Nowa Strategia Przemysłowa UE, czyli jak uporać się ze skutkami pandemii i przejść zieloną i cyfrową transformację
28 stycznia 2021

Nowa Strategia Przemysłowa UE, czyli jak uporać się ze skutkami pandemii i przejść zieloną i cyfrową transformację

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji Europejskiej dotyczącą aktualizacji strategii przemysłowej, która powinna w pełni uwzględnić wpływ COVID-19 na gospodarkę.

 

Z tego powodu mamy nadzieję, że skupi się ona na pilnej potrzebie przywrócenia zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz oprze się na kompleksowym podejściu wzmacniającym innowacyjność i globalną konkurencyjność europejskich firm. Silniejsza koordynacja na poziomie UE w odniesieniu do ogromnych inwestycji w strategicznych dziedzinach ma kluczowe znaczenie dla utorowania drogi do odbudowy gospodarczej UE po pandemii. Jednak równie ważne będzie stworzenie przyjaznego środowiska prawno-regulacyjnego. Aby realizacja nowej strategii przemysłowej UE powiodła się, powinna oprzeć się na sześciu filarach:

1. COVID-19 i wnioski z pandemii

Od czasu opublikowania przez Komisję w marcu 2020 r. „Nowej strategii przemysłowej dla Europy”, przemysł europejski, zarówno MŚP jak i większe przedsiębiorstwa, stanęły w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z wybuchem epidemii COVID-19. W początkowej jej fazie mogliśmy obserwować jak wprowadzono ograniczenia na jednolitym rynku dot. eksportu, zamknięto granice, a solidarność europejska została wystawiona na ciężką próbę. Teraz ważne jest, aby UE wyciągnęła wnioski z tego, co się stało i upewniła się, że prowadzi politykę realnie wspierającą konkurencyjność i zapobiegającą powtórzeniu się takiej sytuacji. Kluczowe w tym aspekcie będzie skoordynowanie przyjmowania środków na poziomie UE, tj. doprowadzenie do zharmonizowanego podejścia na jednolitym rynku, co zapewnieni przedsiębiorstwom większą przewidywalność.

2. Przejście przez zieloną i cyfrową transformację

Europejski biznes w pełni popiera cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i zgadza się, że Zielony Ład jest jednym z kluczowych filarów europejskiego planu naprawy gospodarczej. UE może jednak pełnić rolę światowego wzorca w dziedzinie ochrony klimatu jedynie pod warunkiem, że uda nam się przeprowadzić ekologiczną transformację przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnych łańcuchów wartości, miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz wysokiego poziomu inwestycji w badania i innowacje, a także zapobieganiu ucieczce emisji. Cyfrowa transformacja naszych gospodarek i społeczeństw musi być wspierana przez wykorzystywanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i 5G oraz stworzenie sprawnie funkcjonującej unijnej gospodarki opartej na bezpiecznym wykorzystaniu danych przemysłowych.

3. Polityka konkurencji i zasady udzielania pomocy publicznej na miarę XXI wieku

Obecne unijne przepisy w tym zakresie są w dużym stopniu dostosowane do wyzwań przyszłości, jednak w niektórych obszarach mogą wymagać uzupełnienia i aktualizacji, zwłaszcza w odniesieniu do tego jak rynki zmieniają się w wyniku digitalizacji i globalizacji. Istotne jest jednak, aby nie doprowadziło to do żadnych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku UE.

4. Dalsze postępy polityki handlowej UE

Realizacja ambitnej polityki handlowej, zaktualizowana strategia przemysłowa oraz terminowe wdrożenie strategii na rzecz MŚP powinny się wzajemnie wspierać i wzmacniać. Ma to zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w obecnym środowisku konfliktów handlowych i technologicznych oraz asertywnych strategii realizowanych przez ważnych partnerów handlowych UE, takich jak Chiny, czy też do niedawna Stany Zjednoczone. W przypadku USA bardzo liczymy na to, że nowa administracja Prezydenta Bidena będzie prowadzić dużo bardziej przyjazną politykę handlową względem UE oraz będzie koordynować swoje działania wobec Chin z UE.

5. Zacieśnianie jednolitego rynku

Jednolity rynek UE jest naszym największym atutem. Aby wesprzeć europejski przemysł, zarówno MŚP, jak i większe przedsiębiorstwa, konieczne jest nie tylko jak najszybsze przywrócenie swobody przepływu osób do stanu sprzed pandemii, ale także usprawnienie go we wszystkich obszarach (towary, usługi, mobilność, zdrowie, energia, kapitał i technologie cyfrowe) oraz usunięcie wszystkich barier, które utrudniają jego rozwój, zapewniając tym samym dużo sprawniejsze funkcjonowanie łańcuchów dostaw w całej UE.

6. Zarządzania na poziomie UE

Solidny i jasny sposób zarządzania ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia ambitnej strategii przemysłowej. W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie Forum Przemysłowego przy Komisji Europejskiej, które powinno działać w oparciu o zasady przejrzystości i odpowiedzialności politycznej. Jednym z uczestników tego Forum jest BusinessEurope, organizacja której Konfederacja Lewiatan jest członkiem.

 

Adam Dorywalski, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan