenie obligatoryjnych plików z deklaracją i rejestrem VAT na 1 lipca 2020 jest krokiem w dobrym kierunku. Zważywszy jednak na poziom wymaganych zmian, czasochłonność i koszt tego przedsięwzięcia, przy jednoczesnym braku efektów fiskalnych, zasadne jest zwolnienie podatników z konieczności poświęcania czasu i kosztów na pracę nad tym plikiem JPK. Przesunięcie terminu do 1 stycznia 2021 (i odpowiednie przesunięcie dla kolejnych grup) składania nowych struktur JPK_VAT jest konieczne.

12. Odroczenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych TP-R za 2019 r.

Należy odroczyć termin złożenia formularza TP-R do czasu wydania przez ministra finansów nowych rozporządzeń w tym zakresie. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, która niewątpliwie spowoduje przesunięcie/wydłużenie prac nad nowym rozporządzeniem, proponujemy przesunięcie terminu na złożenie przez podatników formularza TP-R do końca 2020 roku.

13. Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych

Niezbędne jest odroczenie terminów na:

 • sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za rok 2019 do co najmniej 30 maja 2020 r.
 • złożenie deklaracji CIT-8 za rok 2019 do co najmniej 30 maja 2020 r.
 • złożenie deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych do 30 maja 2020 r.
 • złożenie deklaracji IFT-2R do 30 maja 2020 r.
 • złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK do 30 maja 2020 r.
 • rozliczenie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30 maja 2020 r.
 • rozliczenie z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r. do 30 maja 2020 r.

14. Zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego dostępu do finansowania na preferencyjnych warunkach

Należy zapewnić przedsiębiorcom szybki dostęp do finansowania w celu utrzymania działalności w okresie kryzysu, np. poprzez dostęp do preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz wsparcie zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki. Konieczne jest tu m.in. wydłużenie okresu gwarancji do co najmniej 63 miesięcy dla kredytów obrotowych odnawialnych, odstąpienie od prowizji od gwarancji, ustalenie maksymalnej wysokości gwarancji na poziomie 80%, wprowadzenie regwarancji dla gwarancji handlowych oraz zwiększenie limitu i uelastycznienie zasad udzielania pomocy de minimis.

15. Zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia ze środków unijnych w wymuszonych procesach transformacji

Zmiana przeznaczenia środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przede wszystkim poprzez finasowanie przechodzenia na pracę zdalną (m.in.: zakup wymaganej infrastruktury, oprogramowania, ale także nabycie kompetencji), zmianę sposobu dostarczania usług, w tym usług rozwojowych (np. zakup platform komunikacyjnych, przekształcanie kursów stacjonarnych w kursy on-line), outplacementu, finansowanie inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwie, wsparcie zmiany profilu działalności (przebranżowienie), wsparcie prawne m.in. w zakresie stosowania przepisów przejściowych, renegocjacji umów długoterminowych.

Na liście postulatów, które mają pomóc przedsiębiorstwom znalazło się też kilkanaście innych dotyczących podatków, prawa pracy, itp.

Kliknij TUTAJ aby zobaczyć pełną listę postulatów

Konfederacja Lewiatan