Nowelizacja ustawy o RDS nie uwzględnia propozycji partnerów społecznych
22 stycznia 2021

Nowelizacja ustawy o RDS nie uwzględnia propozycji partnerów społecznych

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego brak odniesienia do wniosków i propozycji partnerów społecznych, zgłoszonych w trakcie prac zespołu ds. nowelizacji tej ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zawarte w projekcie ustawy propozycje dotyczą m.in. przepisów związanych z wstępowaniem i występowaniem z RDS reprezentatywnej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, ustalania liczby przedstawicieli strony pracowników i pracodawców, wskazywania przewodniczącego Rady. Nowe propozycje obejmują również kwestie racjonalizacji kosztów funkcjonowania RDS oraz wprowadzenie obowiązku składania przez jej członków oświadczenia lustracyjnego.

– W projekcie ustawy nie wzięto pod uwagę naszych postulatów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych w ramach zespołu ds. nowelizacji ustawy. Zgłaszane były propozycje uregulowania zasad konsultacji projektów poselskich, wzmocnienia instytucji wysłuchania publicznego oraz uściślenia kryteriów reprezentatywności. Partnerzy zgodnie też wskazywali na konieczność wzmocnienia pozycji RDS oraz poprawy warunków jej funkcjonowania – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana potrzebne są regulacje, zapisane w projekcie, że jeżeli organizacja przez 30 dni nie wyznaczy co najmniej jednego przedstawiciela do reprezentowania jej w RDS, to w ten sposób rezygnuje z prac. Oznacza to, że nie jest reprezentowana we wszystkich gremiach (posiedzeniach plenarnych, prezydiach, zespołach) oraz nie otrzymuje środków za udział w pracach.

Pracodawcy potwierdzają konieczność uregulowania wszystkich przypadków, w których np. wycofanie swoich przedstawicieli z prac w RDS, czy ich zawieszenie powoduje rozbieżności zarówno w zasadach stosowania przepisów ustawy, jak i samej organizacji prac Rady, prezydium i zespołów problemowych. Być może wystarczy jeszcze bardziej rozbudowane, jednoznaczne stanowisko w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Pewne wątpliwości budzą zmiany dotyczące kwestii finansowania działań podejmowanych na forum RDS przez reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców. W projekcie omówiono problem rosnących kosztów ryczałtów i zmniejszających się środków na aktywność organizacji, ale nie pojawiły się żadne konkluzje, analizy i uzasadnienia. Wymaga to uściślenia i prezentacji przez rząd nowej koncepcji funkcjonowania RDS.

Nie budzą natomiast większych wątpliwości propozycje uregulowania procedury lustracyjnej.

Konfederacja Lewiatan