Nowe przepisy ułatwią walkę z koronawirusem
03 marca 2020

Nowe przepisy ułatwią walkę z koronawirusem

• Sejm uchwalił ustawę dotyczącą postępowania na wypadek epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy rozumieją nadzwyczajne regulacje.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan, mimo szybkiego tempa prac, uchwalone przepisy są potrzebne i mogą usprawnić funkcjonowanie organów i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom zagrożenia epidemiologicznego.

– Ustawa mając niezwykle przekrojowy charakter, przy zapewnieniu sprawności zarządzania i finansowania poszczególnych działań, może przyczynić się do sprawnego radzenia sobie z sytuacją kryzysową – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W ustawie wprowadzono zasadę, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków w domu. Ponadto zapisano regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Umożliwiono także wykorzystanie pieniędzy z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19.


W ustawie wprowadzono również możliwość pominięcia zamówień publicznych przy walce z wirusem, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Analogiczne rozwiązania będą dotyczyły projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID19. W tym przypadku będzie można odstąpić od stosowania prawa budowlanego.

W sposób szczególny potraktowano branżę turystyczną i transportową. W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z wybuchem epidemii, przedsiębiorcy przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Duże zmiany wprowadzono w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które dotyczą m.in. uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydawania decyzji dotyczących: podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania niezbędnych informacji, dystrybucji: – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych, – środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów.
Wojewoda będzie też uprawniony do wydawania polecenia organom administracji, także samorządowej.

Konfederacja Lewiatan