Nad czym obecnie pracuje EKES?
25 stycznia 2024

Nad czym obecnie pracuje EKES?

fot. EC - Audiovisual Service

EKES jest dla wielu ciągle instytucją, która, choć jedna z najstarszych w UE, nie jest popularna i rozumiana. Dlatego w tym numerze Brussels Headlines przekazuję tzw. nowe prace EKES, ale tylko dwóch z sześciu sekcji Komitetu - tytuły opinii, które będą głosowane na kolejnych sesjach plenarnych w 2024 r.  

Lista ta jest każdego miesiąca uzupełniana o kolejne opinie na życzenie PE, opinie rozpoznawcze na życzenie Prezydencji w Radzie UE lub opinie z inicjatywy własnej członków zaakceptowane przez Prezydium EKES. Kolejne sekcje w kolejnych BH. Z pewnością każdy znajdzie coś dla niego istotnego albo interesującego.

Sekcja Jednolitego Rynku – INT

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) zajmuje się różnorodnymi obszarami polityki związanymi z przemysłem, konkurencją, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), przedsiębiorstwami gospodarki społecznej oraz gospodarką cyfrową i społeczeństwem cyfrowym. Ponadto, omawia i przyjmuje opinie na temat badań i innowacji, ochrony konsumentów, nowych tendencji gospodarczych, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym (sekcja jest zaangażowana w platformę zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym), oraz ogólnie polityki dotyczącej jednolitego rynku.

Nowe prace sekcji INT:

 • Wynagrodzenie za nagrania muzyczne z państw trzecich odtwarzane w UE
 • Długoterminowa strategia konkurencyjności
 • Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r.
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Pakiet pomocy dla MŚP
 • Przegląd dyrektywy w sprawie imprez turystycznych
 • Ocena końcowa programu ochrony konsumentów (2014–2020)
 • System sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia: dalsze działania po przyjęciu aktu w sprawie sztucznej inteligencji
 • Potencjał zamówień publicznych dla przedsiębiorstw gospodarki społecznej
 • Wzmocnienie wymogów dotyczących informowania konsumentów w UE
 • Potencjalne wyzwania dla jednolitego rynku europejskiego wynikające z przyszłego rozszerzenia Unii
 • Turystyka w UE: zrównoważony rozwój społeczny siłą napędową długofalowej konkurencyjności sektora

Sekcja ECO

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) jest jedną z sześciu sekcji EKES-u. Jej głównym zadaniem jest sporządzanie i przedkładanie do przyjęcia przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u opinii:

– w dziedzinie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Sekcja ECO debatuje nad koordynacją polityki gospodarczej i budżetowej w ramach europejskiego semestru, inicjatywami na rzecz pogłębienia i uzupełnienia struktury UGW w następstwie kryzysu gospodarczego oraz innymi kwestiami dotyczącymi zarządzania gospodarczego związanymi z zapewnieniem stabilności, wzrostu i zatrudnienia,

– w zakres kompetencji Sekcji ECO wchodzą kwestie dotyczące budżetu UE (wieloletnich ram finansowych), w tym środków własnych i zagadnień statystycznych,

– sekcja ECO zajmuje się kwestiami związanymi ze sprawiedliwym i skutecznym systemem podatkowym, w tym strategiami przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Dyskutuje również nad kwestiami dotyczącymi stabilności, funkcjonowania i integracji rynków finansowych i kapitałowych. Do kompetencji Sekcji ECO należy też polityka spójności oraz polityka regionalna i miejska, których celem jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Nowe prace sekcji ECO:

 • Opodatkowanie telepracowników transgranicznych na całym świecie i wpływ na UE
 • Działalność gospodarcza w Europie: Ramy opodatkowania dochodu (BEFIT)
 • Pobudzanie długoterminowego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez reformy i inwestycje
 • Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2024
 • Poprawa wskaźników referencyjnych i wymogów w zakresie sprawozdawczości w zakresie usług finansowych i wsparcia inwestycyjnego
 • Ułatwianie inwestowania na poziomie transgranicznym.
 • Rola polityki spójności w kolejnych rundach rozszerzenia UE
 • Przegląd agendy terytorialnej 2030 – W kierunku bardziej zintegrowanego i obywatelskiego podejścia z silniejszym powiązaniem z polityką spójności
 • Ramy opodatkowania podmiotów gospodarki społecznej
 • Unijny fundusz inwestycyjny na rzecz odporności gospodarczej i zrównoważonej konkurencyjności
 • Zwiększenie przejrzystości budżetowej dzięki budżetowaniu partycypacyjnemu w UE
 • Zmiana rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji
 • Zmiana klimatu i jej wpływ na gospodarkę
 • Ocena Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020
 • Opłata cyfrowa
 • Opodatkowanie telepracowników transgranicznych na całym świecie i wpływ na UE

Lech Pilawski, doradca Prezydenta Konfederacji Lewiatan, członek EKES

Tekst dla Brussels Headlines – europejskiego newslettera Konfederacji Lewiatan