Nowe przepisy ograniczą swobodę działalności firm telekomunikacyjnych
28 kwietnia 2020

Nowe przepisy ograniczą swobodę działalności firm telekomunikacyjnych

• Minister cyfryzacji konsultuje projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawiera on przepisy sprzeczne z prawem polskim i unijnym.
• Istnieje ryzyko, że w przyszłości przeciwko Polsce zostanie wniesiona skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dochodzenia naprawienia szkody wywołanej przepisami.

Konsultowane rozporządzenie nakłada na firmy telekomunikacyjne dostarczające sieć 5G, obowiązek stosowania specjalnych rekomendacji,
Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, dotyczących używania urządzeń informatycznych lub oprogramowania, w szczególności w zakresie wpływu na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa. Mowa jest o nich w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Firmy telekomunikacyjne nie mogą być adresatami rekomendacji, które są szczególnego rodzaju aktem administracyjnym, sformułowanym arbitralnie, w nieprzejrzystej procedurze, przez Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

– Ustalanie rozwiązań technicznych, regulujących istotne aspekty działalności gospodarczej, tego typu aktami może być sprzeczne z zasadą prymatu ustawy oraz z art. 24 Konstytucji RP, zgodnie z którym ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i jedynie ze względu na ważny interes publiczny – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Projekt rozporządzenia nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek stosowania się do postanowień dokumentów, w których tworzeniu nie brali udziału i których nie mogą kwestionować przed sądem lub innym organem, a których treść może w sposób istotny wpływać na ich prawa i obowiązki.

Nowe przepisy mogą także wpływać na koszty i warunki prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP „źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.” W tym przypadku źródłem prawa dla firm telekomunikacyjnych ma być dokument tworzony przez grono podmiotów, którego operator nie jest członkiem.

Konfederacja Lewiatan