Semestr Europejski

Semestr Europejski to zapoczątkowana w 2011 r. przez Komisję Europejską (KE) procedura, podczas której dokonuje się corocznego przeglądu polityki gospodarczej i budżetowej poszczególnych krajów członkowskich UE i podejmuje proces jej koordynacji. Jest ona elementem unijnego zarządzania gospodarczego, a jej cykl trwa w praktyce cały rok (od jesieni do lata następnego roku). Jego konkluzją jest sformułowanie zaleceń do realizacji dla poszczególnych krajów członkowskich, które przyjmowane są przez Radę Unii Europejskiej w połowie każdego roku, a w kolejnym cyklu dokonywana jest również ocena stopnia ich realizacji.

Eksperci Konfederacji Lewiatan biorą udział w dyskusjach dotyczących kwestii poruszanych w ramach SE, zarówno tych organizowanych przez instytucje rządowe (Ministerstwo Rozwoju, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rodziny, pracy i polityki społecznej i inne), jak i bezpośrednio przez Komisję Europejską, a także regularnie opiniują dokumenty prezentowane przez KE i rząd RP w ramach każdego cyklu.

Więcej informacji o procedurze (opis jej poszczególnych etapów, najważniejsze dokumenty) dostępnych jest tutaj. 

Główne dokumenty publikowane w ramach Semestru Europejskiego to:

  • Pakiet jesienny (publikowany na ogół co roku w listopadzie), który zawiera kilka dokumentów określających priorytety gospodarcze i społeczne UE na kolejny rok i który w praktyce rozpoczyna formalnie nowy cykl zarządzania gospodarczego w ramach ES. Najważniejszy z tych dokumentów to Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego (ASGS, Annual Sustainable Growth Strategy). Poprzednio była to Roczna analiza wzrostu gospodarczego (Annual growth strategy, AGS), a zmiana ta wynika ze zmiany podejścia i powiązania z opublikowaną wcześniej Strategią nt. Europejskiego zielonego ładu, który stała się nadrzędną strategią wzrostu dla całej UE. Program ten ma na celu przekształcenie UE w gospodarkę zrównoważoną, pomagając jej państwom członkowskim osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs),
  • Sprawozdanie ostrzegawcze na temat nierównowag makroekonomicznych (Alert mechanism report),
  • Wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu (Joint Employment Report),
  • Zalecenia dla strefy euro (Euro area recommendation),
  • Raport nt. funkcjonowania jednolitego rynku (Single market performance report). Aktualny raport (opublikowany w grudniu 2019 r.) znajduje się tutaj.

Uwagi partnerów społecznych (pracodawców i pracobiorców) do ASGS dostępne są tutaj.

Sprawozdania krajowe ukazują się wczesną wiosną każdego roku.

W kwietniu każdego roku kraje członkowskie przedstawiają Komisji Europejskiej w ramach cyklu SE dwa dokumenty, które – oprócz Sprawozdania krajowego – są podstawą przygotowania zaleceń do realizacji dla poszczególnych krajów.

Kończące cykl Semestru Zalecenia (ang. Country Specific Recommendations, CSR) przyjmowane są w połowie roku. 

Wcześniejsze zalecenia (na okres 2018/2019) dostępne są tutaj.

Autor: dr Andrzej Rudka, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan